Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ciecierzyn: Véhicules à quatre roues motrices

2022/S 56-146313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Ciecierzyn: Véhicules à quatre roues motrices 2022/S 056-146313 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddzia? Regionalny Numéro national d'identification: BOR03.2610.1.2021.AP Adresse postale: Elizówka 65A k/Lublina Ville: Ciecierzyn Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 21-003 Pays: Pologne Courriel: agnieszka.partyka@arimr.gov.pl Téléphone: +48 817568820 Fax: +48 817563941 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.arimr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Agencja wykonawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa samochodów osobowych z nap?dem 4x4 oraz samochodu osobowego 8-9 miejscowego wraz z ubezpieczeniem dla Lubelskiego Oddzia?u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numéro de référence: BOR03.2610.1.2021.AP
II.1.2) Code CPV principal 34113000 Véhicules à quatre roues motrices
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup przez Lubelski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib? w Elizówce (zwan? dalej "Zamawiaj?cym") 15 samochodów osobowych z nap?dem 4x4 oraz samochodu osobowo - dostawczego wraz z ich ubezpieczeniem na potrzeby Zamawiaj?cego opisanych w podrozdziale I.2 specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: "SWZ").
   2.  Samochody musz? spe?nia? wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdów poruszaj?cych si? po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 t.j.) oraz rozporz?dze? wykonawczych do tej ustawy,
   3.  Musz? spe?nia? wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszcze? (tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów).
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej Cz??ci okre?la Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 66514000 Services d'assurance fret et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lubelski Oddzia? Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup przez Lubelski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib? w Elizówce (zwan? dalej "Zamawiaj?cym") 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4 o wraz z ich ubezpieczeniem na potrzeby Zamawiaj?cego.
   2.  Samochody musz? spe?nia? wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdów poruszaj?cych si? po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 t.j.) oraz rozporz?dze? wykonawczych do tej ustawy,
   4.  Musz? spe?nia? wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszcze? (tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów).
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej Cz??ci okre?la Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Pozosta?e istotne wymagania Zamawiaj?cego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na perforacj? blachy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na pow?ok? lakiernicz? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 66514000 Services d'assurance fret et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lubelski Oddzia? Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup przez Lubelski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib? w Elizówce (zwan? dalej "Zamawiaj?cym") 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4 wraz z ich ubezpieczeniem na potrzeby Zamawiaj?cego.
   2.  Samochody musz? spe?nia? wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdów poruszaj?cych si? po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 t.j.) oraz rozporz?dze? wykonawczych do tej ustawy,
   4.  Musz? spe?nia? wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszcze? (tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów).
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej Cz??ci okre?la Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Pozosta?e istotne wymagania Zamawiaj?cego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na perforacj? blachy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na pow?ok? lakiernicz? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 66514000 Services d'assurance fret et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lubelski Oddzia? Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup przez Lubelski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib? w Elizówce (zwan? dalej "Zamawiaj?cym") 5 szt. samochodów osobowych z nap?dem 4x4 wraz z ich ubezpieczeniem na potrzeby Zamawiaj?cego.
   2.  Samochody musz? spe?nia? wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdów poruszaj?cych si? po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 t.j.) oraz rozporz?dze? wykonawczych do tej ustawy,
   4.  Musz? spe?nia? wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszcze? (tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów).
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej Cz??ci okre?la Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Pozosta?e istotne wymagania Zamawiaj?cego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na perforacj? blachy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na pow?ok? lakiernicz? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa samochodu osobowego 8-9 miejscowego
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66514000 Services d'assurance fret et services connexes 34115200 Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lubelski Oddzia? Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup przez Lubelski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib? w Elizówce (zwan? dalej "Zamawiaj?cym") samochodu osobowo-dostawczego wraz z jego ubezpieczeniem na potrzeby Zamawiaj?cego.
   2.  Samochód musi spe?nia? wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdów poruszaj?cych si? po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 t.j.) oraz rozporz?dze? wykonawczych do tej ustawy,
   4.  Musz? spe?nia? wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszcze? (tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów).
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej Cz??ci okre?la Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Pozosta?e istotne wymagania Zamawiaj?cego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na perforacj? blachy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na pow?ok? lakiernicz? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 255-673494
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
dostawa samochodu osobowego 8-9 miejscowego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, gdy? cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia a Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, którzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (pi?tnastu) dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   6. 2. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie? SIWZ;
   6. 3. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w
   6. 1. i
   6. 2. powy?ej.
   7.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Ciecierzyn: Véhicules à quatre roues motricesType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34113000 - Véhicules à quatre roues motrices 
34115200 - Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes 
34130000 - Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 
66514000 - Services d'assurance fret et services connexes