Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Appareils et fournitures pour radiothérapie

2022/S 53-137680  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Cracovie: Appareils et fournitures pour radiothérapie 2022/S 053-137680 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? Zamówie? Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków Courriel: abeben@su.krakow.pl Téléphone: +48 124247216 Fax: +48 124247120 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa systemu do planowania radioterapii wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.125.2021.AB) Numéro de référence: DFP.271.125.2021.AB
II.1.2) Code CPV principal 33151000 Appareils et fournitures pour radiothérapie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do planowania radioterapii wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Zamówienie realizowane jest w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: "Doposa?enie zak?adów radioterapii" dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 231 388.89 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do planowania radioterapii wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. System planowania radioterapii - 1 sztuka
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Warunki gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: "Doposa?enie zak?adów radioterapii" dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy - w przypadku nieprzyznania ?rodków publicznych, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 233-612997
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa systemu do planowania radioterapii wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.125.2021.AB)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELMED Piotr B?a?ejewski Sp. j.
Adresse postale: Osiedle Witkowice Nowe 53 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 201 390.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 231 388.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit a.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Cracovie: Appareils et fournitures pour radiothérapieType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33151000 - Appareils et fournitures pour radiothérapie