Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 29/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ciechocinek: Poissons

2021/S 179-465493  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Ciechocinek: Poissons 2021/S 179-465493 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku Ville: Ciechocinek Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Zdunowska Courriel: d.zdunowska@22wszur.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.22wszur.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.22wszur.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
dostawa ryb i przetworów rybnych Numéro de référence: 8/2021
II.1.2) Code CPV principal 03311000 Poissons
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i przetworów rybnych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilo?ciach wskazanych w dokumentach zamówienia umieszczonych na stronie prowadzonego post?powania
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15200000 Poisson préparé et conserves de poisson
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych 1 Filet ?ledziowy - matjas. Opakowanie - wiaderko plastikowe 2-4kg 1500 kg 2 Rolmopsy ?ledziowe po kaszubsku , opakowanie - wiaderko plastikowe 3-5kg. 720kg 3 Dorsz czarniak filet b/s mro?ony, Opakowanie 6,8-9kg , zawarto? glazury technologicznej , nie wi?cej ni 5%. 500kg 4 Dorsz Gadus filet b/s mro?ony, Masa pojedynczego fileta , nie mniej ni 110g , zawarto? glazury , nie wi?cej ni 5%. 4500kg 5 ?ledzie marynowane MOSKALIKI , opakowanie- wiaderko plastikowe 3-5 kg. 450kg 7 Filet z limandy(soli) mrozony B/S 300-500g, opakowanie 5kg. 300kg 7 ?oso filet bez o?ci, ze skór ;?wie?y ,vacuum 1,5 - 2 kg. 70kg 8 ?led ba?tycki , tusza w?dzona , opakowanie 2 kg. 50kg 9 Filet z z morszczuka capski , ze skór , Opakowanie 2x 5kg 150kg 10 Sandacz filet mro?ony . 350kg 11 Halibut stek kalibrowany 180-200g mro?ony 250kg 12 Oko nilowy filet b/s mro?ony, 200kg 13 Karp tusza, ?wie?y patroszony bez g?owy 100kg 14 ?oso w?dzony ?cinki 500g.. 150kg 15 ?oso w?dzony plastry 100g. 100kg 16 Ryba w?dzona - makrela, 400/600g 1200kg 17 ?led w oleju, puszka 0,17 kg 600kg 18 Tu?czyk kons. w sosie w?asnym ( kawa?ki) , puszka 0,17 kg 250kg 19 Szprotki w?dzone opakowanie do 2 kg 50kg 20 Kawior 0,05 kg 1kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku niewyczerpania w ca?o?ci ?rodków wynikaj?cych z zawartej Umowy, w okresie jej obowi?zywania Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich ?rodków, nie d?u?ej jednak ni dwa miesi?ce od dnia zako?czenia jej obowi?zywania. Wykonawca nie mo?e odmówi wykonania umowy w zakresie obj?tym opcj?, o ile zamawiaj?cy z?o?y przed up?ywem terminu obowi?zywania umowy o?wiadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym b?dzie odbywa?a si w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
2) Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, je?eli wyka?e ?e posiada koncesj?, zezwolenie, licencje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególno?ci: aktualn decyzj administracyjn w?a?ciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przed?u?ania warunkowego zatwierdzania zak?adów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1753), lub w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przed?u?ania warunkowego zatwierdzania zak?adów, które produkuj lub wprowadzaj do obrotu ?ywno? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, nie obj?te urz?dow kontrol organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2021) lub za?wiadczenie o wpisie do rejestru zak?adów zgodne z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotycz?cych rejestracji i zatwierdzania zak?adów produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730, z pó?n. zm.).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
wykonawca musi przestawi dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn minimum 250 000,00 z Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, je?eli wyka?e ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn minimum 250.000z
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
okre?lone w dokumentach zamówienia
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
W post?powaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, ze ?rodków finansowych na realizacje tej cz??ci zamówienia z poprzedniej umowy wystarczy na oko?o 4 tygodnie. Jest to sytuacja, której wcze?niej nie mo?na by?o przewiedzie albowiem zosta?a zawarta umowa na dostaw mi?sa i w?dlin z terminem wa?no?ci 31.12.2021r. Przy takim za?o?eniu Zamawiaj?cy wszczynaj?c post?powanie w miesi?cu wrzesie móg?by prowadzi procedur unijn w normalnym trybie i zawrze umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwi?kszono liczb kuracjuszy ani?eli zaplanowanych na dzie podpisania obecnej umowy ?rodki finansowe z umowy zostan wkrótce wyczerpane. W zwi?zku z powy?szym zachodzi przes?anka ustawy umo?liwiaj?ca skrócenie terminu sk?adania ofert. krótszy termin sk?adania ofert umo?liwi jak najszybsze zako?czenie post?powania i zawarcie umowy. Nie wp?ynie jednocze?nie na ograniczenie konkurencji
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/09/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/09/2021 Heure locale: 10:05 Lieu:
www.miniportal.gov.pl. otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. www.miniportal.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
w post?powaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysoko?ci
   5. 000z
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KIO Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
03311000 - Poissons 
15200000 - Poisson préparé et conserves de poisson