Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-ChocianÛw: Services d'ingÈnierie

2020/S 60-143960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-ChocianÛw: Services d'ingÈnierie 2020/S 060-143960 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ChocianÛw Adresse postale: ul. Ratuszowa 10 Ville: ChocianÛw Code NUTS: PL516 Code postal: 59-140 Pays: Pologne Point(s) de contact: Nadia Barchan Courriel: nadia.barchan@chocianow.pl TÈlÈphone: +48 768185020 Fax: +48 768185061 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://chocianow.bip.pbox.pl http://chocianow.bip.pbox.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://chocianow.bip.pbox.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy ChocianÛw wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow oraz pe?nieniem nadzoru autorskiego NumÈro de rÈfÈrence: RU.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 71300000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje zaprojektowanie budowy grawitacyjnej i t?ocznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta i gminy ChocianÛw, o ??cznej d?ugo?ci ok. 59,4 km, w miejscowo?ciach: Pogorzeliska, ParchÛw, ChocianÛw, Trzebnice, Chocianowiec, ?abice, Ogrodzisko, wchodz?cych w sk?ad aglomeracji ChocianÛw. Sie kanalizacyjna z tych miejscowo?ci ma poprowadzi ?cieki do miejskiej oczyszczalni ?ciekÛw w Chocianowie.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzeliska ParchÛw i ChocianÛw
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzeliska, ParchÛw i ChocianÛw, w zakresie: ó budowy sieci grawitacyjne o ?rednicy ¯ 160ñ315 o d?ugo?ci oko?o 16,6 km, ó budowy sieci t?oczne o ?rednicy ¯ 63ñ250 o d?ugo?ci oko?o 11,3 km, ó budowy pompownie sieciowe ñ ilo? oko?o 9 kpl., ó budowy pompownie tranzytowe ñ ilo? oko?o 2 kpl. W miejscowo?ci ChocianÛw sie kanalizacyjna zostanie wybudowana tylko w miejscach obecnie nieskanalizowanych. Je?li zajdzie taka potrzeba Zamawiaj?cy mo?e wskaza dodatkowe odcinki do wykonania, ktÛre b?d realizowane zgodnie z umow jako roboty dodatkowe. Przewidywane jest ponadto wy??czenie z eksploatacji i likwidacja istniej?cych dwÛch oczyszczalni ?ciekÛw w m. Trzebnice i w Chocianowie (oczyszczalnia osiedlowa na terenie Nadle?nictwa ChocianÛw) ñ prace te b?d wykonane w ramach odr?bnego zadania. U?ytkownicy od ktÛrych ?cieki trafia?y na te oczyszczalnie ?ciekÛw b?d pod??czeni do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaj?cej ?cieki na teren miejskiej oczyszczalni ?ciekÛw w Chocianowie. Wykonawca zaprojektuje odcinek ??cz?cy sie osiedlow z istniej?c O w Chocianowie. Ulice: Daglezjowa, Le?na, Wi?zowa oraz G?ogowska (nr 18, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 24, 24A, 22, 22A, 20, 20A oraz nowo budowany blok) obecnie odprowadzaj?ce ?cieki na lokaln O b?d musia?y by przeprojektowane i pod??czone do miejskiej oczyszczalni ?ciekÛw.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla ka?dej z cz??ci zamÛwienia odr?bnie).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec, ?abice-Ogrodzisko
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec, ?abice-Ogrodzisko, w zakresie: ó budowy sieci grawitacyjne o ?rednicy ¯ 160ñ315 o d?ugo?ci oko?o 18,8 km, ó budowy sieci t?oczne o ?rednicy ¯ 63ñ250 o d?ugo?ci oko?o 12,7 km, ó budowy pompownie sieciowe ñ ilo? oko?o 4 kpl., ó budowy pompownie tranzytowe ñ ilo? oko?o 3 kpl., ó budowy pompownie przydomowe ñ ilo? oko?o 3 kpl., ó przebudowy i rozbudowy g?Ûwnej przepompowni ?ciekÛw przy ul. G?ogowskiej w Chocianowie wraz z modernizacj obiektÛw towarzysz?cych, pomocniczych i infrastruktury technicznej niezb?dnych do ich poprawnego funkcjonowania. Liczba obiektÛw zosta?a wskazana orientacyjnie. Zadaniem projektanta b?dzie okre?lenie optymalnej liczby obiektÛw i uzbrojenia sieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robÛt b?d?cych przedmiotem niniejszego kontraktu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego zgodnie z ustaw Prawo budowlane pozwolenia na budow (odr?bnie dla ka?dej z miejscowo?ci) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla ka?dej z cz??ci zamÛwienia odr?bnie).
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa w trakcie realizacji zamÛwienia osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia (w przypadku wspÛlnego ubiegania si dwÛch lub wi?cej WykonawcÛw o udzielenie niniejszego zamÛwienia, oceniany b?dzie ich ??czny potencja?): a) jedn osob?, ktÛra b?dzie pe?ni funkcj projektanta bran?y sanitarnej, posiadaj?ca: wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w bran?y sanitarnej w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, do?wiadczenie zawodowe ñ co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w projektowaniu w bran?y sanitarnej, w tym do?wiadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o d?ugo?ci co najmniej 10 km; b) jedn osob?, ktÛra b?dzie pe?ni funkcj projektanta bran?y elektrycznej i AKPiA posiadaj?c?: wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw; do?wiadczenie zawodowe ñ co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w projektowaniu w bran?y elektrycznej, w tym do?wiadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuj?cej wykonanie co najmniej 5 kpl. przepompowni ?ciekÛw; c) jedn osob?, ktÛra b?dzie pe?ni funkcj projektanta bran?y drogowej posiadaj?c?: wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci drogowej zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca ubiegaj?cy si o realizacj przedmiotowego zamÛwienia wykona nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zaprojektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej 10 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t?ocznej oraz co najmniej 5 kpl. przepompowni ?ciekÛw. Celem potwierdzenia spe?niania tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz z za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. Dowodami, o ktÛrych mowa powy?ej, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 10/07/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Urz?d Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 10, 59-140 ChocianÛw, POLSKA, pokÛj nr 16.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Terminy okre?lone zosta?y w art. 182 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1893).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique