Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques : Dostawy w tym na zasadzie sprzedaüy komisowej, sprz'?tu medycznego do zabiegów wewn'?trznaczyniowych oraz bada'? diagnostycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Áodzi ZP/52/2023

2024/S 2024-089282  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89282-2024 - Résultats
Pologne – Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques – Dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi ZP/52/2023
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi ZP/52/2023
Description: 1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi.
   1. 1. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 2 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym – ZP/52/2023” oraz zalacznik nr 8 do SWZ – „wzór umowy”.
Identifiant de la procédure: d96113b1-9cbc-4afb-bea0-9ae7bd209ca7
Identifiant interne: ZP/52/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Przedmiot zamówienia stanowi zakup produktów jednorazowego uzytku specjalistycznych koniecznych do zapewnienia nalezytej opieki pacjentom WSSz. im. M. Pirogowa w Lodzi podczas procesu leczniczego, zwlaszcza pilnych zabiegów operacyjnych i badan diagnostycznych. W zwiazku ze zniesieniem na terenie Polski stanu zagrozenia epidemicznego spowodowanego zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, a takze przywracaniem swiadczen dla pacjentów oraz uruchamianiem planowych przyjec pacjentów na badania i zabiegi szpitalne w ciagu ostatnich miesiecy, obowiazujace umowy ulegaja szybszemu wyczerpaniu. Zamawiajacy zobowiazany jest do zapewnienia ciaglosci dostepnosci wszystkich uslug medycznych, a sprzet j.u. jest niezbednym elementem w codziennym funkcjonowaniu szpitala. Sprzet powinien trafic do Oddzialów w jak najkrótszym czasie, zeby zapewnic mozliwosc niezwlocznej interwencji medyczne.
Principales caractéristiques de la procédure: Szczególowe informacje pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Wólczanska 191/195  
Ville: Lódz
Code postal: 90-531
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 690 462,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych -

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Stentgrafty rozwidlone, z powloka heparynowa, aortalne
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 2 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym " oraz zalacznik nr 8 – „wzór umowy” do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium nr 1 – Cena (C) – waga kryterium 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium nr 2 – Termin platnosci – waga kryterium 40%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Zgodnie z SWZ
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 324 937,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: W. L. Gore & Associates, Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 3 324 937,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 7/2024
Titre: Dostawy sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 26/01/2024
Date de conclusion du marché: 29/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 324 937,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 324 937,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
Numéro d’enregistrement: 471658536
Adresse postale: Wólczanska 191/195  
Ville: Lódz
Code postal: 90-531
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zampub@pirowgow.pl
Téléphone: 426371322
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 22 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: W. L. Gore & Associates, Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 013043321
Adresse postale: Migdalowa 4  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-796
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetarg@arteriagroup.pl
Téléphone: 422555767
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 665d5e90-ee50-4290-8ced-cc7792ed739c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 08:44:54 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 89282-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques