Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 07/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorz█w: Ouvrages pour le tramway

2020/S 147-361927  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Chorz█w: Ouvrages pour le tramway 2020/S 147-361927 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje ?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Inwalidzka 5 Ville: Chorz█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-506 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Urych Courriel: j.urych@tram-silesia.pl Fax: +48 322510096 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tram-silesia.pl www.tram-silesia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z sieci trakcyjn w Sosnowcu w ci?gu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka ˝ zadanie
   2. 8.1 Num╚ro de r╚f╚rence: UE/JRP/B/399/2020
II.1.2) Code CPV principal 45234121 Ouvrages pour le tramway
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t budowlanych dla zadania pn.: ĐPrzebudowa torowiska tramwajowego wraz z sieci trakcyjn w Sosnowcu w ci?gu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka (obecna nazwa ˝ Zag??bia D?browskiego)ţ ˝ zadanie nr
   2. 8.1, w ramach realizacji projektu pn.: ĐZintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko-Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego ˝ etap IIţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t budowlanych dla zadania pn.: ĐPrzebudowa torowiska tramwajowego wraz z sieci trakcyjn w Sosnowcu w ci?gu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka (obecna nazwa: Zag??bia D?browskiego)ţ ˝ zadanie nr
   2. 8.1 w ramach realizacji projektu pn.: ĐZintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ?l?sko-Zag??biowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego ˝ etap IIţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko. Przebudowa torowiska wraz z sieci trakcyjn obejmuje odcinek ok. 6 000 mtp dwutorowej linii tramwajowej.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b wyznaczonych do realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 22 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.06.01.00-00-0024/16
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp zastrze?eniem zapis█w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie przes?anki okre?lonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. II. Zamawiaj?cy dokona wst?pnej oceny spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz o?wiadczenia z?o?onego w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona przed?o?enia:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
   3.  o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   4.  o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   5.  je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej: 1) pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) pkt 2 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokument, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 5 zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
   7.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt 1, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt 5 ppkt 1 w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
   8.  Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 5, 6 oraz 7 powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. Zamawiaj?cy okre?la, z uwzgl?dnieniem art. 22a˝22d ustawy Pzp, warunki udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia w ten spos█b, ?e mog si o nie ubiega Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej ˝ Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e,?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 700 000,00 PLN. Zamawiaj?cy dokona wst?pnej oceny spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz o?wiadczenia z?o?onego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skr█cie JEDZ). II.
   1.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w niniejszym og?oszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   2.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   3.  Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22, z zastrze?eniem zapis█w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   5.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona przed?o?enia informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganych przez Zamawiaj?cego dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 5 Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych dokument█w, o kt█rych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. III. Jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ).
   1.  O?wiadczenie JEDZ, o kt█rym mowa w sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3 Wykonawca sk?ada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienia przez Wykonawc█w, o?wiadczenie JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.
   3.  Wykonawca, kt█ry celem spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu powo?uje si na zasoby innych podmiot█w w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu,w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, sk?ada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiot█w. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
IV. O?wiadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej.
   1.  Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej, b?dzie zobowi?zany do z?o?enia w wyznaczonym terminie (nie kr█tszym ni 10 dni), aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze i dokument█w, wymienionych w sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 oraz w celu uczynienia zado? obowi?zkom okre?lonym w art. 22a ustawy Pzp.
   2.  Dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w niniejszym og?oszeniu dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiot█w, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz?ce Podwykonawc█w, sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em, z zastrze?eniem zapis█w sekcji VI.
   3.  Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument█w lub o?wiadcze?, kt█re ka?dego z nich dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o kt█rej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
   3.  Dokumenty lub o?wiadczenia sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, przy czym obowi?zuj?ca b?dzie tre? w j?zyku polskim.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I.
   1.  Zamawiaj?cy okre?la, z uwzgl?dnieniem art. 22a˝22d ustawy Pzp, warunki udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia w ten spos█b, ?e mog si o nie ubiega Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ˝ Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: a. wykona w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie: ˇ co najmniej 1 robot budowlan polegaj?c na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii bezpodsypkowej lub podsypkowej o d?ugo?ci min. 1 000 mtp, ˇ co najmniej 1 zam█wienie polegaj?ce na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej tramwajowej o d?ugo?ci odcinka min. 1 000 m; b. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadaj?cymi ni?ej okre?lone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zam█wienia publicznego, tj.: ˇ 1 osob?, kt█ra b?dzie pe?ni funkcj kierownika budowy ˝ posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, kt█ra w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert kierowa?a jako kierownik budowy lub kierownik rob█t drogowych lub kierownik rob█t torowych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegaj?cymi budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego w technologii bezpodsypkowej lub podsypkowej na odcinku o d?ugo?ci min. 1 000 mtp dla ka?dej roboty budowlanej, ˇ 1 osob?, kt█ra b?dzie pe?ni funkcj kierownika rob█t elektrycznych ˝ posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, kt█ra w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert kierowa?a jako kierownik budowy, kierownik rob█t elektrycznych lub kierownik rob█t elektroenergetycznych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegaj?cymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej tramwajowej o d?ugo?ci odcinka min. 1 000 m dla ka?dej roboty budowlanej.
   2.  Zamawiaj?cy dokona wst?pnej oceny spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz o?wiadczenia z?o?onego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skr█cie JEDZ).
   3.  Je?eli tre? informacji przekazanych przez Wykonawc w JEDZ, odpowiada b?dzie zakresowi informacji, kt█rych Zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokument█w, o kt█rych mowa w sekcji III.1.3 pkt II ppkt 1 oraz ppkt 2 poni?ej, Zamawiaj?cy odst?pi od ??dania tych dokument█w od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej. W takim przypadku dowodem spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu b?d odpowiednie informacje przekazane w JEDZ przez Wykonawc lub odpowiednio przez podmioty na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
II. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona przed?o?enia:
   1.  wykazu rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty,z zastrze?eniem zapis█w sekcji III.1.3 pkt 3 powy?ej;
   2.  wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, z zastrze?eniem zapis█w sekcji III.1.3 pkt 3 powy?ej. III.
   1.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w niniejszym og?oszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   2.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   3.  Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22, z zastrze?eniem zapis█w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. IV. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium w wysoko?ci 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zmianami).
   3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najp█?niej w dniu jej zawarcia zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 6 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia (np. konsorcja Wykonawc█w) ˝ ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Fakt ustanowienia pe?nomocnika nale?y udokumentowa do??czeniem pe?nomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, wobec ?adnego z Wykonawc█w nie mog zachodzi podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝23 i ust. 5 pkt 1, z zastrze?eniem art. 133 ust.
   4.  Warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w sekcji III og?oszenia b?d ocenianie ??cznie dla wszystkich podmiot█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/09/2020 Heure locale: 12:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/11/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/09/2020 Heure locale: 12:45 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert odb?dzie w siedzibie Sp█?ki Tramwaje ?l?skie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorz█w, sala konferencyjna, pi?tro I, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w niniejszym post?powaniu odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem Platformy przetargowej https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zwanej Platform?. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp?atne. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? komunikowania si z Wykonawcami r█wnie za po?rednictwem poczty elektronicznej z adresu j.urych@tram-silesia.pl, dotyczy to w szczeg█lno?ci przekazywania przekazywania wyja?nie do tre?ci oraz modyfikacji SIWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e powiadomienia wysy?ane za po?rednictwem platformy s automatycznie przekazywane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w trakcie logowania na Platform?. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zmiany wskazanego na platformie adresu e-mail. II. Ofert oraz o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 25a (JEDZ) sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. III. Ofert stanowi wype?niony Formularz oferty oraz ni?ej wyszczeg█lnione o?wiadczenia i dokumenty, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y za po?rednictwem Platformy, tj.: 1) o?wiadczenie/o?wiadczenia JEDZ; 2) kosztorysy ofertowe; 3) zobowi?zanie, o kt█rym mowa w rozdziale V pkt III pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu; 4) stosowne pe?nomocnictwo w przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z dokument█w rejestrowych; 5) pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, z kt█rego powinien wynika zakres umocowania. Pe?nomocnik mo?e by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc█w w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego; 6) orygina gwarancji lub por?czenia, je?eli wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni?dz. IV. Dokumenty wymienione w ppkt 1˝5 powy?ej sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast wadium winno by z?o?one w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiaj?cego dokumenty, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt od 2 do 5 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiaj?cy informuje, ?e mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia nie zostan mu przyznane. VI. Termin zwi?zania ofert okre?lony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni. VII. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html j.urych@tram-silesia.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie
   1.  10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;
   2.  10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej ˝ je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia;
   3.  10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ˝ dotyczy czynno?ci innych ni okre?lone w punkcie 1 i
   2. 
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45234121 - Ouvrages pour le tramway