01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Appareils et fournitures pour radiothérapie

2018/S 207-472229 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/10/2018 S207  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Appareils et fournitures pour radiothérapie 2018/S 207-472229 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36 Kraków 31-501 Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków Téléphone: +48 124247216 Courriel: abeben@su.krakow.pl Fax: +48 124247120 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa, instalacja i uruchomienie sytemu do radiochirurgii - no?a cybernetycznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z konieczn adaptacj pomieszcze Numéro de référence: NSSU.DFP.271.24.2018.AB
II.1.2) Code CPV principal 33151000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sytemu do radiochirurgii - no?a cybernetycznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z konieczn adaptacj pomieszcze?. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia nale?y uwzgl?dni dostaw sprz?tu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim oraz instalacj?, szkolenie i uruchomienie aparatów wraz z pracami adaptacyjnymi w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wyposa?enie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 - O priorytetowa 12: Infrastruktura spo?eczna; Dzia?anie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddzia?anie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 28 619 366.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
System do radiochirurgii (nó cybernetyczny) - 1 sztuka
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Warunki gwarancji i serwisu / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Wyposa?enie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówie Publicznych - w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Negatywny wynik kontroli uprzedniej, przeprowadzonej przez Prezes UZP, dotycz?cej post?powania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej r?ki, w ramach którego realizowany mia by przedmiot zamówienia, spowodowa konieczno? zastosowania trybu nieograniczonego. D?ugi czas kontroli uprzedniej sprawi?, ?e jedynie skrócenie terminu sk?adania ofert umo?liwi Zamawiaj?cemu prawid?ow realizacj zamówienia, gdy?: - konieczne jest wprowadzenie urz?dzenia na teren budowanego obiektu przed zamkni?ciem dróg transportowych oraz wyko?czeniem pomieszcze do poziomu wykluczaj?cego transport i instalacj sprz?tu wielkogabarytowego, które jest planowane przez generalnego wykonawc na wrzesie / pa?dziernik 2018 r, - konieczne jest unikni?cie wstrzymania prac budowlanych i instalacyjnych budowanego obiektu co mog?oby zaburzy harmonogram inwestycji oraz wydatkowanych ?rodków, zw?aszcza w zwi?zku z konieczno?ci wykonania zabezpiecze przed szkodliw emisj oraz wpi?ciem do instalacji elektrycznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 155-355283
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa, instalacja i uruchomienie sytemu do radiochirurgii - no?a cybernetycznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z konieczn adaptacj pomieszcze
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84 Warszawa 02-952 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 000 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 28 619 366.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówie publicznych, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   4.  je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych Departament Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33151000 - Appareils et fournitures pour radiothérapie