Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 30/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ciechocinek: Produits alimentaires divers

2021/S 179-465586  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Ciechocinek: Produits alimentaires divers 2021/S 179-465586 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku Ville: Ciechocinek Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Zdunowska Courriel: d.zdunowska@22wszur.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.22wszur.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.22wszur.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
dostawa artyku?Ûw spo?ywczych NumÈro de rÈfÈrence: 10/2021
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa artyku?ow spo?ywczych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers 15510000 Lait et crËme fraÓche
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa artyku?ow spo?ywczych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilo?ciach wskazanych w dokumentach zamÛwienia umieszczonych na stronie prowadzonego post?powania
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku niewyczerpania w ca?o?ci ?rodkÛw wynikaj?cych z zawartej Umowy, w okresie jej obowi?zywania Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich ?rodkÛw, nie d?u?ej jednak ni dwa miesi?ce od dnia zako?czenia jej obowi?zywania. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonania umowy w zakresie obj?tym opcj?, o ile zamawiaj?cy z?o?y przed up?ywem terminu obowi?zywania umowy o?wiadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym b?dzie odbywa?a si w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers 15510000 Lait et crËme fraÓche
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa artyku?ow spo?ywczych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilo?ciach wskazanych w dokumentach zamÛwienia umieszczonych na stronie prowadzonego post?powania
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku niewyczerpania w ca?o?ci ?rodkÛw wynikaj?cych z zawartej Umowy, w okresie jej obowi?zywania Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich ?rodkÛw, nie d?u?ej jednak ni dwa miesi?ce od dnia zako?czenia jej obowi?zywania. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonania umowy w zakresie obj?tym opcj?, o ile zamawiaj?cy z?o?y przed up?ywem terminu obowi?zywania umowy o?wiadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym b?dzie odbywa?a si w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
wykonawca musi przestawi dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn minimum 400 000,00 z - dotyczy Elementu I Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci ekonomicznej lub finansowej, o ktÛrym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, je?eli wyka?e ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn minimum 400.000z - dotyczy Elementu I
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
okre?lone w dokumentach zamÛwienia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W post?powaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia z uwagi na fakt, ze ?rodkÛw finansowych na realizacje tej cz??ci zamÛwienia z poprzedniej umowy wystarczy na oko?o 4 tygodnie. Jest to sytuacja, ktÛrej wcze?niej nie mo?na by?o przewiedzie albowiem zosta?a zawarta umowa na dostaw mi?sa i w?dlin z terminem wa?no?ci 31.12.2021r. Przy takim za?o?eniu Zamawiaj?cy wszczynaj?c post?powanie w miesi?cu wrzesie mÛg?by prowadzi procedur unijn w normalnym trybie i zawrze umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwi?kszono liczb kuracjuszy ani?eli zaplanowanych na dzie podpisania obecnej umowy ?rodki finansowe z umowy zostan wkrÛtce wyczerpane. W zwi?zku z powy?szym zachodzi przes?anka ustawy umo?liwiaj?ca skrÛcenie terminu sk?adania ofert. krÛtszy termin sk?adania ofert umo?liwi jak najszybsze zako?czenie post?powania i zawarcie umowy. Nie wp?ynie jednocze?nie na ograniczenie konkurencji
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 30/09/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 30/09/2021 Heure locale: 10:05 Lieu:
www.miniportal.gov.pl. otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. www.miniportal.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
w post?powaniu wymagane jest wniesienie wadium w Elemencie I w wysoko?ci
   8. 000z
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KIO Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers 
15510000 - Lait et crème fraîche 
15800000 - Produits alimentaires divers