Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-ChorzÛw: Services de promotion

2020/S 147-361595  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-ChorzÛw: Services de promotion 2020/S 147-361595 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ChorzÛw Biuro ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: ChorzÛw Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Bochenek Courriel: bzp@chorzow.eu TÈlÈphone: +48 324165237 Fax: +48 324165640 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.chorzow.eu www.chorzow.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Promocja miasta ChorzÛw poprzez sport podczas rozgrywek w co najmniej
   3.  lidze pi?ki no?nej m??czyzn organizowanych przez Polski lub WojewÛdzki Zwi?zek Pi?ki No?nej. NumÈro de rÈfÈrence: RZP.271.172.2020
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zadanie obejmuje promocj miasta ChorzÛw poprzez sport podczas rozgrywek w co najmniej
   3.  lidze pi?ki no?nej m??czyzn organizowanych przez Polski lub WojewÛdzki Zwi?zek Pi?ki No?nej. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci szacunkowej powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp bez zastosowania art. 24aa. tzw. procedury odwrÛconej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie obejmuje promocj Miasta ChorzÛw poprzez sport podczas rozgrywek w co najmniej
   3.  lidze pi?ki no?nej m??czyzn organizowanych przez Polski lub WojewÛdzki Zwi?zek Pi?ki No?nej. SzczegÛ?owy opis znajduje si w SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Logo Miasta ChorzÛw lub inny emblemat Miasta na r?kawku koszulek zawodnikÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium. Wysoko? wadium i sposÛb wniesienia okre?lony jest w dziale XIII SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 055-130615
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Promocja miasta ChorzÛw poprzez sport podczas rozgrywek w co najmniej
   3.  lidze pi?ki no?nej m??czyzn organizowanych przez Polski lub WojewÛdzki Zwi?zek Pi?ki No?nej.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Informacje dotycz?ce podstaw wykluczenia znajduj si w rozdziale IX SIWZ. II. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert aktualnego na dzie sk?adania ofert, o?wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie to, Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, zwanego dalej jednolitym dokumentem. SzczegÛ?owy opis znajduje si w SIWZ w rozdziale VI ust.
   1.  III. Podstawy wykluczenia opisane zosta?y w rozdziale V ust. 1 SIWZ. IV. Dokumenty jaki b?dzie ??da Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania przez Wykonawc szczegÛ?owo opisano w rozdziale VI ust. 2 i 5 SIWZ. V. W terminie zwi?zania ofert Zamawiaj?cy uznaje, ?e okres 2 miesi?ce jest liczony jako 60 dni.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?li ??danie oraz wskaza okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku: a) nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Skarga do s?du. Skarga do s?du na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje stronom i uczestnikom Post?powania odwo?awczego. SzczegÛ?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198 a ñ 198 g ustawy. Uwaga! wniesienie odwo?ania jest rozumiane jako dor?czenie Zamawiaj?cemu w taki sposÛb ?eby mÛg zapozna si z jego tre?ci?.
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion