Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 02/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Convoyeurs - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przeno'?nika ta'?mowego o szeroko'?ci ta'?my 1200mm i dlugo'?ci 250m (kompletnego przeno'?nika wraz z ta'?m'? transportow'? i tras'?)

2024/S 2024-373668  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373668-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Convoyeurs – Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa)
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Prospection ou extraction de charbon ou d’autres combustibles solides

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa)
Description: 1. Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa). Przenosnik przeznaczony do pracy na skladowisku odpadów pogórniczych Zakladu Przeróbki Mechanicznej Wegla na powierzchni zakladu górniczego. Dostawa kompletnego wyposazenia elektrycznego do zasilania i sterowania Urzadzenia (za wyjatkiem kabli zasilajacych silniki). Nadzór nad montazem i uruchomieniem oraz udzial w odbiorze technicznym Urzadzenia. Przeprowadzenie szkolenia dla minimum 10 pracowników Zamawiajacego z obslugi, przegladów, konserwacji i biezacych napraw Urzadzenia. Dostarczenie wyprawki - wyposazenia dodatkowego w celu zapewnienia wymaganego wspólczynnika niezawodnosci na poziomie 98%, a mianowicie: po 1 sztuce kazdego typu zastosowanych silników elektrycznych, luzowników, przekladni i bebnów napedowych. Dostarczenie DTR oraz pozostalych dokumentów wymienionych w Rozdziale IX OPZ. Wykonywanie przegladów okresowych Urzadzenia w okresie gwarancyjnym wynikajacych z DTR przez autoryzowany serwis, bez materialów eksploatacyjnych.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Czesc III SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
   3.  Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35) ustawy Pzp.
Identifiant de la procédure: 693833ae-ca03-480c-aa18-f0f761b17cac
Identifiant interne: 1912/HZP/KWI/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42417200 Convoyeurs
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Bogdanka  
Ville: Puchaczów
Code postal: 21-013
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, ze: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Wegiel „Bogdanka” Spólka Akcyjna z siedziba w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator); 2) W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, droga elektroniczna na adres e-mail: iod@lw.com.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwiazanym z niniejszym postepowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu przepisy ustawy PZP ponadto dokumentacja postepowania moze byc udostepniona na zadanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 6) Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; 9) Nie przysluguje Pani/Panu: a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiazany do wypelnienia wszystkich obowiazków formalno-prawnych zwiazanych z udzialem w postepowaniu. Do obowiazków tych naleza m.in. Obowiazki wynikajace z RODO, w szczególnosci obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osób fizycznych, których dane osobowe dotycza i od których dane te wykonawca bezposrednio pozyskal. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie mial zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami; 11) Ponadto Wykonawca zobowiazany jest wypelnic obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiajacemu i których dane posrednio pozyskal, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylaczen, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4
Motifs d’exclusion purement nationauxart. 5 k Rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa)
Description: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa). Przenosnik przeznaczony do pracy na skladowisku odpadów pogórniczych Zakladu Przeróbki Mechanicznej Wegla na powierzchni zakladu górniczego. Dostawa kompletnego wyposazenia elektrycznego do zasilania i sterowania Urzadzenia (za wyjatkiem kabli zasilajacych silniki). Nadzór nad montazem i uruchomieniem oraz udzial w odbiorze technicznym Urzadzenia. Przeprowadzenie szkolenia dla minimum 10 pracowników Zamawiajacego z obslugi, przegladów, konserwacji i biezacych napraw Urzadzenia. Dostarczenie wyprawki - wyposazenia dodatkowego w celu zapewnienia wymaganego wspólczynnika niezawodnosci na poziomie 98%, a mianowicie: po 1 sztuce kazdego typu zastosowanych silników elektrycznych, luzowników, przekladni i bebnów napedowych. Dostarczenie DTR oraz pozostalych dokumentów wymienionych w Rozdziale IX OPZ. Wykonywanie przegladów okresowych Urzadzenia w okresie gwarancyjnym wynikajacych z DTR przez autoryzowany serwis, bez materialów eksploatacyjnych.
Identifiant interne: 1912/HZP/KWI/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42417200 Convoyeurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Bogdanka  
Ville: Puchaczów
Code postal: 21-013
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 46 Semaines
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: dot. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy prowadzacy dzialalnosc gospodarcza lub zawodowa byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym maja siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Zamawiajacy wymaga, by Wykonawcy posiadali srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci co najmniej: 4 000 000,00 zl lub wiecej* (slownie: cztery miliony zlotych),
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Zamawiajacy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbednej zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ze w okresie pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali nalezycie dostawy minimum dwóch sztuk fabrycznie nowych przenosników tasmowych o szerokosci tasmy minimum 1200mm, dlugosci minimum 100m, spelniajacych wymagania dyrektyw 2006/42/WE pracujacych w zakladach górniczych wydobywajacych wegiel kamienny, o lacznej wartosci minimum 5 000 000,00 PLN netto lub wiecej* (slownie: piec milionów zlotych)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Description: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania i spelniania warunków udzialu w postepowaniu, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia dokumentów wskazanych w rozdzialach VIII, IX, X czesci I SWZ - Instrukcja. Wykonawca zobowiazany jest zlozyc oferte za posrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl wczytujac na platforme dokumenty wskazane w rozdziale II czesc I SWZ - Instrukcja.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena - waga - 60 %

Critère:
Type: Prix
Description: Cena- wykaz czesci zamiennych – waga -20%

Critère:
Type: Qualité
Description: Gwarancja - waga - 20%
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://bogdanka.eb2b.com.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Adresse de présentation: https://bogdanka.eb2b.com.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. Wykonawca skladajacy oferte jest obowiazany wniesc wadium w wysokosci: 50 000,00 zl (slownie: piecdziesiat tysiecy zlotych);
   2.  Wadium moze byc wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 419).
   3.  Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wplacic na konto Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 75 1130 0007 0028 9061 5720 0037 z dopiskiem „wadium w przetargu - nr 1912/HZP/KWI/2024 na „Dostawe 1 sztuki fabrycznie nowego i kompletnego przenosnika tasmowego o szerokosci tasmy 1200mm i dlugosci 250 m (kompletnego przenosnika wraz z tasma transportowa i trasa)”
   4.  Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego
Date limite de réception des offres: 02/07/2024 11:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 02/07/2024 12:00:00 (UTC+1)
Lieu: Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy Zamawiajacego pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.p I- w dniu, w którym uplywa termin skladania ofert, o godz. 12:00
Informations complémentaires: Procedura otwarcia ofert zostala opisana w rozdz. XVI czesci I SWZ - Instrukcja
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami SWZ, w szczególnosci rozdz. IX, X czesci I SWZ - Instrukcja dla Wykonawcy, zalacznikami do SWZ, zapisami projektu umowy (czesc II SWZ) oraz opisu przedmiotu zamówienia (czesc III SWZ)
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponosza solidarna odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamówienia. W takim przypadku wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspólnie ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zamawiajacy nie przewiduje obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan ani obowiazku wykonania przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia kluczowych zadan. Jezeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy zobowiazani sa do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy regulujacej wspólprace tych Wykonawców (umowy konsorcjum) - w terminie pieciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
Montage financier: Glówne warunki finansowe i uzgodnienia platnicze zostaly zawarte w w projekcie umowy który stanowi wraz z zalacznikami czesc II do SWZ.
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych oraz w czesci I SIWZ rozdzial XXI - odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej do Sadu Okregowego w Lublinie.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Numéro d’enregistrement: 7130005784
Adresse postale: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska  
Ville: Puchaczów
Code postal: 21-013
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Katarzyna Widynska
Adresse électronique: kwidynska@lw.com.pl
Téléphone: +48 814625037
Télécopieur: +48 814625007
Adresse internet: www.lw.com.pl
Profil de l’acheteur: http://www.lw.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Télécopieur: +48 224587701
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 330738-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert z dnia 25/06/2024 na dzien 02/07/2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c4a5e5f3-67bc-4c29-9b22-13295fa2a99a - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 09:14:28 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373668-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
42417200 - Convoyeurs