Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorzów: Ouvrages pour le tramway

2021/S 178-464584  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Chorzów: Ouvrages pour le tramway 2021/S 178-464584 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje ?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Inwalidzka 5 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-506 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Urych Courriel: j.urych@tram-silesia.pl Fax: +48 322510096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tram-silesia.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?wi?toch?owice Adresse postale: ul. Katowicka 54 Ville: ?wi?toch?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Urych Courriel: j.urych@tram-silesia.pl Fax: +48 322510096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tram-silesia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach" - zadanie nr
   5. 3 oraz "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach Numéro de référence: UE/JRP/B/117/2021
II.1.2) Code CPV principal 45234121 Ouvrages pour le tramway
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach" - zadanie nr
   5. 3, w ramach Projektu pn.: "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko - Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II" wspó?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko oraz zadania pn. "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom)."
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 39 927 341.21 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111300 Travaux de démantèlement 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes électriques 45231600 Travaux de construction de lignes de communications 45233120 Travaux de construction de routes 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233330 Travaux de fondation de rues 45233340 Travaux de fondation de chemins piétonniers 45233252 Travaux de revêtement de rues 45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233221 Travaux de marquage routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach" - zadanie nr
   5. 3, w ramach Projektu pn.: "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko - Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II" wspó?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko oraz zadania pn. "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom)". W zakresie finansowanym przez spó?k Tramwaje ?l?skie S.A. przedmiotem zamówienia jest przebudowa torowiska tramwajowego wraz z sieci trakcyjn w ?wi?toch?owicach w ci?gu ulicy ?agiewnickiej od ul. Barlickiego do granicy z Bytomiem - zadanie nr
   5. 3, obejmuj?ca przebudow ok. 2500 m jednotorowej linii tramwajowej. W zakresie finansowanym przez Gmin ?wi?toch?owice przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach(od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom)"oraz "Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach". Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej wraz z odwodnieniem, o?wietleniem i organizacj ruchu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.06.01.00-00-0024/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 048-121640
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: DO/435/21 20/DM/272/ZP/2021 Intitulé:
"Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach" - zadanie nr
   5. 3 oraz "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego w ci?gu ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Silesia Invest Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. O. Jana Siemi?skiego 18-22 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 181 925.84 PLN Valeur totale du marché/du lot: 39 927 341.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Torowisko tramwajowe oraz trakcja, bran?a drogowa
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie o zamówienie publiczne przeprowadzane jest przez wspólnych zamawiaj?cych tj. Tramwaje ?l?skie S.A. oraz Gmin ?wi?toch?owice. Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia post?powania dla wspólnych zamawiaj?cych zosta?a upowa?niona spó?ka Tramwaje ?l?skie S.A.W wyniku przeprowadzonego post?powania z wy?onionym wykonawc zawarto odr?bne umowy z ka?dym zamawiaj?cym zgodnie z zakresem okre?lonym w Sekcji II.2.4
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   2.  10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub tre?ci dokumentów zamówienia,
   3.  10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - dotyczy czynno?ci innych ni okre?lone w punkcie 1 i
   2. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45231600 - Travaux de construction de lignes de communications 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233252 - Travaux de revêtement de rues 
45233253 - Travaux de revêtement de chemins piétonniers 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233330 - Travaux de fondation de rues 
45233340 - Travaux de fondation de chemins piétonniers 
45234121 - Ouvrages pour le tramway