Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 08/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈo

2021/S 228-599582  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Cracovie: Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈo 2021/S 228-599582 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Krakowie NumÈro national d'identification: 676-10-69-043 Adresse postale: ul. Przy Rondzie 7 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-547 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Radzikowski Courriel: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 126195820 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.krakow.so.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.krakow.so.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.ms.gov.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?d
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa z monta?em sprz?tu i wdro?enie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla S?du Okr?gowego w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: ZP.26-9/2021
II.1.2) Code CPV principal 32330000 Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈo
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa z monta?em sprz?tu i wdro?enie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla 3 sal S?du Okr?gowego w Krakowie wraz z us?ug serwisu i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 200 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213000 Ordinateurs personnels 32232000 MatÈriel de visioconfÈrence 32324100 RÈcepteurs de tÈlÈvision couleur 32341000 Micros
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
KrakÛw, ul. Przy Rondzie 7
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa z monta?em sprz?tu i wdro?enie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla S?du Okr?gowego w Krakowie. Wielko? /zakres/ zamÛwienia: Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa z monta?em sprz?tu oraz wdro?enie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw s?dowych w 3 salach S?du Okr?gowego w Krakowie wraz z us?ug serwisu i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji SzczegÛ?owy opis i zakres zamÛwienia zawiera za??cznik (wzÛr umowy wraz z opz) do specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, stanowi?cy integraln jej cz???.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 200 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 28/12/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
WzÛr umowy stanowi za??cznik do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgoda na wykorzystanie zaoszcz?dzonych ?rodkÛw na modernizacj sal rozpraw pozosta?ych z poprzedniego postepowania zosta?a wyra?ona pismem z dnia 18 listopada 2021 roku, znak DIRS-XVII.5420.3.2021. Wszcz?cie post?powania w trybie przetargu nieograniczonego w po?owie listopada, z uwagi na terminy obowi?zuj?ce w post?powaniu unijnym ñ wymÛg zapewnienia terminu sk?adania ofert nie krÛtszy ni 35 dni, zgodnie z ß138 ust. 1 oraz fakt, ?e Wykonawca b?dzie wykonywa prace b?d?ce przedmiotem zamÛwienia ZP.26-7/2021, istnieje zagro?enie, ?e umowa nie zostanie zrealizowana w bie??cym roku, a tym samym nie b?dzie mo?liwe wydatkowanie otrzymanych ?rodkÛw. Tym samym zachodzi okoliczno? uzasadniaj?ca zastosowanie ß138 ust. 2 pkt 2 i skrÛcenie terminu sk?adania ofert do 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 07/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 08/12/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
S?d Okr?gowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, POLSKA, II p., pok. E-201 Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Piotr Radzikowski, Katarzyna Majewska - Mi ñ rozszyfrowanie ofert sk?adanych w formie elektronicznej
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.ZamÛwienia udziela si w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ñustaw Pzpî.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w procedurze w?a?ciwej dla zamÛwienia o warto?ci powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy Pzp.
   3.  W post?powaniu maj zastosowanie przepisy art. 139 ustawy Pzp (procedura odwrÛcona, ktÛra k?adzie nacisk w pierwszej kolejno?ci na dokonanie przez Zamawiaj?cego oceny ofert, a nast?pnie zbadanie, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu). G?Ûwne za?o?enia toku post?powania:
   3. 1. Zamawiaj?cy zweryfikuje oferty pod k?tem zaistnienia przes?anek do ich odrzucenia, o ktÛrych mowa w art. 226 ustawy Pzp.
   3. 2. Nast?pnie oferty zostan poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert okre?lone w pkt XVIII SWZ.
   3. 3. Po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, ktÛry z?o?y ofert uznan w powy?szy sposÛb za najkorzystniejsz?/najwy?ej ocenion?.
   3. 4. Wy??cznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiaj?cy dokona badania wst?pnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, na podstawie o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, z?o?onego wraz z ofert?.
   3. 5. Nast?pnie Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
   3. 6. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  W niniejszym post?powaniu Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a)nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b)opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3)miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a)nie zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b)zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
   5.  SzczegÛ?owe postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej znajduj si z dziale IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Cracovie: Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈoType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
32232000 - Matériel de visioconférence 
32324100 - Récepteurs de télévision couleur 
32330000 - Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo 
32341000 - Micros