Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Consommables médicaux : Sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk'?odowskiej-Curie - Pa'?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia'?u w Gliwicach

2024/S 2024-121418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121418-2024 - Résultats
Pologne – Consommables médicaux – Sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Gliwicach
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach
Description: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia sa sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach.
   2. Szczególowe informacje dotyczace niniejszego postepowania zawarte sa w SWZ.
   3. Postepowanie nie obejmuje zastrzezen okreslonych w art. 94 ustawy Pzp.
   4.  Informacje na temat wspólnego ubiegania sie Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostaly w rozdziale IX SWZ.
   5.  Klauzule informacyjna wynikajaca z tresci art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy zamiescil w SWZ
Identifiant de la procédure: a00b3e36-144c-40be-b566-31e681684274
Identifiant interne: DO/DZ-381-1-85/23
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1.O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy: 1) ) nie podlegaja wykluczeniu (Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zm.) i art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.
   2. Do oferty kazdy Wykonawca musi dolaczyc dokumenty i oswiadczenia wymienione w rozdziale VII pkt. 1ppkt 1)-4), XIII SWZ.
   3.  Szczególowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów, ich odpowiedników, form skladania zostaly okreslone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale III i VII SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zadanie nr 1 - Systemy do pobierania krwi
Description: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia sa sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiajacym.
   2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 odrebne zadania, w tym: zadanie nr 1 - Systemy do pobierania krwi
   3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte sa w zalacznikach: 1) 1) Parametry wymagane, specyfikacja asortymentowo-cenowa – zalacznik nr
   2. 1 do SWZ, 2) Projektowane postanowienia umowy, które zostana wprowadzone do tresci umowy – zalacznik nr 4 do SWZ.
   4. Szczególowe informacje zawarte sa w SWZ.
   5.  Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie stosowal procedure okreslona w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   6.  Oferta musi zachowac waznosc do: 15.04.2024 r.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry Oceniane
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Zgodnie z art. 515 Pzp 1)Odwolanie wnosi sie w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a; 2)Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 3)Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, 4)Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosil Wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki – ogloszenia o wyniku postepowania albo ogloszenia o udzieleniu zamówienia, zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki; b)6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: - nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia albo, - opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki.
   5.  Wiecej informacji o o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy oraz innym podmiotom zostaly zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zadanie nr 2 - Probówki i adaptery do pobierania krwi
Description: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia sa sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiajacym.
   2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 odrebne zadania, w tym: zadanie nr 2 - Probówki i adaptery do pobierania krwi
   3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte sa w zalacznikach: 1) Parametry wymagane, specyfikacja asortymentowo-cenowa – zalacznik nr
   2.  2 do SWZ, 2) Projektowane postanowienia umowy, które zostana wprowadzone do tresci umowy – zalacznik nr 4 do SWZ.
   4. Szczególowe informacje zawarte sa w SWZ.
   5.  Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie stosowal procedure okreslona w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   6.  Oferta musi zachowac waznosc do: 15.04.2024 r.
   7.  W zakresie danego zadania wniesienie wadium nie jest wymagane.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Zgodnie z art. 515 Pzp 1)Odwolanie wnosi sie w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a; 2)Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 3)Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, 4)Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosil Wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki – ogloszenia o wyniku postepowania albo ogloszenia o udzieleniu zamówienia, zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki; b)6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: - nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia albo, - opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki.
   5.  Wiecej informacji o o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy oraz innym podmiotom zostaly zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zadanie nr 3- Probówki
Description: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia sa sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiajacym.
   2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 odrebne zadania, w tym: zadanie nr 3 - Probówki
   3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte sa w zalacznikach: 1) Parametry wymagane, specyfikacja asortymentowo-cenowa – zalacznik nr
   2.  3 do SWZ, 2) Projektowane postanowienia umowy, które zostana wprowadzone do tresci umowy – zalacznik nr 4 do SWZ.
   4. Szczególowe informacje zawarte sa w SWZ.
   5.  Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie stosowal procedure okreslona w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   6.  Oferta musi zachowac waznosc do: 15.04.2024 r.
   7.  W zakresie danego zadania wniesienie wadium nie jest wymagane.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Zgodnie z art. 515 Pzp 1)Odwolanie wnosi sie w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a; 2)Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 3)Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, 4)Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosil Wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki – ogloszenia o wyniku postepowania albo ogloszenia o udzieleniu zamówienia, zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki; b)6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: - nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia albo, - opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki.
   5.  Wiecej informacji o o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy oraz innym podmiotom zostaly zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Zadanie nr 4 - Sterylne wymazówki i pojemniki do pobierania materialu biologicznego
Description: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia sa sukcesywne dostawy systemów do pobierania krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiajacym.
   2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 odrebne zadania, w tym: zadanie nr 4 - Sterylne wymazówki i pojemniki do pobierania materialu biologicznego
   3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte sa w zalacznikach: 1) Parametry wymagane, specyfikacja asortymentowo-cenowa – zalacznik nr
   2.  4 do SWZ, 2) Projektowane postanowienia umowy, które zostana wprowadzone do tresci umowy – zalacznik nr 4 do SWZ.
   4. Szczególowe informacje zawarte sa w SWZ.
   5.  Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie stosowal procedure okreslona w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   6.  Oferta musi zachowac waznosc do: 15.04.2024 r.
   7.  W zakresie danego zadania wniesienie wadium nie jest wymagane.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Zgodnie z art. 515 Pzp 1)Odwolanie wnosi sie w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a; 2)Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 3)Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, 4)Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosil Wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki – ogloszenia o wyniku postepowania albo ogloszenia o udzieleniu zamówienia, zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki; b)6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: - nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia albo, - opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamówienia z wolnej reki.
   5.  Wiecej informacji o o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy oraz innym podmiotom zostaly zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   6.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 128 167,30 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BECTON DICKINSON POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 1 - Oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 4 058 696,30 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DO/DZ-382-437/23
Titre: Zadanie nr 1: Systemy do pobierania krwi
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 29/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SARSTEDT Spólka z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 2 - Oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 5 105,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DO/DZ-382-91/24
Titre: zadanie numer 2: Probówki i adaptery do pobierania krwi
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BioMaxima SPÓLKA AKCYJNA
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 3 - Oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 5 998,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DO/DZ-382-95/24
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDAN Andrzej Hedrzak
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 4 - Oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 58 368,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DO/DZ-382-90/24
Titre: zadanie numer 4: Sterylne wymazówki i pojemniki do pobierania materialu biologicznego
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Gliwicach
Numéro d’enregistrement: REGON: 000288366 -00028
Département: Dzial Zamówien Publicznych i Zaopatrzenia
Adresse postale: ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15  
Ville: Gliwice
Code postal: 44-102
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
Point de contact: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Gliwicach
Adresse électronique: przetargi@gliwice.nio.gov.pl
Téléphone: +48322788401
Adresse internet: http://www.gliwice.nio.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: REGON: 010828091
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BECTON DICKINSON POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: NIP 5271055984
Adresse postale: Osmanska 14  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-823
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@bd.com
Téléphone: 22 377 11 00
Adresse internet: http://www.bd.com/pl-pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SARSTEDT Spólka z o.o.
Numéro d’enregistrement: REGON 632511961
Adresse postale: Warszawska 25  
Ville: Blizne Laszczynskiego
Code postal: 05-082
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi.pl@sarstedt.com
Téléphone: 22 722-95-45
Adresse internet: www.sarstedt.com
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: MEDAN Andrzej Hedrzak
Numéro d’enregistrement: REGON 272011501
Adresse postale: ul. A. Korczoka 32  
Ville: Gliwice
Code postal: 44-103
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@medan.com.pl
Téléphone: 323369733
Adresse internet: www.medan.com.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: BioMaxima SPÓLKA AKCYJNA
Numéro d’enregistrement: REGON: 432519331
Adresse postale: ul. Vetterów 5  
Ville: Lublin
Code postal: 20-277
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@biomaxima.com
Téléphone: 81 745 44 23
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 64439-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 409e9d69-0a08-4302-91b4-bd8356f7ba5c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 07:50:46 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121418-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux