Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 06/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Consommables mÈdicaux

2023/S 62-185672  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Cracovie: Consommables mÈdicaux

2023/S 062-185672

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 045-132606)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
NumÈro national d'identification: REGON 000288685
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 31-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. ?niadeckich 2, II pi?tro, 31-531 KrakÛw
Courriel: dobochenek@su.krakow.pl
TÈlÈphone: +48 124247802
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw do dializoterapii (DFP.271.22.2023.DB)

NumÈro de rÈfÈrence: DFP.271.22.2023.DB

II.1.2)
Code CPV principal
33140000 Consommables mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa materia?Ûw do dializoterapii. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich cz??ci zamÛwienia. Pe?na oferta cz??ciowa musi zawiera? wype?nione wszystkie pozycje (w zakresie cz??ci, ktÛrej/ ktÛrych realizacj? wykonawca oferuje) wymienione w za??czniku nr 1a do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera arkusz cenowy oraz wzÛr umowy, stanowi?cy za??cznik nr 1a i 3 do SWZ. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania WykonawcÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-132606

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 06/04/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 27/06/2023

Lire:

Date: 04/07/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 09:05

Lire:

Date: 06/04/2023

Heure locale: 09:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa materia?Ûw do dializoterapii (DFP.271.22.2023.DB) 06/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24962000 - Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
33140000 - Consommables médicaux