01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chorz█w: Produits pharmaceutiques

2018/S 239-545861 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/12/2018 S239  - - Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Chorz█w: Produits pharmaceutiques 2018/S 239-545861 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Zesp█ Szpitali Miejskich w Chorzowie 627-19-23-530 ul. Strzelc█w Bytomskich 11 Chorz█w 41-500 Pologne Point(s) de contact: Dzia Zam█wie Publicznych T╚l╚phone: +48 323499298 Courriel: zp@zsm.com.pl Fax: +48 323499299 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zsm.com.pl/ http://www.zsm.com.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej Num╚ro de r╚f╚rence: SP ZOZ ZSM/ZP/79/2018
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej: Pakiet 1 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1), Pakiet 2 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego, Pakiet 3 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2), Pakiet 4 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlek?ej bia?aczki limfocytowej, Pakiet 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego, Pakiet 6 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu bia?aczki szpikowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 834 723.56 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1). 16 pozycji asortymentowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 70 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 30 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 30 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego. 4 pozycje asortymentowe
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 70 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 30 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 30 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2). 5 pozycji asortymentowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 70 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 30 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 30 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlek?ej bia?aczki limfocytowej
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 4 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlek?ej bia?aczki limfocytowej. 1 pozycja asortymentowa
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 70 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 30 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 30 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 5 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego. 2 pozycje asortymentowe
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 70 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 30 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 30 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu bia?aczki szpikowej
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Zesp█ Szpitali Miejskich: ul. Strzelc█w Bytomskich 11, 41-500 Chorz█w oraz ul. W?adys?awa Truchana 7, 41-500 Chorz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 6 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu bia?aczki szpikowej. 2 pozycje asortymentowe
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zmian umowy poprzez zastrze?enie mo?liwo?ci zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia uj?tego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zastrzega, i?: ˇ maksymalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 100 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry mo?e ale nie musi zosta zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ minimalny poziom zam█wienia ˝ wynosi 50 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█ry zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy, ˇ dodatkowy zakres ˝ wynosi 50 % warto?ci pakietu stanowi?cego przedmiot umowy uj?ty w za??czniku nr 2 do umowy, kt█rego realizacja jest uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego, z kt█rego Zamawiaj?cy mo?e, ale nie musi skorzysta w okresie realizacji umowy.
   4.  W zakresie zam█wienia okre?lonego jako zakres dodatkowy wynosz?cy 50 %, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust 3, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilo?ci zakupywanych lek█w stanowi?cych przedmiot umowy uj?ty w poszczeg█lnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilo?ci asortymentu nie kupowanego w ramach warto?ci umowy i ilo?ci asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta mo?e nast?pi w momencie zmiany zasad lub zakresu realizacji us?ug medycznych ?wiadczonych na rzecz ?wiadczeniobiorc█w wynikaj?cych z warunk█w kontraktu zawartego z NFZ lub uzale?nionych od typu schorze?, z kt█rymi zg?aszaj si ?wiadczeniobiorcy. Wykonawca jest zobowi?zany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrze?eniem zapis█w art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.), Stosowanie Đprawa opcjiţ opisanego powy?ej w zakresie zamiany asortymentu, kt█ra nie wp?ywa na warto? umowy, a jest niezb?dna celem realizacji bie??cych dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 173-392088
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Urtica Sp. z o.o. (lider) ul. Krzemieniecka 120 Wroc?aw 54-613 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zb?szy?ska 3 ?█d 91-342 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 675 552.13 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 408 283.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Komtur Polska Sp. z o.o.
pl. Farmacji 1 Warszawa 02-699 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 678 356.60 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 5 012 526.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B Warszawa 02-672 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 396 075.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 217 883.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlek?ej bia?aczki limfocytowej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Janssen ˝ Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. I??ecka 24 Warszawa 02-135 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 008 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 896 621.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Urtica Sp. z o.o. (lider) ul. Krzemieniecka 120 Wroc?aw 54-613 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zb?szy?ska 3 ?█d 91-342 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 70 518.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 398.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu bia?aczki szpikowej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. ?wirki Wigury 16 B Warszawa 02-092 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 160 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 269 010.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation jak wy?ej Warszawa Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
16. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce wykonawcom 16.1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w UPZP. 16.2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie UPZP. 16.3. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami UPZP, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 16.4. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 16.5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 16.6. Termin wniesienia odwo?ania. Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, b) wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, c) wobec innych czynno?ci ni w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych jego wniesienie. 16.7. Pozosta?e terminy i okoliczno?ci szczeg█?owo opisane w dziale VI UPZP. 16.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 16.9. Szczeg█?owo ?rodki ochrony prawnej zosta?y om█wione w dziale VI UPZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours jak wy?ej Warszawa Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques