Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 12/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Consommables m'dicaux - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprz'?tu medycznego

2024/S 2024-350469  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350469-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Consommables médicaux – Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzetu medycznego
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzetu medycznego
Description: Przedmiotem zamówienia sa Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzetu medycznego. Zamówienie obejmuje 5 czesci. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach.
Identifiant de la procédure: 42b84bdd-c3dd-48d1-9a7f-d8108bac8ac2
Identifiant interne: NZ.261.23.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141640 Drain, 33157400 Respirateurs médicaux, 33141200 Cathéters
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ul. Zyty 26  
Ville: Zielona Góra
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 z pózn. zm.)
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 5
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 5
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ. Bezposrednie lub posrednie zaangazowanie w przygotowanie przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
État de cessation d’activitésDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
CorruptionDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
FraudeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
InsolvabilitéDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Paiement des cotisations de sécurité socialeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Paiement d’impôts et taxesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Motifs d’exclusion purement nationauxPrzeslanki te dotycza: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postepowania karnego . 4) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, 5) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835) Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ. Dodatkowe podstawy wykluczenia: na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady UE Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych.
Participation à une organisation criminelleDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
ConcordatDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.
FailliteDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia JEDZ oraz dokumentów i oswiadczen wskazanych w SWZ.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zadanie nr 1
Description: Przedmiotem zamówienia sa Dreny, zestawy do podawania srodka kontrastowego. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w zalaczniku nr 2 do SWZ.
Identifiant interne: NZ.261.23.1.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141640 Drain
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - 80 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939401
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego za pomoca systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zadanie nr 2
Description: Przedmiotem zamówienia sa Zestawy infuzyjne do pompy Sapphire. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w zalaczniku nr 3 do SWZ.
Identifiant interne: NZ.261.23.2.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - 80 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939401
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego za pomoca systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Zadanie nr 3
Description: Przedmiotem zamówienia sa Obwody anestetyczne oddechowe. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w zalaczniku nr 4 do SWZ.
Identifiant interne: NZ.261.23.3.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157400 Respirateurs médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - 80 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939401
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego za pomoca systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zadanie nr 4
Description: Przedmiotem zamówienia sa Sukcesywne dostawy cewników i drenów róznego rodzaju, zglebników i sond zoladkowych, butelek do odsysania ran, woreczków do moczu wieszaków do worków na mocz oraz kapturków do posiadanych termometrów. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w zalaczniku nr 5 do SWZ.
Identifiant interne: NZ.261.23.4.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141640 Drain, 33141200 Cathéters
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - 80 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939401
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego za pomoca systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Zadanie nr 5
Description: Przedmiotem zamówienia sa Zamkniety system dostepów naczyniowych. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w zalaczniku nr 6 do SWZ.
Identifiant interne: NZ.261.23.5.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141640 Drain
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - 80 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939401
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego za pomoca systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 970773231
Adresse postale: UL. ZYTY 26  
Ville: ZIELONA GÓRA
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl
Téléphone: +48 683296200
Adresse internet: https://bip.szpital.zgora.pl/
Profil de l’acheteur: https://bip.szpital.zgora.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Biuro Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3a1a6eb8-e5ed-41f1-bac2-7fc3e7939a4a - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 12:22:11 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350469-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux