Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Chromatographes

2023/S 98-306292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Cracovie: Chromatographes 2023/S 098-306292 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk NumÈro national d'identification: REGON 000325943 Adresse postale: Sm?tna 12 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-343 Pays: Pologne Courriel: przetarg@if-pan.krakow.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://if-pan.krakow.pl/pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f22a6aa6-f48f-11ed-9355-06954b8c6cb9 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f22a6aa6-f48f-11ed-9355-06954b8c6cb9
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja naukowa
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: naukowo-badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa systemu chromatograficznego z faz? ruchom? w stanie nadkrytycznym w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii O?rodkowego Uk?adu Nerwowego CEPHARES NumÈro de rÈfÈrence: IF/ZP-10/2023
II.1.2) Code CPV principal 38432200 Chromatographes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa systemu chromatograficznego z faz? ruchom? w stanie nadkrytycznym wraz z monta?em, instalacj?, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkole?. ZamÛwienie realizowane jest w ramach Projektu pn. ÑCentrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburze? o?rodkowego uk?adu nerwowego CEPHARESî dofinansowanego z Unii Europejskiej ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Sm?tna 12, 31-343 KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa systemu chromatograficznego z faz? ruchom? w stanie nadkrytycznym wraz z monta?em, instalacj?, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkole?. ZamÛwienie realizowane jest w ramach Projektu pn. ÑCentrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburze? o?rodkowego uk?adu nerwowego CEPHARESî dofinansowanego z Unii Europejskiej ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik 1 do SWZ. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania WykonawcÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIR.04.02.00-00-D007/20-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie pÛ?niej ni? do 15.11.2023 r., z zastrze?eniem terminu szkolenia zaawansowanego, o ktÛrym mowa w za??czniku nr 1 do SWZ (OPZ) Tabela nr 2: Szkolenia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?la za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 12:30 Lieu:
Platforma e-ZamÛwienia Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawc? na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 ñ 6 ustawy. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? rÛwnie? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Na mocy art 1 pkt 23 rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.), dalej jako ìRozporz?dzenie nr 833/2014î, Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 5k zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; osÛb prawnych, podmiotÛw lub organÛw, do ktÛrych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia. Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znakÛw, wykaz wszystkich o?wiadcze? i dokumentÛw wymaganych w niniejszym zamÛwieniu oraz formy i zasady ich sk?adania szczegÛ?owo opisane zosta?y w SWZ. W SWZ znajduj? si? rÛwnie? informacje na temat zasad sk?adania dokumentÛw przez: podmioty wspÛlnie ubiegaj?ce si? o udzielenie zamÛwienia oraz WykonawcÛw maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: jak w sekcji VI.4.1) og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguj? przewidziane w ustawie ?rodki ochrony prawnej w postaci odwo?ania oraz skargi do s?du. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia? IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu i SWZ przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Dostawa systemu chromatograficznego z faz? ruchom? w stanie nadkrytycznym w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii O?rodkowego Uk?adu Nerwowego CEPHARES 19/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38432200 - Chromatographes 
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai