Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cieszyn:Consommables mÈdicaux

2022/S 226-649334  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Cieszyn: Consommables mÈdicaux 2022/S 226-649334 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Adresse postale: ul. Bielska 4 Ville: Cieszyn Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Blaûek, Adam ?l?czka Courriel: zampubl@szpitalslaski.pl TÈlÈphone: +48 338549252 Fax: +48 338549252 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalslaski.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy wyrobÛw medycznych oraz innego asortyment wykorzystywanego w procedurach medycznych NumÈro de rÈfÈrence: ZP 1556/21
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy wyrobÛw medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych.
   2.  ZamÛwienie sk?ada si? z 138 cz??ci, z ktÛrych ka?da stanowi oddzielny przedmiot zamÛwienia.
   3.  Pe?ny asortyment z podzia?em na cz??ci wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w Za??czniku nr 2 do SWZ ñ Formularzu cenowym.
   4.  Warunki jakim musz? odpowiada? dostawy zawarto w pkt III. 3) SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 487 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 121
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ? MagazynÛw ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
II.2.4) Description des prestations:
Pe?en opis przedmiotu zamÛwienia, w tym wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? zosta?y okre?lone w Formularzu cenowym - Za??czniku nr 2 do SWZ. Warunki jakim musz? odpowiada? dostawy przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w pkt III.
   3.  SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w tej Cz??ci, Zamawiaj?cy kierowa? si? b?dzie nast?puj?cym kryterium: Cena - 100 %.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 247-652510
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 121 IntitulÈ:
Dostawy wyrobÛw medycznych oraz innego asortyment wykorzystywanego w procedurach medycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SKAMEX Sp. o.o.
Adresse postale: ?Ûd? Ville: Cz?stochowska 38/52 Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 93-121 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 487 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wszelkie wymagania, warunki i informacje dotycz?ce przedmiotowego zamÛwienia, zawarto w dokumentach zamÛwienia - Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, udost?pnionych na stronie internetowej: http://www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne http://www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby i przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawy wyrobÛw medycznych oraz innego asortyment wykorzystywanego w procedurach medycznych 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141420 - Gants de chirurgie