Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Appareils de contrÙle et d'essai

2021/S 179-465487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Appareils de contrÙle et d'essai 2021/S 179-465487 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski NumÈro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Wyrwa Courriel: artur.wyrwa@uj.edu.pl TÈlÈphone: +48 126633903 Fax: +48 126633914 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.uj.edu.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Nom officiel: Dzia ZamÛwie Publicznych UJ NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat) Ville: KrakÛw Code postal: 31-113 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 126633903 Courriel: bzp@uj.edu.pl Fax: +48 126633914 Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
System do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas NumÈro de rÈfÈrence: 80.272.228.2021
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
System do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas. SzczegÛ?owy opis zawarty jest w za??cznikach do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
System do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas. SzczegÛ?owy opis zawarty jest w za??cznikach do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: posiadanie certyfikatu ECO lub rÛwnowa?nego dla co najmniej jednego modu?u zestawu / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: rodzaj sprz??enia ekstraktora SFE z chromatografem SFC / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: typ reflektronu w analizatorze TOF / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: szybko? zbierania danych w spektrometrze mas / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: czu?o? spektrometru mas w trybie MS/MS / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: zaoferowanie ekstraktora, chromatografu i spektrometru mas tego samego producenta dla zapewnienia spÛjno?ci sterowania i jednego oprogramowania / PondÈration: 5 Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 72 Co t - Nom: redukcja zu?ycia rozpuszczalnikÛw organicznych w oferowanej aparaturze w odniesieniu do oznaczenia 20 zwi?zkÛw z grupy pestycydÛw analizowanych w czasie maksymalnie 30 minut / PondÈration: 1
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 49 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN
   2. 0 Centrum bada materia?owych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy s zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Sk?adanie i otwarcie ofert odbywa si w formie elektronicznej za po?rednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na zasadach okre?lonych w SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do tre?ci art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe warunki dotycz?ce wykluczenia zawiera SWZ. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca sk?ada: 1) JEDZ, ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty; 2) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ z?o?onym do oferty; 3) informacj z KRK w zakresach podanych przez zamawiaj?cego; 4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego w zakresach podanych przez zamawiaj?cego; 5) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS; 6) odpis lub informacj z KRS lub z CEiIDG; 7) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw na potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z za??cznikami. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Rozliczenia pomi?dzy wykonawc a zamawiaj?cym b?d dokonywane w z?otych polskich (PLN). Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. Wymagania dotycz?ce wadium
   1.  Wykonawca, najpÛ?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie? wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN i utrzyma go nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa poni?ej.
   2.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   2. 1. pieni?dzu;
   2. 2. gwarancjach bankowych;
   2. 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   2. 4. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
   3.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y przelewem bankowym na konto zamawiaj?cego: nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 Nr IBAN: PL98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 Nr SWIFT: PKOPPLPW Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si dat uznania ?rodkÛw na koncie zamawiaj?cego (dzie?, godzina). Pozosta?e zapisy dotycz?ce wadium zawarte s w tre?ci SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w postepowaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie publicznych, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai