Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorzów: Équipements médicaux

2020/S 68-161285  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Chorzów: Équipements médicaux 2020/S 068-161285 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Zespó Szpitali Miejskich w Chorzowie Numéro national d'identification: 627-19-23-530 Adresse postale: ul. Strzelców Bytomskich 11 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22A Code postal: 41-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych Courriel: zp@zsm.com.pl Téléphone: +48 323499298 Fax: +48 323499299 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zsm.com.pl/ http://www.zsm.com.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.zsm.com.pl/zamowienia-publiczne,0,2 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego i wielorazowego u?ytku na potrzeby Apteki Numéro de référence: SP ZOZ ZSM ZP/15/2020
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   2. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego i wielorazowego u?ytku dla Zespo?u Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilo?ci i opisie okre?lonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii Pakiet nr 4 - Elektrody ig?owe kompatybilne z diatermi firmy Erbe Pakiet nr 5 - Narz?dzia chirurgiczne - pincety Pakiet nr 6 - Narz?dzia chirurgiczne - kleszczyki, imad?a, zaciski Pakiet nr 7 - Narz?dzia chirurgiczne - no?yczki Pakiet nr 8 - Narz?dzia chirurgiczne Pakiet nr 9 - Narz?dzia manualne do zabiegów artroskopowych Pakiet nr 10 - Narz?dzia okulistyczne Pakiet nr 11 - P?tle laryngologiczne do usuwania woszczyny Pakiet nr 12 - Sprz?t endoskopowy Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 147 400.16 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire: 13
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View. 6 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 620.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View 100,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL. 6 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 865.52 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL 100,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii. 10 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 725.86 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii 200,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 4 - Elektrody ig?owe kompatybilne z diatermi firmy Erbe
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 4 - Elektrody ig?owe kompatybilne z diatermi firmy Erbe. 2 pozycje asortymentowe
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 038.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 4 - Elektrody ig?owe kompatybilne z diatermi firmy Erbe niewymagane
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 5 - Narz?dzia chirurgiczne - pincety
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 5 - Narz?dzia chirurgiczne - pincety. 11 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 216.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 5 - Narz?dzia chirurgiczne - pincety 200,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 6 - Narz?dzia chirurgiczne - kleszczyki, imad?a, zaciski
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 6 - Narz?dzia chirurgiczne - kleszczyki, imad?a, zaciski. 18 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 22 686.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 6 - Narz?dzia chirurgiczne - kleszczyki, imad?a, zaciski 600,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 7 - Narz?dzia chirurgiczne - no?yczki
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 7 - Narz?dzia chirurgiczne - no?yczki. 17 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 21 384.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 7 - Narz?dzia chirurgiczne - no?yczki 600,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 8 - Narz?dzia chirurgiczne
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 8 - Narz?dzia chirurgiczne. 18 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 451.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 8 - Narz?dzia chirurgiczne 100,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 9 - Narz?dzia manualne do zabiegów artroskopowych
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 9 - Narz?dzia manualne do zabiegów artroskopowych. 4 pozycje asortymentowe
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 200.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 9 - Narz?dzia manualne do zabiegów artroskopowych 300,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 10 - Narz?dzia okulistyczne
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 10 - Narz?dzia okulistyczne. 16 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 368.42 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 10 - Narz?dzia okulistyczne 300,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 11 - P?tle laryngologiczne do usuwania woszczyny
Lot nş: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 11 - P?tle laryngologiczne do usuwania woszczyny. 2 pozycje asortymentowe
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 940.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 11 - P?tle laryngologiczne do usuwania woszczyny niewymagane
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 12 - Sprz?t endoskopowy
Lot nş: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 12 - Sprz?t endoskopowy. 11 pozycji asortymentowych
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 40 955.36 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 12 - Sprz?t endoskopowy 1 200,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
Lot nş: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
SPZOZ Zespó Szpitali Miejskich: ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii. 2 pozycje asortymentowe
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 950.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamówienia uj?tego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega dla, i?: a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % warto?ci i ilo?ci asortymentu, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu wymienionego, stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzale?niona od potrzeb zamawiaj?cego zwi?zanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   6.  W przypadku rozwi?zania umowy oraz odst?pienia od umowy Wykonawca mo?e ??da zap?aty wynagrodzenia wy??cznie z tytu?u zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.
   7.  Stosowanie "prawa opcji" opisanego w ust. 5 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wp?ywa na warto? umowy nie wymaga aneksu do umowy. § 8 DOMÓWIENIE
   1.  W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia do 30 % warto?ci i ilo?ci asortymentu obejmuj?cego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrze?eniem § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
   2.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepe?nym zakresie, Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, je?li pojawi si potrzeba zwi?kszenia zakresu tej dostawy. Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji zwi?kszy w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % warto?ci danej pozycji.
   4.  Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje si wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególno?ci postanowienia dotycz?ce terminu, reklamacji i okresu przydatno?ci do u?ycia, jak i mo?liwo?ci zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   7. 1 Wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wszystkie cz??ci zamówienia (pakiety) zobowi?zani s do wniesienia wadium w kwocie
:
3 900,00 z (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych). Natomiast, dla ofert cz??ciowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii 200,00 z
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia wymogu. O udzielenie zamówienia w post?powaniu mog ubiega si Wykonawcy, którzy:- nie podlegaj wykluczeniu, - spe?niaj warunki udzia?u.
   4. 2. W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt.12-23 UPZP. W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24. ust 5 UPZP. Ka?dy z Wykonawców samodzielnie jest zobowi?zany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okoliczno?ciach, o których mowa w art.24 UPZP Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zamawiaj?cy nie wymaga.
   5. 2. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 UPZP): a) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia w formie JEDZ - w zakresie wskazanym w za??czniku 4 do SIWZ - do??czy do oferty w formie elektronicznej zgodnie z pkt
   9. 6. SIWZ. b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP; d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP; e) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP,
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymogu. CI?G DALSZY INFORMACJI Z III.1.1): f) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 1 pkt 15 UPZP; g) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 1 pkt 22 UPZP; h) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP; i) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP; j) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) w zakresie okre?lonym art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP; k) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP - za??cznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. O?wiadczenie oraz za??cznik maj by z?o?one zgodnie z tre?ci punktu
   5. 13 SIWZ
   5. 3. Je?eli Wykonawca nie z?o?y o?wiadczenia, o którym mowa w
   5. 1 a) oraz
   5. 2 a) niniejszej SIWZ, o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b??dy lub budz wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia, uzupe?nienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.
   5. 4. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) punkcie
   5. 2b SIWZ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP - wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) punkcie
   5. 2 c) do e) SIWZ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dalszy ci?g w pkt. VI.3) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nie dotyczy Wykonawca zobowi?zany jest sk?adaj?c ofert za??czy do niej na platformie zakupowej nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: a) Wype?niony formularz ofertowy wg za?. nr 1 do SIWZ. Wykonawca, sk?adaj?c ofert informuje Zamawiaj?cego, czy wybór oferty b?dzie prowadzi do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego - formularz ofertowy, pkt. 2 za??cznika nr 1 do SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY cz?? 12 pkt. 12.8) b) Wype?nion specyfikacj asortymentowo-cenow (SAC) wg za?. nr 2 w formacie xls/xlsx, c) Wykazu cz??ci zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzy Podwykonawcy wg za?. nr 1 do SIWZ, pkt. 11 - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzy wykonanie którejkolwiek cz??ci zamówienia Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie do??czy w/w wykazu Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca nie zamierza powierzy ?adnej cz??ci zamówienia Podwykonawcy, d) Dokumenty i o?wiadczenia wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: "do??czy do oferty". e) Orygina gwarancji/por?czenia, je?eli wykonawca wnosi wadium korzystaj?c z innej formy ni pieni?dz Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf,.doc,.docx, xls/xlsx (w przypadku za?. nr 2 do SIWZ) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   9. 4. Wszelkie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnic przedsi?biorstwa, powinny zosta z?o?one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Za??cznik stanowi?cy tajemnic przedsi?biorstwa" a nast?pnie raz z plikami stanowi?cymi jawn cz?? skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny by odr?bnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnic przedsi?biorstwa rozumie si nieujawnione do wiadomo?ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi?biorstwa lub inne informacje posiadaj?ce warto? gospodarcz?, co do których przedsi?biorca podj? niezb?dne dzia?ania w celu zachowania poufno?ci.
   1. 6. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB / zalecana 50 MB/.
   1. 7. Za dat przekazania oferty, wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
   1. 8. Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania o udzielenie zamówienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz stanowi za??cznik do niniejszej SIWZ. 10.2. O terminie z?o?enia oferty decyduje data i godzina wp?ywu na konto ePUAP Zamawiaj?cego. 10.3. W celu zmiany oferty Wykonawca za po?rednictwem dedykowanego formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty prze?le na skrzynk podawcz Zamawiaj?cego formularz z informacj o zmianie oferty. Wykonawca z?o?y now?, zmienion?, zaszyfrowan ofert wype?niaj?c po raz kolejny formularz do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty. 10.4. Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu do sk?adania ofert wycofa ofert poprzez formularz na miniPortalu eZamówienia. W celu wycofania oferty Wykonawca za po?rednictwem dedykowanego formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty prze?le na skrzynk podawcz Zamawiaj?cego formularz z informacj o wycofaniu oferty. Przede wszystkim u?ytkownik wpisuje identyfikator oferty, który otrzyma na adres email przy sk?adaniu oferty. Kolejny krok to wpisanie danych odbiorcy. Nast?pnie u?ytkownik dodaje o?wiadczenie, które potwierdza wol wykonawcy wycofania oferty wraz dokumentem potwierdzaj?cym umocowanie osoby podpisuj?cej o?wiadczenie do zmiany oferty w imieniu wykonawcy.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymogu.
   5. 11. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów o których mowa w punkcie
   5. 2. b) do j) SIWZ) oraz w punkcie
   5. 10. SIWZ z zastrze?eniem art. 26 ust. 6 UPZP.
   5. 12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. Przetarg nieograniczony. Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si z up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przetargowym przy ocenie ofert b?dzie stosowa procedur okre?lon w art. 24aa UPZP. Zamawiaj?cy nie przewidzia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 UPZP. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu (z zastrze?eniem pkt.
   9. 12 SIWZ).Zamawiaj?cy nie zamierza ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nie dotyczy Dot. pkt II.2.5) Kryteria udzielania zamówienia Cena oferty - 60 % Termin dostawy - 40 % 40 pkt - otrzymuje oferta z terminem dostawy do 2 dni z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy licz?c od dnia z?o?enia zamówienia. 30 pkt - otrzymuje oferta z terminem dostawy do 3 dni z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy licz?c od dnia z?o?enia zamówienia. 20 pkt - otrzymuje oferta z terminem dostawy do 4 dni z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy licz?c od dnia z?o?enia zamówienia. 10 pkt - otrzymuje oferta z terminem dostawy do 5 dni z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy licz?c od dnia z?o?enia zamówienia. 0 pkt - otrzymuje oferta z terminem dostawy do 6 dni z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy licz?c od dnia z?o?enia zamówienia. CI?G DALSZY INFORMACJI III.1.3):
   5. 13.O?wiadczenia o których mowa w punkcie 5 SIWZ dotycz?ce Wykonawcy oraz Podwykonawców, nale?y wczyta w oryginale na platformie ePUAP jako za??czniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Dokumenty o których mowa w punkcie 5 SIWZ, nale?y wczyta w oryginale na platform ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Wszystkie z?o?one dokumenty powinny by z?o?one w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonego za zgodno? z orygina?em.Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub o?wiadcze?, które ka?dego z nich dotycz?.Zamawiaj?cy mo?e ??da przedstawienia orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentów lub o?wiadcze?, o których mowa w rozporz?dzeniu, wy??cznie wtedy, gdy z?o?ona kopia jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia oraz przepisy Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.W przypadku, wskazania przez Wykonawc dost?pno?ci o?wiadcze lub dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, w szczególno?ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346), Zamawiaj?cy korzysta z posiadanych o?wiadcze lub dokumentów, o ile s one aktualne, jak równie w przypadku dokumentów w j?zyku obcym mo?e ??da od Wykonawcy przedstawienia t?umaczenia na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj?cego dokumentów. Dokumenty i o?wiadczenia winny by z?o?one w j?zyku polskim. Dokumenty i o?wiadczenia sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa w pkt. powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez Wykonawc dokumentu elektronicznego w formacie poddaj?cym dane kompresji, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku zawieraj?cego skompresowane dane jest równoznaczne z po?wiadczeniem przez Wykonawc za zgodno? z orygina?em wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyj?tkiem kopii po?wiadczonych odpowiednio przez innego Wykonawc ubiegaj?cego si wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawc albo przez gwaranta wadium. https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawc nast?pi na zasadach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umownych. Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpo?rednio od osoby fizycznej, której dane dotycz?, w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Klauzula informacyjna dotycz?ca Zamawiaj?cego zosta?a zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ (za??cznik nr 7). Natomiast, klauzula informacyjna dotycz?ca Wykonawcy uj?ta jest w pkt. 13 za??cznika nr 1 do SIWZ - "Formularz ofertowy". RODO - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1). Wykonawca zobowi?zany jest zapozna wszystkich pracowników z klauzul dot. powierzenia danych osobowy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
SP ZOZ Zespó Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - lokal: budynek Administracji Zespo?u Szpitali Miejskich II pi?tro pok. 216. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacj z otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Dalszy ci?g z sekcji III.1.2):
   5. 5. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w punkcie
   5. 4 SIWZ, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotycz?ce terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu
   5. 4 a) SIWZ.
   5. 6. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie
   5. 2b) SIWZ, sk?ada dokument, o którym mowa w
   5. 4.a) SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZP oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 UPZP. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotycz?ce terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu
   5. 4 a) SIWZ.
   5. 7. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a UPZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie
   5. 2.a) do k) SIWZ.
   5. 8. Zamawiaj?cy nie ??da od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie
   5. 2. a) do k) SIWZ, dotycz?cych Podwykonawcy, któremu zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a UPZP.
   5. 9. CI?G DALSZY INFORMACJI Z VI.3):W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców: - JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te maj potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, - JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu.Zakres wype?nienia JEDZ wskazany w za??czniku nr 4 do SIWZ
   5. 10. Dokumenty jakie maj z?o?y Wykonawcy w celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 UPZP): a) katalog lub inny materia opisuj?cy przedmiot zamówienia Wymagania: Zamawiaj?cy oczekuje udost?pnienia katalogów lub materia?ów opisuj?cych przedmiot zamówienia pochodz?cych od producenta i zawieraj?cych potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych uj?tych w SIWZ. Je?eli ww. dokumenty nie s dost?pne Wykonawca mo?e przygotowa katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta. Zamawiaj?cy prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporz?dkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla której pozycji uj?tej w formularzu ofertowym zostaj z?o?one. b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zwrócenia si do Wykonawców o przes?anie próbki asortymentu zaoferowanego w ofercie przetargowej. Z?o?enie próbki nie jest obligatoryjne. Pro?ba ze strony Zamawiaj?cego o przes?anie próbki nast?pi po terminie sk?adnia ofert przetargowych i dotyczy b?dzie wy??cznie oferowanego przez Wykonawców asortymentu, co do którego powstan w?tpliwo?ci, czy faktycznie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Wniosek Zamawiaj?cego o z?o?enie próbki dotyczy b?dzie 1 sztuki lub 1 opakowania (tj. jednostki handlowej).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: jak wy?ej Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?RODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CE WYKONAWCOM ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów UPZP. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie UPZP. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez Wykonawc?, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si na elektroniczn skrzynk podawcz Urz?du, przy u?yciu której obs?ugiwana jest korespondencja Izby. Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz kopia dokumentacji post?powania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja post?powania w postaci elektronicznej, a tak?e inne pisma sk?adane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izb w zwi?zku z wniesionym odwo?aniem, stanowi akta sprawy odwo?awczej. Orygina dokumentacji post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofertami z?o?onymi w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiaj?cy sk?ada do Izby nie pó?niej ni przed otwarciem rozprawy, z wyj?tkiem przypadku, w którym ca?o? dokumentacji post?powania zosta?a z?o?ona w sposób okre?lony w pkt. poni?ej zgodnie z rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1092 z pó??. zm.). W przypadku gdy w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w sposób okre?lony w dziale I rozdziale 2a UPZP, lub gdy Zamawiaj?cy dopu?ci taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa Zamawiaj?cego do z?o?enia dokumentacji post?powania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej na informatycznym no?niku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 346), w sposób zapewniaj?cy odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umo?liwia identyfikacj poszczególnych dokumentów post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentów zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione. Dokumentacja post?powania o udzielenie zamówienia publicznego sporz?dzona w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?ników danych: p?yta CD, p?yta DVD, no?nik USB, dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta zapisana na jednym z wskazanych powy?ej informatycznych no?ników danych w sposób zapewniaj?cy odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umo?liwia identyfikacj poszczególnych dokumentów post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentów zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Terminy wniesienia odwo?ania i szczegó?owo ?rodki ochrony prawnej zosta?y omówione w dziale VI UPZP.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: jak wy?ej Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux