Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Chaussures spéciales

2020/S 69-163854  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Chaussures spéciales 2020/S 069-163854 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Numéro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Ptak Courriel: mag.ptak@ron.mil.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki zimowe oraz koszula koloru bia?ego Numéro de référence: 21/2020
II.1.2) Code CPV principal 18832000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki zimowe oraz koszula koloru bia?ego, w zakresie 3 zada?: - zadanie nr 1: trzewiki zimowe, - zadanie nr 2: trzewiki zimowe, - zadanie nr 3: koszula koloru bia?ego. System zarz?dzania jako?ci wykonawcy musi spe?nia wymagania zawarte w: - dla zadania nr 1 i 2 - AQAP 2110 wydanie D wersja 1, - dla zadania nr 3 - PN-EN ISO 9001:2015. Przedmiot zamówienia b?dzie podlega nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez RPW zgodnie z: - dla zadania nr 1 i 2 - AQAP 2110 wydanie D wersja 1, - dla zadania nr 3 - AQAP 2131 wydanie C wersja
   1.  Przedmiot zamówienia obj?ty jest znakowaniem kodem kreskowym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 21 982 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Trzewiki zimowe
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18832000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z Planem dostaw przedmiotów umundurowania który b?dzie za??cznikiem do zawieranej z umowy.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: trzewiki zimowe - w ilo?ci: 23 117 par.
   2.  Realizacja umowy nast?pi w terminie zgodnie z ofert wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zale?no?ci od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiedni ilo? punktów: Zadanie nr 1: - 2020 r. - 10 000 par - do 30.6.2020, 13 117 par - do 30.9.2020 - 20 pkt, - 2020 r. - 9 000 par - do 30.6.2020, 10 000 par - do 30.9.2020, 4 117 par - do 30.11.2020 - 10 pkt, - 2020 r. - 8 000 par - do 30.6.2020, 10 000 par - do 30.9.2020, 5 117 par - do 30.11.2020 - 0 pkt. Termin realizacji ewentualnych opcji w zadaniu nr 1 - do ko?ca listopada 2020 r.
   3.  W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamówienia spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy za??da od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwy?ej, z?o?enia w terminie nie krótszym ni 10 dni nast?puj?cych dokumentów: 1) dokument potwierdzaj?cy, ?e system zarz?dzania jako?ci wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w: AQAP 2110 wydanie D wersja 1; 2) aktualne za?wiadczenie po?wiadczaj?ce posiadanie wzoru zak?adowego trzewików zimowych, zgodnego z WDTT 933A/MON i wzorem PUiW (z dat wystawienia pó?niejsz od daty zatwierdzenia WDTT 933A/MON przez Komendanta Wojskowego O?rodka Badawczo - Wdro?eniowego S?u?by Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jako?ci (WOBWSM w ?odzi) potwierdzaj?ce, i oferowany przedmiot zamówienia odpowiada okre?lonym przez zamawiaj?cego specyfikacjom technicznym;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach zamówienia w zakresie zadania nr 1 zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie wi?kszym ni?: Zadanie nr 1 - Trzewiki zimowe - 10 913 par.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zamówienia okre?lona jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji, skorzysta z niego w mniejszym zakresie ani?eli okre?lony powy?ej, w szczególno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodków finansowych na ten cel, a wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y z tego tytu?u ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji korzysta wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo?ci okre?lonej w pkt 1, z zastrze?eniem, ?e w stosunku do zamówie opcjonalnych sk?adanych do 31 sierpnia 2020 r., wykonawca b?dzie obowi?zany do ich realizacji, za w stosunku do zamówie z?o?onych w terminach pó?niejszych, ich skuteczno? b?dzie uzale?niona od zgody wykonawcy wyra?onej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym równie forma mailowa) pod rygorem niewa?no?ci, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wymagane wadium: 170 000,00 PLN.
   2.  Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Trzewiki zimowe
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18832000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z Planem dostaw przedmiotów umundurowania który b?dzie za??cznikiem do zawieranej z umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: trzewiki zimowe - w ilo?ci: 24 970 par.
   2.  Realizacja umowy nast?pi w terminie zgodnie z ofert wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zale?no?ci od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiedni ilo? punktów: Zadanie nr 2: - 2020 r. - 10 000 par - do 30.6.2020, 14 970 par - do 30.9.2020 - 20 pkt, - 2020 r. - 9 000 par - do 30.6.2020, 10 000 par - do 30.9.2020, 5 970 par - do 30.11.2020 - 10 pkt, - 2020 r. - 8 000 par - do 30.6.2020, 10 000 par - do 30.9.2020, 6 970 par - do 30.11.2020 - 0 pkt. Termin realizacji ewentualnych opcji w zadaniu nr 2 - do ko?ca listopada 2020 r.
   3.  W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamówienia spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy za??da od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwy?ej, z?o?enia w terminie nie krótszym ni 10 dni nast?puj?cych dokumentów: 1) dokument potwierdzaj?cy, ?e system zarz?dzania jako?ci wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w: AQAP 2110 wydanie D wersja 1; 2) aktualne za?wiadczenie po?wiadczaj?ce posiadanie wzoru zak?adowego trzewików zimowych, zgodnego z WDTT 933A/MON i wzorem PUiW (z dat wystawienia pó?niejsz od daty zatwierdzenia WDTT 933A/MON przez Komendanta Wojskowego O?rodka Badawczo - Wdro?eniowego S?u?by Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jako?ci (WOBWSM w ?odzi) potwierdzaj?ce, i oferowany przedmiot zamówienia odpowiada okre?lonym przez zamawiaj?cego specyfikacjom technicznym;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach zamówienia w zakresie zadania nr 2 zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie wi?kszym ni?: Zadanie nr 2 - Trzewiki zimowe - 11 000 par.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zamówienia okre?lona jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji, skorzysta z niego w mniejszym zakresie ani?eli okre?lony powy?ej, w szczególno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y z tego tytu?u ?adne roszczenia.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji korzysta wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo?ci okre?lonej w pkt 1, z zastrze?eniem, ?e w stosunku do zamówie opcjonalnych sk?adanych do 31 sierpnia 2020 r., wykonawca b?dzie obowi?zany do ich realizacji, za w stosunku do zamówie z?o?onych w terminach pó?niejszych, ich skuteczno? b?dzie uzale?niona od zgody wykonawcy wyra?onej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym równie forma mailowa) pod rygorem niewa?no?ci, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wymagane wadium: 180 000,00 PLN.
   2.  Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Koszula koloru bia?ego
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18330000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z Planem dostaw przedmiotów umundurowania który b?dzie za??cznikiem do zawieranej z umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: Koszula koloru bia?ego - w ilo?ci: 2 000 sztuk.
   2.  Realizacja umowy nast?pi w terminie zgodnie z ofert wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zale?no?ci od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiedni ilo? punktów: Zadanie nr 3: - 2020 r. - 2 000 szt. - do 15.6.2020 - 20 pkt, - 2020 r. - 2 000 szt. - do 30.6.2020 - 10 pkt, - 2020 r. - 1 000 szt. - do 30.6.2020, 1 000 szt. - do 30.9.2020 - 0 pkt.
   3.  W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamówienia spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy za??da od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwy?ej, z?o?enia w terminie nie krótszym ni 10 dni nast?puj?cych dokumentów: 1) dokument potwierdzaj?cy, ?e system zarz?dzania jako?ci wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w: PN-EN ISO 9001:2015; 2) aktualne za?wiadczenie po?wiadczaj?ce posiadanie wzoru zak?adowego koszuli koloru bia?ego, zgodnego z WDTT 303/MON i wzorem PUiW (z dat wystawienia pó?niejsz od daty zatwierdzenia WDTT 303/MON przez Komendanta Wojskowego O?rodka Badawczo - Wdro?eniowego S?u?by Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jako?ci (WOBWSM w ?odzi) potwierdzaj?ce, i oferowany przedmiot zamówienia odpowiada okre?lonym przez zamawiaj?cego specyfikacjom technicznym.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wymagane wadium: 2 500,00 PLN.
   2.  Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 013-025754
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Trzewiki zimowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Demar Marek Dewódzki Numéro national d'identification: 008197611 Adresse postale: ul. Ko?cielna 26 Ville: Mstów Code NUTS: PL22 Code postal: 42-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 510 647.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 617 360.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Trzewiki zimowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Demar Marek Dewódzki Numéro national d'identification: 008197611 Adresse postale: ul. Ko?cielna 26 Ville: Mstów Code NUTS: PL22 Code postal: 42-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 166 852.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 11 222 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Koszula koloru bia?ego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spó?dzielnia Inwalidów Elremet Numéro national d'identification: 000453612 Adresse postale: ul. Prosta 35 Ville: Bia?a Podlaska Code NUTS: PL81 Code postal: 21-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 141 460.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 142 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy s zdolni do nale?ytego wykonania zamówienia, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   2.  O?wiadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nale?y z?o?y wraz z ofert?. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie - o?wiadczenie JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. O?wiadczenie to ma potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu (w zakresie, w którym ka?dy z wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu) oraz brak podstaw wykluczenia. O ile dotyczy - JEDZ nale?y z?o?y równie dla podmiotu udost?pniaj?cego zasoby.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów o których mowa poni?ej w pkt 4 i 5, w sekcji II (w zakresie ka?dego zadania) oraz w sekcji III.1.2) niniejszego og?oszenia.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania zamawiaj?cy za??da od wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona: 1) odpis z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 4) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne. 7) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).
   5.  Zamawiaj?cy za??da od wykonawcy,który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
   4. 
   6.  Je?eli wykonawca zamierza powierzy realizacj cz??ci zamówienia podwykonawcy, zamawiaj?cy wymaga z?o?enia o?wiadczenia JEDZ tego podwykonawcy wraz z ofert?. Na podstawie art. 26 ust. 1 zamawiaj?cy za??da dokumentów o których mowa w pkt 4 dotycz?cych tego podwykonawcy.
   7.  Oferta musi zawiera wype?niony druk Oferta, formularz cenowy oraz pe?nomocnictwa (o ile dotyczy).
   8.  Do oferty wykonawca zmusi za??czy zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby o którym mowa w sekcji III.1.2) pkt 5 (o ile dotyczy).
   9.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza "do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty" dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost?pny na miniPortalu oraz jest za??cznikiem do SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  Uprawnienia do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18330000 - T-shirts et chemises 
18832000 - Chaussures spéciales