Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques : Dostawa wyrobów medycznych

2024/S 2024-083856  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83856-2024 - Résultats
Pologne – Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques – Dostawa wyrobów medycznych
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Zaglebiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa wyrobów medycznych
Description: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa wyrobów medycznych Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 18 czesci/Pakietów, z których kazdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 1a do SWZ.
   3.  Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny byc zgodne z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiazujacymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.
   4.  Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Identifiant de la procédure: 2a6f64b8-bb9b-4abf-ad43-e44cb12614c9
Identifiant interne: ZP/2/ZCO/2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy informuje, ze postepowanie prowadzone jest na zasadach okreslonych w art. 139 ustawy Pzp
   1. Skladane wraz z oferta:
   1. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyc wykonanie czesci zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniach, o których mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) oraz g) niniejszej SWZ (JEDZ) lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
   2.  Skladane na wezwanie Zamawiajacego:2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, aktualnej na dzien zlozenia, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem;
   2. 2. Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej, aktualne na dzien ich zlozenia.2.3. oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) i g) niniejszej SWZ.VII. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE
   1. Zamawiajacy zada, by Wykonawca zlozyl wraz z oferta nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe: a). Oswiadczenie wedlug zalacznika nr 1 do SWZ (oswiadczenie, ze oferowane produkty kwalifikowane jako do wyroby medyczne posiadaja aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i uzywania zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiazujacymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.
   2. Jezeli Wykonawca nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe beda niekompletne, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcami w szczególnosci skladanie wniosków o wyjasnienie tresci SWZ, oswiadczen, wniosków, dokumentów i oswiadczen skladanych w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie poprzez: a) platforme zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z uzyciem formularza Wyslij wiadomosc dostepnego na stronie dotyczacej postepowania .albo b) poczte elektroniczna: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
   5.  Zamawiajacy nie wymaga wadium.6. Oferta winna zawierac wskazane w Rozdziale XIII pkt. 16 oswiadczenia i dokumenty - nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576. - Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet nr 1 – Wklad do automatycznego dyspensera do podawania dozylnego radiofarmaceutyków COMECER IRIDA
Description: Pakiet nr 1 – Wklad do automatycznego dyspensera do podawania dozylnego radiofarmaceutyków COMECER IRIDA
Identifiant interne: Pakiet nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet nr 2 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa
Description: Pakiet nr 2 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa
Identifiant interne: Pakiet nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet nr 3 – Dostawa Osprzetu jednorazowego do kardiomonitora iM 15 z kapnografem firmy Shenzen Biocare Bio-Medical Equipment
Description: Pakiet nr 3 – Dostawa Osprzetu jednorazowego do kardiomonitora iM 15 z kapnografem firmy Shenzen Biocare Bio-Medical Equipment
Identifiant interne: Pakiet nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet nr 4 – Dostawa zestawu do drenazu ran pooperacyjnych"
Description: Pakiet nr 4 – Dostawa zestawu do drenazu ran pooperacyjnych"
Identifiant interne: Pakiet nr 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Pakiet nr 5 – Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat”
Description: Pakiet nr 5 – Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat”
Identifiant interne: Pakiet nr 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Pakiet nr 6 - Przyrzady do tamowania krwawien
Description: Pakiet nr 6 - Przyrzady do tamowania krwawien
Identifiant interne: Pakiet nr 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Pakiet nr 7 – Petla do histerektomii nadszyjkowej
Description: Pakiet nr 7 – Petla do histerektomii nadszyjkowej
Identifiant interne: Pakiet nr 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Pakiet nr 8– Zestaw do kolposkopii
Description: Pakiet nr 8– Zestaw do kolposkopii
Identifiant interne: Pakiet nr 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Pakiet nr 9 – Rózne wyroby medyczne
Description: Pakiet nr 9 – Rózne wyroby medyczne
Identifiant interne: Pakiet nr 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Pakiet nr 10– Ostrza do strzygarki chirurgicznej 3W
Description: Pakiet nr 10– Ostrza do strzygarki chirurgicznej 3W
Identifiant interne: Pakiet nr 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Pakiet nr 11 – Zestawy zabiegowe
Description: Pakiet nr 11 – Zestawy zabiegowe
Identifiant interne: Pakiet nr 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Pakiet nr 12– Obwody oddechowe do respiratora transportowego Drager
Description: Pakiet nr 12– Obwody oddechowe do respiratora transportowego Drager
Identifiant interne: Pakiet nr 12
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Pakiet nr 13 – Sprzet do PLC
Description: Pakiet nr 13 – Sprzet do PLC
Identifiant interne: Pakiet nr 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Pakiet nr 14 - Materialy eksploatacyjne do morcelatora NOUVAG 3287 TCM 3000 BL
Description: Pakiet nr 14 - Materialy eksploatacyjne do morcelatora NOUVAG 3287 TCM 3000 BL
Identifiant interne: Pakiet nr 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Pakiet nr 15 - Uklad do resuscytacji noworodka
Description: Pakiet nr 15 - Uklad do resuscytacji noworodka
Identifiant interne: Pakiet nr 15
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Pakiet nr 16 – Zamkniety system do kontrolowanej zbiórki stolca
Description: Pakiet nr 16 – Zamkniety system do kontrolowanej zbiórki stolca
Identifiant interne: Pakiet nr 16
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Pakiet nr 17 - Dostawa rurek proktoskopowych i sigmpoidalnych
Description: Pakiet nr 17 - Dostawa rurek proktoskopowych i sigmpoidalnych
Identifiant interne: Pakiet nr 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Pakiet nr 18 - Dostawa drenów do pomp Infusomat
Description: Pakiet nr 18 - Dostawa drenów do pomp Infusomat
Identifiant interne: Pakiet nr 18
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 20 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: a) Niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy, b) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Zaglebiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej
Numéro d’enregistrement: NIP 629-21-15-781
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Téléphone: +48 326212050
Adresse internet: https://zco-dg.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587803
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3bee8ebf-5d74-4279-ac2b-c9f2fd1648e5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 12:03:09 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83856-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques