Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 01/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorzów: Services de conduite des travaux

2022/S 10-022364  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Chorzów: Services de conduite des travaux

2022/S 010-022364

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 245-648257)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tramwaje ?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Inwalidzka 5
Ville: Chorzów
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 41-506
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Osadnik
Courriel: d.osadnik@tram-silesia.pl
Fax: +48 322510096
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tram-silesia.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Pe?nienie funkcji In?yniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacj zada nr
   6. 4,
   7. 3,
   7. 5,
   8. 2,
   8. 3,
   8. 7, 9, 12,
   2. 4,
   5. 2,
   7. 6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4

Numéro de référence: UE/JRP/B/517/2021

II.1.2)
Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest pe?nienie funkcji In?yniera Kontraktu w zakresie którego b?dzie: zarz?dzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacj zada infrastrukturalnych wchodz?cych w sk?ad Projektów pn.: - "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko - Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I, - "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko - Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II, - "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko - Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap III, wspó?finansowanych przez Uni Europejsk ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648257

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

14. "Przebudowa torowiska tramwajowego wzd?u ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Z?otej do ul. D?bowej" (zadanie 11.3),

Lire:

14. "Przebudowa torowiska tramwajowego wzd?u trasy im. Nikodema i Józefa Re?ców w Katowicach na odcinku od ul. Wi?niowej do ul. Brackiej" (zadanie 11.3)

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Zakres b?d?cy przedmiotem zamówienia obj?ty zamówieniem podobnym obejmuje realizacj us?ugi dla nast?puj?cych zada infrastrukturalnych: 1) Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od p?tli tramwajowej do ronda Jana Paw?a II w Sosnowcu (zadanie nr 1), 2) Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej w ci?gu ul. 3 Maja w Chorzowie (zadanie nr 4), 3) Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie (zadanie nr
   5. 5), 4) Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powsta?ców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z sieci (zadanie nr
   7. 7), 5) Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od P?tli Mikulczyce do skrzy?owania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasi?skiego ??cznie z p?tl (zadanie nr 15).

Lire:

Zakres b?d?cy przedmiotem zamówienia obj?ty zamówieniem podobnym obejmuje realizacj us?ugi dla nast?puj?cych zada infrastrukturalnych: 1) Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od p?tli tramwajowej do ronda Jana Paw?a II w Sosnowcu (zadanie nr 1), 2) Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej w ci?gu ul. 3 Maja w Chorzowie (zadanie nr 4), 3) Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie (zadanie nr
   5. 5), 4) Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powsta?ców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z sieci (zadanie nr
   7. 7), 5) Przebudowa torowiska tramwajowego w ci?gu ul. Ma?achowskiego od ul. Mo?cickiego do ul. 3-go Maja (zadanie
   2. 8.3), 6) Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. ?agiewnickiej w ?wi?toch?owicach (zadanie
   5. 3), 7) Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzd?u ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu (zadanie
   8. 4), 8) Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od P?tli Mikulczyce do skrzy?owania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasi?skiego ??cznie z p?tl (zadanie nr 15).

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/01/2022

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 01/02/2022

Heure locale: 12:15

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2022

Lire:

Date: 01/05/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/01/2022

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 01/02/2022

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Chorzów: Services de conduite des travauxType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
01/02/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux