Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Antiseptiques et désinfectants

2023/S 195-611409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Cracovie: Antiseptiques et désinfectants 2023/S 195-611409 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Numéro national d'identification: 678 31 05 119 Adresse postale: os. Z?otej Jesieni 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-826 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Manys Courriel: amanys@rydygierkrakow.pl Téléphone: +48 126468958 Fax: +48 126468173 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Szpital Sp. z o.o.
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW Numéro de référence: 32/ZP/2023
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych wg 9 pakietów do siedziby Zamawiaj?cego (Kraków, os. Z?otej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w za??czniku nr 1 do nin. specyfikacji. Termin wa?no?ci / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie mo?e by? krótszy ni? 12 miesi?cy od daty dostarczenia. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwrócenia si? do Wykonawców na etapie badania i oceny ofert o udost?pnienie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu ich przetestowania i sprawdzenia zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy do realizacji zamówienia. Koszty z tym zwi?zane ponosi Wykonawca. Pozosta?e warunki zamówienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 177 824.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Opatrunek w ?elu do stosowania na rany, zawieraj?cy kwa?ny koloidalny karmoner i karnozyn? 20g szt 20
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 15,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Preparat zawieraj?cy powidon jodu w st??eniu 1% w alkoholu izopropylowym, przeznaczony do dezynfekcji skóry, o dzia?aniu bakteriobójczym, pr?tkobójczym (tak?e na pr?tki gru?licy), aktywny wobec wszystkich wirusów os?onionych (??cznie z HBV, HCV, HIV) 1000ml szt 500
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 290,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Jednorazowy zestaw sk?adaj?cy si? 3 siatek polipropy-lenowych, monofilamentowych, niewch?anialnych. 1 szt. siatki w rozmiarze 18x6cm oraz 2 szt. w rozmiarze 18x2,5cm. Gramatura 55/m2, porowato?? 52%. grubo?? siatki: 0,48mm wielko?? porów: 1,53x1,33mm szt 10
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 1 500,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Sterylna serweta operacyjna z w?ókniny nieprzemakal-nej z przylepcem. Serwety pe?nobarierowe, zgodne z norm? EN 13795 1-3 180cm x 150cm szt 600 * Zgodno?? z norm? potwierdzona kart? techniczn?
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 180,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Szew chirurgiczny, wch?anialny, syntetyczny, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z spiralnie u?o?onymi kotwicami. Okres ca?kowitego wch?aniania szwu od 90 do 120 dni. Wymagany czas podtrzymywania tkanek: 60-62% pocz?tkowej si?y po 7 dniach od zastosowania i 25-28% po 14 dniach od zastosowania. 1 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240 d?ugo?? nici 23cm krzywizna ig?y 1/2 ko?a d?ugo?? ig?y 26mm kszta?t ig?y okr?g?a 2 rozmiar nici wg USP 2-0, barwna szt 240 d?ugo?? nici 20cm krzywizna ig?y 1/2 ko?a d?ugo?? ig?y 26mm kszta?t ig?y okr?g?a 3 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240 d?ugo?? nici 23cm krzywizna ig?y 5/8 ko?a d?ugo?? ig?y 26mm kszta?t ig?y okr?g?a
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 1 500,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 6
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Sterylna koszulka dost?pu do moczowodów z pow?ok? hydro?elow?, umieszczona w aplikatorze u?atwiaj?cym nawil?enie, wyposa?ona w pier?cie? widoczny w RTG. Wewn?trz mandrynu koszulki dwa kana?y, w tym jeden zako?czony w cz??ci dystlanej 3 otworami umo?liwiaj?cymi podanie kontrastu. 10/12Fr, d?ugo?? 28cm szt 50 2 12/14Fr, d?ugo?? 46cm szt 50 3 Sterylny koszyk nitinolowy do ekstrakcji z?ogów w trakcie ureterorenoskopii, z otwarciem frontalnym, z ko?cówk? wzmocnion? poliestrem, ergonomiczna r?koje??. 1,5Fr, rozmiar okna 8mm, d?.120cm szt 10 4 2Fr, rozmiar okna 11mm, d?.120cm szt 10 5 Zestaw do szynowania z dwoma p?tlami do zw??e? moczowodu. Zestaw sk?ada si? z:
   1.  cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na p?tlach i CH12 w cz??ci prostej,
   2.  prowadnica 0,035, d?ugo?? 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materia?u biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesi?cy. rozmiar do wyboru przez Zamawiaj?cego szt 10 6 Zestaw do szynowania stosowany przy pieloplastyce zak?adany za pomoc? cystoskopu. Zestaw sk?ada si? z:
   1.  cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na p?tlach i CH12 w cz??ci prostej,
   2.  prowadnica 0,035, d?ugo?? 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materia?u biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesi?cy. rozmiar do wyboru przez Zamawiaj?cego szt 30
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 1 800,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 7
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Proteza strzemi?czka wykonana z politetrafluoroetyle-nu. Z?o?ona z t?oczka i pier?cienia le??cego w p?asz-czy?nie osi wzd?u? t?oczka pod k?tem 45st. ?rednica t?oczka 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm (do wybo-ru przez Zamawia-j?cego) szt 12
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 250,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 8
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Proteza cz??ciowa strzemi?czka tytanowa ?rednica: 0,2 x 2,25mm, 2,5mm, 2,75 mm (do wyboru przez Zamawiaj?cego) szt 15
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 50,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAKIET 9
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiaj?cego os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
1 Zestaw drenów do odsysania, wykorzystywany do endoskopowych zabiegów urologicznych. - szt 100 *Dreny kompatybilne do pompy ss?co-p?ucz?cej Zamawiaj?cego KARL STORZ ENDOMAT Select
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci: 310,00 z?
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 025-071624
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
PAKIET 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
PAKIET 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 14 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
PAKIET 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
PAKIET 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP. K., Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 774.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
PAKIET 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Corza Medical GmbH Ville: Zurich Code NUTS: CH Schweiz / Suisse / Svizzera Pays: Suisse
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
PAKIET 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SKAMEX Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: ?ód? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 85 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
PAKIET 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
PAKIET 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
PAKIET 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy pzp.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants