Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-ChorzÛw:Ouvrages pour le tramway

2023/S 186-580473  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-ChorzÛw: Ouvrages pour le tramway 2023/S 186-580473 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje ?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Inwalidzka 5 Ville: ChorzÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-506 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Osadnik Courriel: d.osadnik@tram-silesia.pl TÈlÈphone: +48 322466061 Fax: +48 322510096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tram-silesia.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ci?gu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orl?t Lwowskich (dobudowa drugiego toru)î - zadanie nr
   2. 4 NumÈro de rÈfÈrence: UE/JRP/B/373/2021
II.1.2) Code CPV principal 45234121 Ouvrages pour le tramway
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z sieci? trakcyjn? oraz przebudowa infrastruktury drogowej w ci?gu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od skrzy?owania z ul. Gen. Andersa do wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Orl?t Lwowskich z wy??czeniem wiaduktu nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Da?dÛwka. Odcinek obejmuje przebudow? ok. 3,5 km torowiska b?d?cego lini? jednotorow?, miejscami dwutorow?, wydzielonego w konstrukcji klasycznej, podsypkowej na podk?adach wraz z przebudow? elementÛw zagospodarowania pasa drogowego wzd?u? torowiska. W obr?bie przejazdÛw przez jezdni? nawierzchnia wykonana jest z p?yt EPT.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 28/04/2022 Fin: 01/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.06.01.00-00-0024/16
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 093-257521
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : PKO/DO/0172/2022 IntitulÈ:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ci?gu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orl?t Lwowskich (dobudowa drugiego toru)î - zadanie nr
   2. 4
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Siemi?skiego 18 - 20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi@silesia-invest.com.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SPAW - TOR Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Stacyjna 32 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-851 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Technicznych GROTEX Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wolno?ci 191 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 39 796 375.29 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej - je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub tre?ci dokumentÛw zamÛwienia,
   3.  10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia - dotyczy czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 1 i
   2. 
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45234121 Ouvrages pour le tramway
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie robÛt dodatkowych polegaj?cych na wykorytowaniu warstwy gruntÛw organicznych, odwÛz i utylizacja oraz wymiana gruntu na spe?niaj?ce wymogi do wykonania stabilizacji pod?o?a pod warstwy konstrukcyjne oraz polegaj?cych na demonta?u nieczynnego kana?u ciep?owniczego
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 28/04/2022 Fin: 01/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 40 645 010.55 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k Adresse postale: ul. O. Siemi?skiego 18-20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Stacyjna 32 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-851 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Technicznych GROTEX Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wolno?ci 191 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Wykonanie robÛt dodatkowych polegaj?cych na wykorytowaniu warstwy gruntÛw organicznych, odwÛz i utylizacja oraz wymiana gruntu na spe?niaj?ce wymogi do wykonania stabilizacji pod?o?a pod warstwy konstrukcyjne oraz polegaj?cych na demonta?u nieczynnego kana?u ciep?owniczego. Wykonanie robÛt zamiennych polegaj?cych na: 1) zmianie technologii przej?cia kanalizacji deszczowej pod ul. Orl?t Lwowskich z przecisku rur ?ebrowanych na przewiert rur? os?onow? stalow? oraz rurami przewodowymi PVC DN 200, 2) zmienie rur PVC SN 12 na rury PVC SN 8 oraz robÛt dodatkowych polegaj?cych na demonta?u nieczynnych kana?Ûw betonowych o rÛ?nych przekrojach wraz z uzupe?nieniem wykopÛw po ich demonta?u materia?em zasypowym. Wykonanie robÛt dodatkowych polegaj?cych na wykonaniu fundamentÛw studniowych.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Wykonanie robÛt obj?tych Protoko?ami Konieczno?ci jest niezb?dne i konieczne do prawid?owego (nale?ytego)wykonania Umowy - bez wykonania tych robÛt nie b?dzie mo?liwe osi?gni?cie celÛw i za?o?e? okre?lonych w Umowie; Zlecenie wykonania robÛt dodatkowych obj?tych Protoko?ami Konieczno?ci innemu podmiotowi nie mo?e zosta? dokonane z powodÛw ekonomicznych i technicznych - zlecenie wykonania robÛt dodatkowych wi?za? si? b?dzie bowiem z konieczno?ci? poniesienia przez Zamawiaj?cego dodatkowych kosztÛw zwi?zanych z wyborem nowego wykonawcy, a z uwagi na wykonywanie Umowy wy??cznie Wykonawca posiada obecnie mo?liwo?ci techniczne wykonania robÛt dodatkowych; Zlecenie wykonania robÛt dodatkowych obj?tych Protoko?ami Konieczno?ci innemu podmiotowi, ni? Wykonawcy, wi?za?oby si? dla Zamawiaj?cego z istotnymi niedogodno?ciami oraz znacznym zwi?kszeniem kosztÛw - bez dokonania Zmiany nie b?dzie mo?liwe zrealizowanie celu Umowy w terminie i zak?adanym bud?ecie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 39 801 279.95 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 40 645 010.55 PLN Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ci?gu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orl?t Lwowskich (dobudowa drugiego toru)î - zadanie nr
   2. 4 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45234121 - Ouvrages pour le tramway