01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chojnice: Gaz naturel

2018/S 239-545876 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/12/2018 S239  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Chojnice: Gaz naturel 2018/S 239-545876 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Chojnicki ul. 31 Stycznia 56 Chojnice 89-600 Pologne Point(s) de contact: Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice TÈlÈphone: +48 523966584 Courriel: przetargi@powiat.chojnice.pl Fax: +48 523966503 Code NUTS: PL63 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.chojnice.pl Adresse du profil díacheteur: www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1 Chojnice 89-600 Pologne Point(s) de contact: Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice TÈlÈphone: +48 523966584 Courriel: przetargi@powiat.chojnice.pl Fax: +48 523966503 Code NUTS: PL63 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.chojnice.pl Adresse du profil díacheteur: www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Czersk ul. T. Ko?ciuszki 27 Czersk 89-650 Pologne Point(s) de contact: Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice TÈlÈphone: +48 523966584 Courriel: przetargi@powiat.chojnice.pl Fax: +48 523966503 Code NUTS: PL63 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.chojnice.pl Adresse du profil díacheteur: www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl www.powiat.chojnice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r. NumÈro de rÈfÈrence: ID.272.37.2018
II.1.2) Code CPV principal 09123000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa - obejmuj?ca sprzeda i ?wiadczenie us?ug dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r., o ??cznym prognozowanym wolumenie 8 072 323 kWh do 39 punktÛw odbioru. SzczegÛ?owy wykaz punktÛw odbioru stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ. W celu ustalenia prognozowanego zu?ycia gazu w kWh przyj?to wspÛ?czynnik konwersji 11,30 dla szacowanej ilo?ci 714 363 m3. Wskazane powy?ej prognozowane zu?ycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i mo?e odbiega od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilo?ci gazu. Zmniejszenie lub zwi?kszenie ilo?ci gazu nie poci?ga dla zamawiaj?cych (odbiorcÛw gazu) ?adnych konsekwencji, poza konieczno?ci dokonania zap?aty za faktycznie pobran ilo? gazu oraz us?ugi przesy?u zgodnie z obowi?zuj?c Taryf Operatora. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zosta zapisany w SIWZ i za??cznikach do niego na str. www.powia.chojnice.pl. www.powia.chojnice.pl
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 343 091.62 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL637 Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Chojnicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa Sp. z o.o. o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych wraz z us?ug przesy?u. Dostawy i us?ugi dystrybucyjne ?wiadczone na podstawie umowy kompleksowej b?d wykonywane na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jako?ciowe paliw gazowych reguluj przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia
   2. 7.2010 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu gazowego, Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 10.1.2017 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.
   4.  Dostawy gazu ziemnego realizowane b?d w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r.
   6.  Okresy rozliczeniowe wynikaj z Taryfy na ?wiadczenie us?ug dystrybucji, z zastrze?eniem zapisÛw zawartych w Istotnych postanowieniach umowy (Za??cznik nr 6 do SIWZ).
   7.  Paliwo gazowe dostarczane b?dzie do punktÛw odbioru gazu szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   8.  SzczegÛ?y dotycz?ce mocy umownej, grupy taryfowej, szacowanego rocznego zu?ycia gazu z podzia?em na miesi?ce kalendarzowe, w odniesieniu do poszczegÛlnych punktÛw odbioru, opisane zosta?y w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   9.  Wykonawca, w oparciu o udzielone Pe?nomocnictwo, zobowi?zany b?dzie do: 1) zg?oszenia w imieniu w?asnym i zamawiaj?cych (odbiorcÛw) umÛw kompleksowych w?a?ciwemu OSD W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, 2) reprezentowania zamawiaj?cych (odbiorcÛw) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 10. Obowi?zuj?ce obecnie umowy kompleksowe nie wymagaj z?o?enia przez wykonawc o?wiadczenia o ich rozwi?zaniu. W przypadku konieczno?ci wypowiedzenia umÛw, obowi?zek wypowiedzenia ich, ze skutkiem na dzie poprzedzaj?cy planowan dat rozpocz?cia dostaw, spoczywa na zamawiaj?cym (odbiorcach). 11. Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane s przez podmioty opisane w Za??czniku nr 1 do SIWZ ñ opis znajduje si pod wykazami punktÛw poszczegÛlnych zamawiaj?cych. 12. W Za??czniku nr 1 do SIWZ kolumna ÑZmiana sprzedawcyî wskazano w odniesieniu do ktÛrych punktÛw odbioru zmiana sprzedawcy nast?pi: ó po raz pierwszy ñ obecnie obowi?zuj?ce umowy wymagaj wypowiedzenia, wypowiedzenie (ze skutkiem na dzie poprzedzaj?cy planowan dat rozpocz?cia dostaw, zgodnie z opisem w Za??czniku nr 1 do SIWZ) zostanie z?o?one przez zamawiaj?cych (odbiorcÛw) ó po raz kolejny ñ obecnie obowi?zuj?ce umowy wygasn (nie wymagaj wypowiedzenia) z dniem poprzedzaj?cym planowan dat rozpocz?cia dostaw gazu. 13. Warunkiem rozpocz?cia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne wyga?ni?cie obowi?zuj?cych umÛw oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 14. O?wiadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostan przekazane wykonawcy przy podpisywaniu umÛw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Powiat Choj. dzia?a w imieniu w?. i jed. org. Powiatu oraz w imieniu i na rzecz: Muzeum Historyczno-Etnograficznego, ul. Podmurna 15, Chojnice, Powiatowego Urz?du Pracy w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, Chojnice, Gminy Miejskiej Chojnice i jednostek organizacyjnych Gminy,Gminy Czersk i jednostek organizacyjnych Gminy, Sam. Publ. Zak?. Opieki Zdrowotnej i O?rodka Kultury, ul. Szkolna 11, Czersk.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 190-429099
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ID.272.37.2018 IntitulÈ:
Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire PGNiG ObrÛt Detaliczny Sp. z o.o.
ul. J. Kazimierza 3 Warszawa 01-248 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 652 002.69 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w Dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   7.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes