Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorzów: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 147-361743  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Chorzów: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 147-361743 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Chorzów - Biuro Zamówie Publicznych Adresse postale: Rynek 1 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Bochenek Courriel: bzp@chorzow.eu Téléphone: +48 324165237 Fax: +48 324165640 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.chorzow.eu www.chorzow.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstaj?cych na nieruchomo?ciach na terenie miasta Chorzów Numéro de référence: RZP.271.340.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszka?ych i mieszanych na terenie miasta Chorzów. Przedmiot zamówienia b?dzie realizowany poprzez zorganizowanie odbioru nast?puj?cych rodzajów odpadów:
   1.  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
   2.  bioodpadów;
   3.  odpadów zbieranych selektywnie w zestawach do segregacji odpadów;
   4.  odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym;
   5.  odpadów wielkogabarytowych;
   6.  odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
   7.  odpadów niebezpiecznych;
   8.  zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego;
   9.  choinek w okresie po?wi?tecznym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Chorzów
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszka?ych i mieszanych na terenie miasta Chorzów. Wykonawca ponosi ca?kowite koszty zwi?zane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszty przyj?cia odpadów na instalacje komunalne oraz wszelkie pozosta?e koszty zwi?zane z realizacj zamówienia, w szczególno?ci koszty dostawy pojemników i worków, koszty wydruku kalendarzy z harmonogramami oraz koszty ich dostarczenia do w?a?cicieli nieruchomo?ci. W kosztach uwzgl?dnia si równie op?at za umieszczenie odpadów na sk?adowisku, tzw. op?at marsza?kowsk?, zgodnie z obwieszczeniem Ministra ?rodowiska w sprawie wysoko?ci stawek op?at za korzystanie ze ?rodowiska na dany rok kalendarzowy, dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez sk?adowanie b?dzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawc?. Przedmiotem zamówienia b?dzie realizowany poprzez zorganizowanie odbioru nast?puj?cych rodzajów odpadów:
   1.  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
   2.  bioodpadów;
   3.  odpadów zbieranych selektywnie w zestawach do segregacji odpadów;
   4.  odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym;
   5.  odpadów wielkogabarytowych;
   6.  odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
   7.  odpadów niebezpiecznych;
   8.  zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego;
   9.  choinek w okresie po?wi?tecznym. Ca?o? opisu zamówienia znajduje si w SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji. Szczegó?owo zosta?o to opisane w rozdziale III pkt 13.16.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium. Wysoko? wadium i sposób wniesienia okre?lony jest w dziale X SIWZ.
   2.  Szczegó?y terminu wykonania us?ugi, w tym poszczególnych etapów, zosta?y opisane w rozdziale IV SIWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 143-352087
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstaj?cych na nieruchomo?ciach na terenie miasta Chorzów
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Informacje dotycz?ce podstaw wykluczenia znajduj si w rozdziale V SIWZ. II. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej "Jednolitym Dokumentem". Szczegó?owy opis znajduje si w SIWZ w rozdziale VI. III. Dokumenty, jakie nale?y z?o?y w celu potwierdzenia spe?niania warunków w post?powaniu, opisane zosta?y w rozdziale VI SIWZ. IV. Dokumenty, jakich b?dzie ??da Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania przez Wykonawc?, szczegó?owo opisano w rozdziale VI SIWZ. V. W terminie zwi?zania ofert Zamawiaj?cy uznaje, ?e okres 2 miesi?ce jest liczony jako 60 dni. VI. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci szacunkowej powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 24aa - tzw. procedury odwróconej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?li ??danie oraz wskaza okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku: a) nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia - odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Skarga do s?du Skarga do s?du na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego. Szczegó?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198a-198g ustawy. Uwaga! wniesienie odwo?ania jest rozumiane jako dor?czenie Zamawiaj?cemu w taki sposób ?eby móg zapozna si z jego tre?ci?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains