Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: BoÓtes de raccordement

2021/S 178-464668  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Cracovie: BoÓtes de raccordement 2021/S 178-464668 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Krakowie Adresse postale: Gazowa 16 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-060 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Mistarz, Agnieszka Strzebo?ska Courriel: publiczne.krakow@psgaz.pl TÈlÈphone: +48 126281751/126281143 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil díacheteur: www.psgaz.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup szafek gazowych zwi?zany jest z zapewnieniem ci?g?o?ci przy??czania nowych klientÛw do sieci PSG sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: PSGKR.ZZSP.901.4.21.
II.1.2) Code CPV principal 31224300 BoÓtes de raccordement
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest dostawa dla Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa sp. z o.o. fabrycznie nowych szafek gazowych ñ wyprodukowanych w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj?cych dat ich dostawy do Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Krakowie: CZ?? I ñ na?ciennych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowan na elewacji -Typ 1 w ilo?ci 3770 szt. (n/c 410 szt. ?/c 3360 szt.), CZ?? II ñ wolnostoj?cych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B w ilo?ci 8730 szt. (n/c 530 szt., ?/c 8200 szt.). Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Liczba Cz??ci zamÛwienia ñ
   2.  Oferty mo?na sk?ada na dowoln liczb Cz??ci. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ?? I ñ na?ciennych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowan na elewacji -Typ 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44424100 Coffrets-compteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
22 lokalizacje zgodnie z za??cznikiem nr 1 do Umowy - OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? I ñ na?ciennych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowan na elewacji -Typ 1 w ilo?ci 3770 szt. (n/c 410 szt. ?/c 3360 szt.),
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby dostaw szafek gazowych w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w SzczegÛ?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby dostaw wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczegÛlnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ß 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ?? II ñ wolnostoj?cych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44424100 Coffrets-compteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
22 lokalizacje zgodnie z za??cznikiem nr 1 do Umowy - OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? II ñ wolnostoj?cych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B w ilo?ci 8730 szt. (n/c 530 szt., ?/c 8200 szt.).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby dostaw szafek gazowych w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w SzczegÛ?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby dostaw wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczegÛlnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ß 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 131-348999
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
CZ?? I ñ na?ciennych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowan na elewacji -Typ 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
CZ?? II ñ wolnostoj?cych szafek gazowych z tyln ?ciank?, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 ustawy oraz art. 109 ust. 1 ustawy wykluczy wykonawcÛw z post?powania o udzielenie zamÛwienia. Podstawy wykluczenia z post?powania wskazano w pkt 7 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   3.  Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert Jednolitego Dokumentu JEDZ.
   4.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej uj?to w pkt 11 SWZ.
   5.  Wykonawca sk?ada ofert zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ. Do oferty nale?y za??czy?: o?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia (Za??cznik nr 3 do SWZ), zobowi?zanie podmiotu do oddania zasobÛw (Za??cznik nr 7 SWZ) oraz o ile dotyczy: pe?nomocnictwo - je?eli ofert sk?ada pe?nomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, uzasadnienie tajemnicy przedsi?biorstwa, je?li Wykonawca zastrzega tajemnic przedsi?biorstwa.
   6.  Ofert sporz?dza si wg wzoru stanowi?cego Za?. nr 1 SWZ oraz pod rygorem niewa?no?ci musi by ona sporz?dzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty Wykonawca za??cza orygina wadium, w przypadku gdy jest ono wnoszone w innej formie ni pieni?dz.
   7.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez wykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawcÛw (w zakresie, w jakim ka?dy z nich wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia). Je?eli wykonawca wskazuje, i cz?? zamÛwienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada JEDZ podwykonawcy, w zakresie weryfikacji podstaw wykluczenia.
   8.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   9.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, Jednolitego Dokumentu JEDZ oraz aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) w zakresie podstaw wykluczenia (9.4. SWZ): ó informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, ó o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, ó za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, ó za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, ó odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; 2) w zakresie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu (9.6 SWZ): ó wykazu dostaw zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SWZ. 10.Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, a tak?e od podwykonawcÛw, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumentÛw, o ktÛrych mowa w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31224300 - Boîtes de raccordement 
44424100 - Coffrets-compteurs