Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-ChorzÛw: Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirs

2022/S 131-374515  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-ChorzÛw: Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirs 2022/S 131-374515 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Park ?l?ski SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Aleja RÛ?ana 2 Ville: ChorzÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Kami?ski Courriel: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl TÈlÈphone: +48 666031123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.parkslaski.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga oczyszczenia i odmulania zbiornikÛw wodnych znajduj?cych si? na terenach w otoczeniu Planetarium ?l?skiego w Parku ?l?skim NumÈro de rÈfÈrence: 30/U/DP/19
II.1.2) Code CPV principal 90913000 Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirs
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Park ?l?ski S.A. Aleja RÛ?ana 2, 41-501 ChorzÛw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
ÑUs?uga oczyszczenia i odmulania zbiornikÛw wodnych znajduj?cych si? na terenach w otoczeniu Planetarium ?l?skiego w Parku ?l?skimî SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w dokumentach zamÛwienia.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/04/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑUs?uga oczyszczenia i odmulania zbiornikÛw wodnych znajduj?cych si? na terenach w otoczeniu Planetarium ?l?skiego w Parku ?l?skimî realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. ÑModernizacja Parku ?l?skiegoî realizowanego w ramach drugiego obrotu ?rodkami wracaj?cymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?l?skiego na lata 2007-2013.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 089-212792
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 30/U/DP/19 IntitulÈ:
Us?uga oczyszczenia i odmulania zbiornikÛw wodnych znajduj?cych si? na terenach w otoczeniu Planetarium ?l?skiego w Parku ?l?skim
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
05/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Justmar Turczy?ski Marcin Adresse postale: ul. Wo?odyjowskiego 21 Ville: Che?m ?l?ski Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-403 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 395 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj?przepisydzia?uVIustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ñ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,atak?einnemupodmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lubmo?eponie??szkod? wwyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ,przys?uguj?rÛwnie?organizacjomwpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochronyprawnej,prowadzon?przezPrezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:4.1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacjioczynno?ciZamawiaj?cegostanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛbokre?lonyw art. 180ust. 5 ustawyzdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si?wterminie:10dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSIWZnastronieinternetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10dnioddnia, wktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi??wiadomo??ookoliczno?ciachstanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ciZamawiaj?cegopodj?tejwpost?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrejZamawiaj?cy jestzobowi?zanynapodstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego,ktÛrejzarzucasi?niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la???danieorazwskazywa?okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowejalbo wpostacielektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albokwalifikowanympodpisemelektronicznym.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawyzdnia17listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy niestanowi?inaczej.Je?elikoniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolnyod pracy,terminup?ywadnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg? wnosi si? do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejscazamieszkaniazamawiaj?cegozapo?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczeniaIzby,przesy?aj?ce jednocze?niejejodpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowejoperatorawyznaczonego jestrÛwnoznacznez jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e PrezesUrz?du.PrezesUrz?dumo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanychprzezPrezesaUrz?dustosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodekspost?powaniacywilnegooprokuraturze.
   6. 4. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pismaprocesowegoorazzawiera?oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ichuzasadnienie,wskazaniedowodÛw, atak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian? orzeczenia w ca?o?ci lubw cz??ci.
   7.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?aniapoinformowa?zamawiaj?cegooniezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniuczynno?ci, doktÛrej jestonzobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawieart. 180 ust. 2ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90913000 Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirs
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Park ?l?ski S.A.
VII.1.4) Description des prestations:
ÑUs?uga oczyszczenia i odmulania zbiornikÛw wodnych znajduj?cych si? na terenach w otoczeniu Planetarium?l?skiego w Parku ?l?skimî SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w dokumentach zamÛwienia.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/04/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 395 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Justmar Turczy?ski Marcin Ville: Che?m ?l?ski Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana terminu realizacji zamÛwienia z 30.04.2020 r. na 30.04.2021 r
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Z uwagi na czas epidemii COVID oraz opinii dotycz?cych ochrony p?azÛw i ptakÛw wodnych oraz szuwarowych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 395 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 395 000.00 PLN Pologne-ChorzÛw: Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirsType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90913000 - Services de nettoyage de cuves et de réservoirs