01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 23/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Choszczno: Services sylvicoles

2018/S 200-454856 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Choszczno: Services sylvicoles 2018/S 200-454856 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Choszczno 810538994 ul. Gorzowska 2 Choszczno 73-200 Pologne Point(s) de contact: Ewelina Ciep?uch-Mastalerz T╚l╚phone: +48 957657006 Courriel: choszczno@szczecin.lasy.gov.pl Fax: +48 957657007 Code NUTS: PL42 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.choszczno.szczecin.lasy.gov.pl/ http://www.choszczno.szczecin.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_choszczno Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Choszczno - jest pa?stwow jednostk organizacyjn nieposiadaj?c osobowo?ci prawnej.
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Gospodarka le?na,le?nictwo,szk█?karstwo, pozyskanie i zrywka drewna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.2.1.2018
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39˝46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm. - PZP), zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zam█wie o warto?ci r█wnej lub wy?szej ni kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na 5 cz??ci (dalej: ĐPakietţ)ţ. .
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 20 853 381.60 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." - Pakiet I - Le?nictwo Recz i S?aw?cin.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie le?nictwo Recz i S?aw?cin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Recz i S?aw?cin Prace r?czne: 21442 NH i H Prace r?czne - grodzenia: 7456 NH i H Prace mechaniczne: 134 NH i H Prace mechaniczne - grodzenia: 264 NH i H Prace z pozyskania drewna: 62182 NH i H Prace ze zrywki drewna: 4500 NH Prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych: 84NH Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna: 600H Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.4. maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2020 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?a zawarta w za??czniku nr 4 do SIWZ. Szczeg█?owy opis czynno?ci sk?adaj?cych si na poszczeg█lne pozycje (prace) okre?laj katalogi norm czasu wprowadzone zarz?dzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowi?ce za??cznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej stanowi?ca za??cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbie?no?ci w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczeg█lnych prac uj?tych w za??czniku nr 5 do SIWZ i za??czniku nr 4 do SIWZ, jako w?a?ciwy uznaje si opis zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nast?pi na podstawie norm zawartych w za??czniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia - pozyskanie drewna na pozycjach u?ytkowanych r?bniami zupe?nymi. / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 5 240 959.20 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa wy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zam█wienia podstawowego (warto? zam█wienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art.67ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." - Pakiet II - Le?nictwo Bral?cin i Ziemomy?l.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie le?nictwo Bral?cin i Ziemomy?l.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Bral?cin i Ziemomy?l Prace r?czne: 27596 NH i H Prace r?czne - grodzenia: 7132 NH i H Prace mechaniczne: 146 NH i H Prace mechaniczne - grodzenia: 140 NH i H Prace z pozyskania drewna: 57374 NH i H Prace ze zrywki drewna: 4292 NH Prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych: 26NH Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna: 400H Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.4. maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2020 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?a zawarta w za??czniku nr 4 do SIWZ. Szczeg█?owy opis czynno?ci sk?adaj?cych si na poszczeg█lne pozycje (prace) okre?laj katalogi norm czasu wprowadzone zarz?dzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowi?ce za??cznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej stanowi?ca za??cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbie?no?ci w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczeg█lnych prac uj?tych w za??czniku nr 5 do SIWZ i za??czniku nr 4 do SIWZ, jako w?a?ciwy uznaje si opis zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nast?pi na podstawie norm zawartych w za??czniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia - pozyskanie drewna na pozycjach u?ytkowanych r?bniami zupe?nymi. / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 5 130 212.40 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa wy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zam█wienia podstawowego (warto? zam█wienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art.67ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." - Pakiet III - Le?nictwo Dolice i Mogilica.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie le?nictwo Dolice i Mogilica.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Dolice i Mogilica. Prace r?czne: 41 100 NH i H Prace r?czne - grodzenia: 8872 NH i H Prace mechaniczne: 258 NH i H Prace mechaniczne - grodzenia: 246 NH i H Prace z pozyskania drewna: 41002 NH i H Prace ze zrywki drewna: 3206 NH Prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych: 26NH Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna: 480H Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.4. maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2020 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?a zawarta w za??czniku nr 4 do SIWZ. Szczeg█?owy opis czynno?ci sk?adaj?cych si na poszczeg█lne pozycje (prace) okre?laj katalogi norm czasu wprowadzone zarz?dzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowi?ce za??cznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej stanowi?ca za??cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbie?no?ci w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczeg█lnych prac uj?tych w za??czniku nr 5 do SIWZ i za??czniku nr 4 do SIWZ, jako w?a?ciwy uznaje si opis zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nast?pi na podstawie norm zawartych w za??czniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia - pozyskanie drewna na pozycjach u?ytkowanych r?bniami zupe?nymi. / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 4 691 671.20 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa wy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zam█wienia podstawowego (warto? zam█wienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art.67ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." - Pakiet IV- Le?nictwo W??nik i P?otno.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie le?nictwo W??nik i P?otno.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie W??nik i P?otno. Prace r?czne: 23264 NH i H Prace r?czne - grodzenia: 5350 NH i H Prace mechaniczne: 182 NH i H Prace mechaniczne - grodzenia: 208 NH i H Prace z pozyskania drewna: 49986 NH i H Prace ze zrywki drewna: 4894 NH Prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych: 24 NH Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna: 440H Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.4. maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2020 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?a zawarta w za??czniku nr 4 do SIWZ. Szczeg█?owy opis czynno?ci sk?adaj?cych si na poszczeg█lne pozycje (prace) okre?laj katalogi norm czasu wprowadzone zarz?dzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowi?ce za??cznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej stanowi?ca za??cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbie?no?ci w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczeg█lnych prac uj?tych w za??czniku nr 5 do SIWZ i za??czniku nr 4 do SIWZ, jako w?a?ciwy uznaje si opis zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nast?pi na podstawie norm zawartych w za??czniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia - pozyskanie drewna na pozycjach u?ytkowanych r?bniami zupe?nymi. / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 4 848 735.60 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa wy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zam█wienia podstawowego (warto? zam█wienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art.67ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020." - Pakiet V - Szk█?ka Le?na.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie Szk█?ka Le?na.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli, ochrony lasu i szk█?ki le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu szk█?ki le?nej. Prace r?czne: 15186 NH i H Prace mechaniczne: 1764 NH i H Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.4. maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2020 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?a zawarta w za??czniku nr 4 do SIWZ. Szczeg█?owy opis czynno?ci sk?adaj?cych si na poszczeg█lne pozycje (prace) okre?laj katalogi norm czasu wprowadzone zarz?dzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowi?ce za??cznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki le?nej stanowi?ca za??cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbie?no?ci w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczeg█lnych prac uj?tych w za??czniku nr 5 do SIWZ i za??czniku nr 4 do SIWZ, jako w?a?ciwy uznaje si opis zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nast?pi na podstawie norm zawartych w za??czniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia - prace mechaniczne na szk█?ce wykonywane urz?dzeniami zawieszonymi na ci?gnikach ko?owych. / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 941 803.20 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa wy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zam█wienia podstawowego (warto? zam█wienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art.67ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zam█wienia podstawowego.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? Đspe?niaţ/Đnie spe?niaţ, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w rozdziale 7 SIWZ. W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki udzia?u w post?powaniu powinni spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy, z zastrze?eniem, i warunek w zakresie do?wiadczenia winien spe?nia co najmniej jeden z tych wykonawc█w. ?aden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zam█wienia na kilka Pakiet█w to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego potencja?u finansowego w wi?cej ni jednym Pakiecie. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ), kt█rego wz█r okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w za??czniku nr 6 do SIWZ. O?wiadczenie JEDZ nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wy??cznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady zwi?zane z przes?aniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zosta?y opisane w rozdziale 8 SIWZ. Informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.Je?eli w dokumentach z?o?onych na potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu jakiekolwiek warto?ci zostan podane w walucie obcej to Zamawiaj?cy przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni?: I) dla Pakietu I 120 000,00 PLN II) dla Pakietu II 100 000,00 PLN III) dla Pakietu III 90 000,00 PLN IV) dla Pakietu IV 100 000,00 PLN V) dla Pakietu V 20 000,00 PLN Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakiet█w: Dla Pakietu I w wysoko?ci 17 000 PLN Dla Pakietu II w wysoko?ci 17 000 PLN Dla Pakietu III w wysoko?ci 15 000 PLN Dla Pakietu IV w wysoko?ci 16 000 PLN Dla Pakietu V w wysoko?ci 3 000 PLN Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z p█?n. zm.). Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BG BNP Paribas S.A. Oddzia w Choszcznie nr rachunku: 25 2030 0045 1110 0000 0091 5820 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w latach 2019 - 2020, Cz?? (Pakiet) _____.ţ Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, por?czenia sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? Đspe?niaţ/Đnie spe?niaţ, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w rozdziale 7 SIWZ.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ), kt█rego wz█r okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w za??czniku nr 6 do SIWZ. O?wiadczenie JEDZ nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wy??cznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady zwi?zane z przes?aniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zosta?y opisane w rozdziale 8 SIWZ. W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki udzia?u w post?powaniu powinni spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy, z zastrze?eniem, i warunek w zakresie do?wiadczenia winien spe?nia co najmniej jeden z tych wykonawc█w. ?aden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Dowody, ?e wskazane przez wykonawc us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy. Wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie (je?eli s wymagane), wykszta?cenia (w stosunku do os█b nadzoru) niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci.Wykaz urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz█r wykazu urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia stanowi za??cznik nr 12 do SIWZ). Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zam█wienia na kilka Pakiet█w to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego do?wiadczenia, tych samych os█b przewidzianych do realizacji zam█wienia, tych samych urz?dze?, ani tego samego potencja?u finansowego w wi?cej ni jednym Pakiecie. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie negatywny wp?yw na realizacj zam█wienia. Je?eli w dokumentach z?o?onych na potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu jakiekolwiek warto?ci zostan podane w walucie obcej to Zamawiaj?cy przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie): zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna: dla Pakietu I na kwot nie mniejsz ni 1 500 000,00 z brutto, dla Pakietu II na kwot nie mniejsz ni 1 500 000,00 z brutto., dla Pakietu III na kwot nie mniejsz ni 1 400 000,00 z brutto, dla Pakietu IV na kwot nie mniejsz ni 1 500 000,00 z brutto., dla Pakietu V, zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu gospodarstwa szk█?karskiego, na kwot nie mniejsz ni 250 000,00 z brutto. Warunek w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: dla Pakietu I, II, III, IV co najmniej 3 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna, dla Pakietu V, co najmniej 1 szt. ci?gnika rolniczego z nap?dem na wszystkie osie wyposa?ony w zestaw k█ do uprawy wielorz?dowej. co najmniej 1 szt. p?ugu do przygotowania gleby typu rolniczego, co najmniej 1 szt. rozrzutnika do rozrzucania substratu (np. torfu, obornika, kompostu) typu rolniczego, co najmniej 1 szt. bron lekkich do przygotowania gleby typu rolniczego, co najmniej 1 szt. bron ci??kich do przygotowania gleby typu rolniczego, co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej, co najmniej 1 szt. ci?gnika lekkiego (o mocy ok. 30 KM).Warunek w zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: dla Pakietu I, II, III, IV co najmniej 8 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej; co najmniej 1 osob?, kt█re uko?czy?y szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin: dla Pakietu V co najmniej 1 osob?, kt█ra uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, Wyk. zobowi?zany jest dope?ni nast?puj?cych formalno?ci: wnie? wymagane zabezpieczanie nale?ytego wykonania umowy; przed?o?y Zam.: umow kons.; za?wiadczenia o uko?czeniu z wynikiem poz. szkolenia specj. z zakresu pracy pilark dla os█b wskazanych przez Wyk. w dok. potw. spe?nienie warunku udzia?u w post.; za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenie w zakresie pracy ze ?rod. chem.; polis od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lon we wzorze umowy w sprawie zam█wienia publicznego w wysoko?ci 200 000,00 PLN; umow zawart z firm posiadaj?c upr. do odbioru i utylizacji absorbent█w ska?onych olejami; dok. dot. os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam. polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, tj.: po?wiadczon za zgodno? z orygina?em odpowiednio przez Wyk. lub podwyk. kopi umowy/um█w o prac os█b, do kt█rych odnosi si Obowi?zek Zatrudnienia. Kopia umowy/um█w powinna zosta zanonimizowana.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 21/01/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/11/2018 Heure locale: 09:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi dnia 23.11.2018 r. o godz. 9:15 w Nadle?nictwie Choszczno pok█j nr 1 - Sala Konferencyjna Nadle?nictwa Choszczno, ul. Gorzowska 2, 73 - 200 Choszczno Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zam. poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam. oraz poszczeg█lnych cz??ci Pakiet█w. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy (firmy) i adresy wykonawc█w, a tak?e informacje dotycz?ce cen zawartych w ofertach.Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zam. zamie?ci na stronie internetowej.Wykonawcy mog uczestniczy w otwarciu.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam. te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia- ich miejscem realizacji b?dzie ca?y obszar Nadle?nictwa Choszczno. W post. mog bra udzia Wyk., kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 ˝ 2 i 4 ˝ 8 PZP. Na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zam.wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publicznego wyk., w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukt. lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wyk., kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe; art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych; art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3000 z?otych; art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP; art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3000 z?otych. art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument█w: sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Urz?d Zm█wie Publicznych - Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +22 4587702 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Urz?d Zm█wie Publicznych - Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +22 4587702 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +22 4587702 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement