Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-CiechanÛw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 131-374699  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-CiechanÛw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 131-374699 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Wodoci?gÛw i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gostkowska 81 Ville: CiechanÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 06-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Szyma?czyk Courriel: przetargi@zwikciechanow.pl TÈlÈphone: +49 739202145 Fax: +49 236722960 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zwikciechanow.pl Adresse du profil díacheteur: www.zwikciechanow.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑSprzeda? energii elektrycznej na potrzeby w?asne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z us?ug? bilansowania handlowego Zak?adu Wodoci?gÛw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. NumÈro de rÈfÈrence: EA.W4.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? energii elektrycznej na potrzeby ZWiK CiechanÛw o ??cznym szacowanym wolumenie w ilo?ci 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpo?udniowy - 700 MWh, szczyt popo?udniowy - 400 MWh, pozosta?e godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa szczytowa - 180 MWh, strefa pozaszczytowa ñ 420 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiaj?cego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilo?ci 50 MWh wraz z us?ug? bilansowania handlowego. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia tj. wykaz obiektÛw w ZWIK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zu?ycie i planowan? sprzeda? energii elektrycznej okre?la Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
CiechanÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? energii elektrycznej na potrzeby ZWiK CiechanÛw o ??cznym szacowanym wolumenie w ilo?ci 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpo?udniowy - 700 MWh, szczyt popo?udniowy - 400 MWh, pozosta?e godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa szczytowa - 180 MWh, strefa pozaszczytowa ñ 420 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiaj?cego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilo?ci 50 MWh wraz z us?ug? bilansowania handlowego. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia tj. wykaz obiektÛw w ZWIK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zu?ycie i planowan? sprzeda? energii elektrycznej okre?la Za??cznik nr 1 do SWZ.
   4. 4. Us?ugi dystrybucyjne b?d? ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego dla danego PPE z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa ñ Operator S.A. z siedzib? w Gda?sku, z zastrze?eniem pkt. poni?ej.
   4. 5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia ??cznej ilo?ci zakupionej energii, wzgl?dem ilo?ci okre?lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, spowodowanej odpowiednio zmniejszonym lub zwi?kszonym zu?yciem energii elektrycznej w poszczegÛlnych PPE, okre?lonych w Za??czniku nr 1 do Umowy lub zmian? liczby PPE. Ewentualne zwi?kszenie ??cznej ilo?ci zakupionej energii elektrycznej nast?pi w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na warunkach okre?lonych w umowie.4.6. Podstaw? rozlicze? b?d? informacje o ilo?ci energii elektrycznej zu?ytej przekazane Wykonawcy przez OSD.
   4. 7. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego na mocy udzielonego pe?nomocnictwa rodzajowego oraz danych przekazanych mu po akceptacji oferty przeprowadzi procedur? zmiany sprzedawcy oraz ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie POB.
   4. 8. Zamawiaj?cy udzieli wy?onionemu w post?powaniu Wykonawcy pe?nomocnictwa do zg?oszenia w imieniu Zamawiaj?cego umowy sprzeda?y do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzeda?y energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiaj?cego w procesie zmiany sprzedawcy.4.9. Wykonawca zobowi?zuje si? do bilansowania handlowego Zamawiaj?cego i pe?nienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URDw oraz zg?oszenia tego faktu do w?a?ciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
   4. 10. Wykonawca b?dzie posiada? w?a?ciw? umow? o ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej zawart? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do ktÛrego sieci przy??czone s? PPE Zamawiaj?cego okre?lone w Za??czniku nr 1 do SWZ, umo?liwiaj?c? sprzeda? Zamawiaj?cemu energii elektrycznej na potrzeby w?asne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE Zamawiaj?cego.4.11. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z pkt. A.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.: ÑPOB jest wskazywany przez sprzedawc? oraz przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o ?wiadczenie us?ug dystrybucji. Rozlicze? wynikaj?cych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.î4.12. W za??czniku nr 1 do SWZ informacyjnie wskazano parametry dla punktu PPE, ktÛre rÛ?ni? si? mog? od aktualnie obowi?zuj?cych lub mog? podlega? zmianie w trakcie trwania umowy na sprzeda? energii elektrycznej w obr?bie grup taryfowych uj?tych w SWZ.
   4. 13. Zamawiaj?cy informuje, ?e uk?ady pomiarowe dla taryfy B23 s? dostosowane do zasad TPA. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia mocy umownej dla poszczegÛlnych PPE Zamawiaj?cego w trakcie trwania umowy z Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 098-272269
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sprzeda? energii elektrycznej na potrzeby w?asne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z us?ug? bilansowania handlowego ZWIK w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycj? art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Najkorzystniejsza oferta przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia i nie mo?e on zwi?kszy? tej kwoty. Cena najkorzystniejszej oferty to 5 122 100,00 z? netto, za? kwota, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, to 4 200 000,00 z? netto. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587849 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  W pozosta?ym zakresie maj? zastosowanie przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587849
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-CiechanÛw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaireType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire