Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Camions carrosserie ouverte et plate-forme

2023/S 227-714407  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Cracovie: Camions carrosserie ouverte et plate-forme 2023/S 227-714407 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie Adresse postale: ul. Zarzecze 106 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-134 Pays: Pologne Courriel: przetargi@malopolskie.straz.gov.pl T╚l╚phone: +48 123713151 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa 2 szt. pojazd█w do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP w Krakowie Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.2370.26.5.2023.?B
II.1.2) Code CPV principal 34134000 Camions carrosserie ouverte et plate-forme
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 2 szt. pojazd█w do nauki jazdy kategorii "C". Zam█wienie podstawowe - 2 szt. pojazd█w: Wymiary ka?dego pojazdu w pozycji transportowej: - wysoko?? nie wi?ksza ni? 3300 mm, - d?ugo?? nie mniejsza ni? 8000 mm. - szeroko?? nie mniejsza ni? 2400 mm. Skrzynia ?adunkowa o wymiarach wewn?trznych: - d?ugo??: minimum 6000 mm. - szeroko??: minimum 2400 mm, - wysoko??: minimum 2100 mm (mierzona od poziomu pod?ogi do wewn?trznej strony pa??k█w z opo?cz? w najni?szej cz??ci dachu). Opcja: winda za?adowcza 2 szt.: Winda samochodowa zamontowana z ty?u pojazdu do skrzyni ?adunkowej. Platforma aluminiowa spawana laserowo z profili aluminiowych. Agregat hydrauliczny chowany w ramie g?█wnej windy. No?no?? co najmniej 2500 kg, masa w?asna windy nie przekraczaj?ca 650 kg. Winda wyposa?ona w sterowanie no?ne na platformie przejezdne pod obci??eniem, sterownik bezprzewodowy (radiowy) oraz pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie pojazdu (z ty?u).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 838 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie A ˝ dostawa 1 szt. pojazdu do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP Krak█w;
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34134000 Camions carrosserie ouverte et plate-forme
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie podstawowe - pojazd do nauki jazdy kategorii "C": Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania os█b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 t.j.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity.). Pojazd musi posiada? oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pe?ne zgodnie z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z ta?my klasy C (tzn. z materia?u odblaskowego do oznakowania kontur█w i pas█w) o szeroko?ci min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne ?█?tym) oznakowanej znakiem homologacji mi?dzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdowa? si? mo?liwie najbli?ej poziomych i pionowych kraw?dzi pojazdu. Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia os█b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor█w i wyk?adowc█w (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 tekst jednolity). Podwozie pojazd█w fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie wcze?niej ni? 2019 rok. Zabudowa oraz wyposa?enie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcze?niej ni? 2019. Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysoko?? nie wi?ksza ni? 3300 mm, - d?ugo?? nie mniejsza ni? 8000 mm. - szeroko?? nie mniejsza ni? 2400 mm. Dodatkowy peda? hamulca roboczego, kt█ry umo?liwia przej?cie sterowania uk?adem hamulcowym przez instruktora jazdy. Dodatkowe lusterka zewn?trzne: prawe i lewe podgrzewane dla instruktora. Skrzynia bieg█w manualna. Dopuszczalna masa ca?kowita nie mniejsza ni? 12000 kg. Skrzynia ?adunkowa o wymiarach wewn?trznych: - d?ugo??: minimum 6000 mm. - szeroko??: minimum 2400 mm, - wysoko??: minimum 2100 mm (mierzona od poziomu pod?ogi do wewn?trznej strony pa??k█w z opo?cz? w najni?szej cz??ci dachu). Opcja ˝ winda za?adowcza 1 szt. Winda samochodowa zamontowana z ty?u pojazdu do skrzyni ?adunkowej. Platforma aluminiowa spawana laserowo z profili aluminiowych. Agregat hydrauliczny chowany w ramie g?█wnej windy. No?no?? co najmniej 2500 kg, masa w?asna windy nie przekraczaj?ca 650 kg. Winda wyposa?ona w sterowanie no?ne na platformie przejezdne pod obci??eniem, sterownik bezprzewodowy (radiowy) oraz pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie pojazdu (z ty?u). Sterowanie radiowe umo?liwiaj?ce sterowanie podestem. Samoch█d i sprz?t silnikowy musi zosta? wydany z pe?nymi zbiornikami: paliwa i p?yn█w eksploatacyjnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: parametry techniczne / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W post?powaniu przewidziano prawo opcji. Zam█wieniem podstawowym jest pojazd wyspecyfikowany w punktach
   1. 1 ˝
   4. 8 opisu przedmiotu zam█wienia. Prawo opcji obejmuje dodatkowo dostaw? windy za?adowczej wyspecyfikowanej w punktach
   5. 1 ˝
   5. 8 opisu przedmiotu zam█wienia, kt█r? nale?y zamontowa? na zaoferowanym poje?dzie. Zamawiaj?cy wymaga obowi?zkowego z?o?enia oferty na zam█wienie podstawowe. W pierwszej kolejno?ci z?o?one oferty zostan? por█wnane w zakresie zam█wienia podstawowego. Je?li WYKONAWCA, kt█rego oferta zosta? wybrana jako najkorzystniejsza z?o?y? ofert? r█wnie? na opcj?, a ?rodki przeznaczone przez ZAMAWIAJ?CEGO na realizacj? zam█wienia b?d? wystarczaj?ce to zam█wienie zostanie udzielone r█wnie? na opcj? (tj. dostaw? pojazdu wraz z winda za?adowcz?). Je?eli ?rodki finansowe b?d? niewystarczaj?ce na zakup 2 szt. pojazd█w wraz z windami za?adowczymi to ZAMAWIAJ?CY dopuszcza z?o?enie zam█wienia na dostaw? 1 szt. pojazdu wraz z wind? oraz 1 szt. pojazdu bez windy lub udzielnie zam█wienia na dostaw? 2 szt. lub 1 szt. pojazdu bez wind.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie B ˝ dostawa 1 szt. pojazdu do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP Krak█w;
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34134000 Camions carrosserie ouverte et plate-forme
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie podstawowe - pojazd do nauki jazdy kategorii "C": Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania os█b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 t.j.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity.). Pojazd musi posiada? oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pe?ne zgodnie z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z ta?my klasy C (tzn. z materia?u odblaskowego do oznakowania kontur█w i pas█w) o szeroko?ci min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne ?█?tym) oznakowanej znakiem homologacji mi?dzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdowa? si? mo?liwie najbli?ej poziomych i pionowych kraw?dzi pojazdu. Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia os█b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor█w i wyk?adowc█w (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 tekst jednolity). Podwozie pojazd█w fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie wcze?niej ni? 2019 rok. Zabudowa oraz wyposa?enie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcze?niej ni? 2019. Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysoko?? nie wi?ksza ni? 3300 mm, - d?ugo?? nie mniejsza ni? 8000 mm. - szeroko?? nie mniejsza ni? 2400 mm. Dodatkowy peda? hamulca roboczego, kt█ry umo?liwia przej?cie sterowania uk?adem hamulcowym przez instruktora jazdy. Dodatkowe lusterka zewn?trzne: prawe i lewe podgrzewane dla instruktora. Skrzynia bieg█w manualna. Dopuszczalna masa ca?kowita nie mniejsza ni? 12000 kg. Skrzynia ?adunkowa o wymiarach wewn?trznych: - d?ugo??: minimum 6000 mm. - szeroko??: minimum 2400 mm, - wysoko??: minimum 2100 mm (mierzona od poziomu pod?ogi do wewn?trznej strony pa??k█w z opo?cz? w najni?szej cz??ci dachu). Opcja ˝ winda za?adowcza 1 szt. Winda samochodowa zamontowana z ty?u pojazdu do skrzyni ?adunkowej. Platforma aluminiowa spawana laserowo z profili aluminiowych. Agregat hydrauliczny chowany w ramie g?█wnej windy. No?no?? co najmniej 2500 kg, masa w?asna windy nie przekraczaj?ca 650 kg. Winda wyposa?ona w sterowanie no?ne na platformie przejezdne pod obci??eniem, sterownik bezprzewodowy (radiowy) oraz pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie pojazdu (z ty?u). Sterowanie radiowe umo?liwiaj?ce sterowanie podestem. Samoch█d i sprz?t silnikowy musi zosta? wydany z pe?nymi zbiornikami: paliwa i p?yn█w eksploatacyjnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: parametry techniczne / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W post?powaniu przewidziano prawo opcji. Zam█wieniem podstawowym jest pojazd wyspecyfikowany w punktach
   1. 1 ˝
   4. 8 opisu przedmiotu zam█wienia. Prawo opcji obejmuje dodatkowo dostaw? windy za?adowczej wyspecyfikowanej w punktach
   5. 1 ˝
   5. 8 opisu przedmiotu zam█wienia, kt█r? nale?y zamontowa? na zaoferowanym poje?dzie. Zamawiaj?cy wymaga obowi?zkowego z?o?enia oferty na zam█wienie podstawowe. W pierwszej kolejno?ci z?o?one oferty zostan? por█wnane w zakresie zam█wienia podstawowego. Je?li WYKONAWCA, kt█rego oferta zosta? wybrana jako najkorzystniejsza z?o?y? ofert? r█wnie? na opcj?, a ?rodki przeznaczone przez ZAMAWIAJ?CEGO na realizacj? zam█wienia b?d? wystarczaj?ce to zam█wienie zostanie udzielone r█wnie? na opcj? (tj. dostaw? pojazdu wraz z winda za?adowcz?). Je?eli ?rodki finansowe b?d? niewystarczaj?ce na zakup 2 szt. pojazd█w wraz z windami za?adowczymi to ZAMAWIAJ?CY dopuszcza z?o?enie zam█wienia na dostaw? 1 szt. pojazdu wraz z wind? oraz 1 szt. pojazdu bez windy lub udzielnie zam█wienia na dostaw? 2 szt. lub 1 szt. pojazdu bez wind
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 110-342684
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie A ˝ dostawa 1 szt. pojazdu do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP Krak█w;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTOBAGI POLSKA sp. z o. o Num╚ro national d'identification: NIP 1132800011 Adresse postale: ul. G█ra Libertowska 27 Ville: Libert█w Code NUTS: PL Polska Code postal: 30-444 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 409 349.60 PLN Offre la plus basse: 419 000.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 419 000.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie B ˝ dostawa 1 szt. pojazdu do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP Krak█w;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTOBAGI POLSKA sp. z o. o.
Num╚ro national d'identification: NIP 1132800011 Adresse postale: ul. G█ra Libertowska 27 Ville: Libert█w Code NUTS: PL Polska Code postal: 30-444 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 409 349.60 PLN Offre la plus basse: 419 000.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 419 000.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O zam█wienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy: I. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP: II. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP: III. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP: IV. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy PZP: V. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy PZP: VI. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy PZP: VII. Nie podlegaj? wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspierania agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835): VIII. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie rozporz?dzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1): Przedmiotowe ?rodki dowodowe (sk?adane wraz z ofert?):
   1.  Uzupe?niony i podpisany za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  Karta katalogowa lub r█wnowa?ny dokument zawieraj?ca wybrane dane techniczne zaoferowanego pojazdu.
   3.  O?wiadczenie o dostarczeniu najp█?niej w dniu odbioru faktycznego dokument█w niezb?dnych do zarejestrowania pojazdu jako samoch█d do nauki jazdy kategorii ĐCţ oraz decyzji UDT pozwalaj?cej na u?ytkowanie windy za?adowczej (je?li dotyczy). Podmiotowe ?rodki dowodowe (sk?adane wraz z ofert?):
   1.  O?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wz█r o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi za??cznik do SWZ.
   2.  O?wiadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  O?wiadczenie Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby techniczne, zawodowe, finansowe lub ekonomiczne o braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Podmiot█w wykazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. O?wiadczenie musi zosta? opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  O?wiadczenia Wykonawcy, Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?eli wyst?puje) oraz Podwykonawcy (je?eli wyst?puje) o niepodleganiu wykluczenia z post?powania na podstawie rozporz?dzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Podmiotowe ?rodki dowodowe (sk?adane na wezwanie):
   1.  O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w
   2.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w ▀ 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b
   3.  Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy,
   4.  O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie??? szkod?? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno??? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si?? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej, w tym formy i terminu wnoszenia odwo?ania okre?lone s? w dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023 Dostawa 2 szt. pojazd█w do nauki jazdy kategorii ĐCţ dla KW PSP w Krakowie 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34134000 - Camions Ó carrosserie ouverte et Ó plate-forme