Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 26/07/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Appareils et instruments de chirurgie cardiaque

2022/S 119-334769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Cracovie: Appareils et instruments de chirurgie cardiaque 2022/S 119-334769 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Num╚ro national d'identification: 6771694570 Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Skrzyszewska Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl T╚l╚phone: +48 126142511 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finans█w publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.271.51.2022
II.1.2) Code CPV principal 33182300 Appareils et instruments de chirurgie cardiaque
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych w zakresie podanym w Za??czniku nr 3 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 4 782 475.80 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1 - P?ynne preparaty do embolizacji zmian naczyniowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33695000 Tous les autres produits non th╚rapeutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 1
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 464 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2 - P?yny do embolizacji patologicznych zmian naczyniowych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33695000 Tous les autres produits non th╚rapeutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 2
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 270 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3 - Zestawy do pozyskania fibryny bogatop?ytkowej
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33695000 Tous les autres produits non th╚rapeutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 170 668.80 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4 - Jednocz??ciowe zestawy do zamykania uszka lewego przedsionka, koszulki dost?powe
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182300 Appareils et instruments de chirurgie cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 4
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 282 900.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 5 ˝ Zestawy do przesk█rnego zamkni?cia uszka lewego przedsionka - okludery, zestawy wprowadzaj?ce, prowadniki
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182300 Appareils et instruments de chirurgie cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr
   5. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 478 500.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 6 ˝ Zestawy do torakoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka - ci?g dalszy w pkt. II.2.14) niniejszego pakietu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182300 Appareils et instruments de chirurgie cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 6
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 444 500.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Nazwa cz??ci: Pakiet nr 6 ˝ Zestawy do torakoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka, zestawy do chirurgicznego ?r█doperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka, teleskopowe zestawy do torakoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 7 - Klipsy naczyniowe tytanowe, zaciskacze
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141120 Clips, sutures, ligatures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr
   7. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 90 054.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 8 ˝ Talki sterylne
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33695000 Tous les autres produits non th╚rapeutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 8
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 104 750.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 9 - Ig?y systemowe i motylkowe, mikroig?y pediatryczne, ??czniki, prob█wki - ci?g dalszy w pkt. II.2.14) niniejszego pakietu
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141613 Poches sang
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr
   9. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 922 353.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Nazwa cz??ci: Pakiet nr 9 - Ig?y systemowe i motylkowe, mikroig?y pediatryczne, ??czniki, prob█wki morfologia EDTA, prob█wki morfologia do diagnozowania pseudotrombocytopenii, prob█wki surowica, prob█wka koagulologia, prob█wki heparyna, prob█wki ob., statywy, strzykawki, filtry, zestawy do gazometrii, prob█wki morfologia, prob█wki biochemia, pr█b█wki do p?ynu m█zgowo - rdzeniowego
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10 ˝ Kaniule do?ylne noworodkowe, kaniule do?ylne bezpieczne - ci?g dalszy w pkt. II.2.14) niniejszego pakietu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141220 Canules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych do specjalistycznych procedur kardiologicznych, pobierania krwi i innych zgodnie z asortymentem podanym w pakiecie nr 10
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 554 750.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Je?eli nast?pi zmniejszenie liczby ?wiadcze? zdrowotnych, udzielonych z wykorzystaniem produkt█w w okresie trwania umowy i Zamawiaj?cy nie zakupi wszystkich produkt█w wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy, strony mog? zmieni? umow? w ten spos█b, ?e przed?u?? czas jej obowi?zywania na okres do 12 miesi?cy. Postanowienia zawarte w ▀ 2 ust. 2 wzoru umowy zachowuj? moc tak?e w odniesieniu do umowy przed?u?onej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Nazwa cz??ci: Pakiet nr 10 ˝ Kaniule do?ylne noworodkowe, kaniule do?ylne bezpieczne, kaniule do?ylne bezpieczne z zastawk? bezig?ow?, kaniule dot?tnicze, zamkni?te systemy dost?pu naczyniowego do d?ugotrwa?ego stosowania bez lub z przed?u?aczem, kraniki tr█jdro?ne bez lub z przed?u?aczem
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
UWAGA: Z uwagi na ograniczenia ilo?ci znak█w w formularzu, punkt III.1.1), punkt III
   1. 2) i punkt VI.3 Zamawiaj?cy uj?? jako ca?o??, kt█r? nale?y czyta? w ten spos█b, ?e ka?dy kolejny punkt stanowi kontynuacj? punktu powy?ej niezale?nie od nag?█wka figuruj?cego w formularzu. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach okre?lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w wypadkach okre?lonych w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotycz?ce ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. I Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.09. 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; ci?g dalszy Sekcja III.1.2)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Doko?czenie Sekcji III.1.1). 4)za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, 5)o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), oraz 6)o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych w formie dokumentu JEDZ/ESPD 7)O?wiadczenia wykonawcy/wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia DOTYCZ?CE PRZES?ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZ?DZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEG"LNYCH ROZWI?ZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIA?ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAIN? ORAZ S?U??CYCH OCHRONIE BEZPIECZE?STWA NARODOWEGO sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ci?g dalszy Sekcja VI.3)
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego zosta?y zawarte w za??czniku nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 26/07/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 23/10/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 26/07/2022 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego w siedzibie Zamawiaj?cego w Dziale Zam█wie? Publicznych (budynek A - VII). Informacja z otwarcia ofert Zamawiaj?cy udost?pni na platformie zakupowej niniejszego post?powania w zak?adce "Komunikaty". Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie jawne
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Doko?czenie Sekcji III.1.1). oraz Sekcji III.1.2). II
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w punkcie I 1 ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w punkcie I.1 2) za?wiadczenia, o kt█rym mowa w punkcie I.3, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o kt█rych mowa w punkcie I.4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art.125 ust.
   1.  ustawy PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. IV Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia platform? zakupow?. V Gdziekolwiek w niniejszym og?oszeniu przywo?ana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczeg█?owienia to nale?y przez to rozumie? Ustaw? Prawo Zam█wie? Publicznych VI Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie? o kt█rych mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP VII Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. IX Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymienione poni?ej (podane szczeg█?owo w pkt. 14 SWZ) Wykonawca winien z?o?y? wraz z ofert? w spos█b opisany w pkt 12 SWZ: 1) O?wiadczenie Wykonawcy dot. wyrob█w medycznych - dot. wszystkich pakiet█w 2) Materia?y informacyjne producenta - dot. wszystkich pakiet█w 3) Min. jedna publikacja (w j?zyku polskim) - dot. pakietu nr 4 4) Pr█bki - dot. pakiet█w nr 7, 9, 10 Zamawiaj?cy nie przewiduje uzupe?nienia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Wymagane w SWZ pr█bki winny by? dostarczone do siedziby Zamawiaj?cego w wersji fizycznej zgodnie z pkt 9 SWZ. https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:- niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;- zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;- zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DzUUE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: -imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);- nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego;- numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku;- numer w KRS, a w przypadku jego braku ˝ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, kt█ry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;- okre?lenie przedmiotu zam█wienia;- wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w DzUUE;- wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; -zwi?z?e przedstawienie zarzut█w; -??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania;-wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowod█w na poparcie przytoczonych okoliczno?ci;- podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;-wykaz za??cznik█w. Do odwo?ania do??cza si?:- dow█d uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dow█d przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/06/2022 Pologne-Cracovie: Appareils et instruments de chirurgie cardiaqueType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 26/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141120 - Clips, sutures, ligatures 
33141220 - Canules 
33141613 - Poches Ó sang 
33182300 - Appareils et instruments de chirurgie cardiaque 
33695000 - Tous les autres produits non thÚrapeutiques