Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorzów: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 37-093298  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Chorzów: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 037-093298

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 001-001242)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Chorzów Biuro Zamówie Publicznych
Adresse postale: Rynek 1
Ville: Chorzów
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 41-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Bochenek
Courriel: bzp@chorzow.eu
Téléphone: +48 324165237
Fax: +48 324165640
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.chorzow.eu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?ugi utrzymania chorzowskich parków o ??cznej powierzchni ok. 31, 63 ha, w terminie od
   1. 4.2021 do 31.3.2023

Numéro de référence: RZP.271.599.2020

II.1.2)
Code CPV principal
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Us?ugi utrzymania chorzowskich parków o ??cznej powierzchni ok. 31,63 ha w terminie od
   1. 4.2021 do 31.3.2023. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: us?ugi utrzymania chorzowskich parków o ??cznej powierzchni ok. 31,63 ha, podzielonego na 6 cz??ci zamówienia: - cz?? I - Park Amelung o pow. 71 500 m2, - cz?? II - Park Hutników o pow. 26 301 m2, - cz?? III - Park pod Kasztanami o pow. 17 091 m2, - cz?? IV - Park Redena o pow. 58 169 m2, - cz?? V - Park Ró o pow.103 100 m2, - cz?? VI - otoczenie szybu Prezydent o pow. 40 168 m2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - w za??czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1, ?e prace zwi?zane z utrzymaniem zieleni (jako kluczowe cz??ci zamówienia), tj. prace wymienione w przedmiarach (dla ka?dej cz??ci) w rozdziale I "Ziele?", nie mog zosta podzlecane. Tym samym Wykonawca ma obowi?zek wykonania tych prac osobi?cie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 001-001242

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts