Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Cycles à moteur auxiliaire

2021/S 179-465474  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Cycles à moteur auxiliaire 2021/S 179-465474 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Publicznego w Krakowie Numéro national d'identification: 381750668 Adresse postale: ul. Wielopole 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-072 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@ztp.krakow.pl Téléphone: +48 126168602 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ztp.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136655 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Transport publiczny
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym w ramach rozwoju systemu Park-e-Bike Numéro de référence: TOZ.26.2.21.2021
II.1.2) Code CPV principal 34422000 Cycles à moteur auxiliaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 382 113.82 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego zlokalizowane na terenie miasta Kraków.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération:
   0. 2 Prix - Pondération:
   0. 8
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 382 113.82 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 50 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia wynosz?cy 50 dni od podpisania umowy to termin maksymalny - mo?e ulec skróceniu zgodnie z oferta Wykonawcy (stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-9 z zastrze?eniem art. 109 ust. 3 ustawy. 2) W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia ?aden z Wykonawców nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. 3) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. ?aden z takich podmiotów nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. 4) Wraz z ofert wykonawca na potwierdzenie braku przes?anek wykluczenia sk?ada: a) o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zobowi?zany b?dzie z?o?y na potwierdzenie braku przes?anek wykluczenia na wezwanie zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni: a) sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz; ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?c orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; b) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; c) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; d) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt
   5. 1.3, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, oraz; v) art. 109 ust. 1 pkt 5-9 ustawy. 6) Je?eli ofert sk?adaj Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia - dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 4 i 5 sk?ada ka?dy z takich Wykonawców. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu - dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 4 i 5 sk?ada tak?e ka?dy z takich podmiotów. 7) Zasady sk?adania dokumentów i o?wiadcze wskazanych w pkt 5 przez wykonawców lub podmioty maj?ce siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s szczegó?owo opisane w punkcie
   5. 2 SWZ. 8) Forma i sposób sk?adania dokumentów s szczegó?owo opisane w punktach 6 i 8 SWZ.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu - maj nast?puj?ce zdolno?ci techniczne i zawodowe niezb?dne do wykonania zamówienia: posiadaj do?wiadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres wykonywania dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykonuj lub wykonali a) co najmniej jedno zamówienie obejmuj?ce dostaw co najmniej 40 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym na potrzeby systemu wypo?yczalni roweru publicznego (sprzeda rowerów lub najem na potrzeby systemów udost?pniania rowerów). W przypadku dostaw nadal wykonywanych do oceny spe?niania warunku uwzgl?dnia si wy??cznie warto? cz??ci dostaw wykonanych do momentu up?ywu terminu sk?adania ofert. 2) W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawcy mog spe?nia ??cznie (warunek wskazany w pkt. 1a powinien spe?nia samodzielnie jeden z nich). 3) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca i takie podmioty mog spe?nia ??cznie (warunek wskazany w pkt 1a powinien spe?ni samodzielnie Wykonawca albo taki podmiot). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 4)Wraz z ofert wykonawca na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada: a) je?eli ofert sk?adaj Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia - o?wiadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonaj poszczególni Wykonawcy, b) je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu - zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny przedmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. Zobowi?zanie ma potwierdza?, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobów oraz okre?la w szczególno?ci: zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, sposób i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, oraz czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?; 5) Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zobowi?zany b?dzie z?o?y na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni: a) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane - na potwierdzenie spe?nienia warunku opisanego w pkt 1a. Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy; b) dowody okre?laj?ce, czy dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt
   5. 2.5, zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. 6) Forma i sposób sk?adania dokumentów s szczegó?owo opisane w punktach 6 i 8 SWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy stanowi za??cznik 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 08/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego w miniPortalu. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zosta?y otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Odno?nie dokumentów wymienionych w sekcji III - szczegó?owe informacje dotycz?ce zakresu, formy i sposobu sk?adania dokumentów, w tym dokumentów, które sk?adaj Wykonawcy maj?cy siedzib poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej zawarte s w punkcie 6-8 specyfikacji warunków zamówienia. 2) Oferty mog by sk?adane wy??cznie w formie elektronicznej (podpisane z u?yciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przy u?yciu przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Identyfikator post?powania: d8403d4e-479e-48c9-bfd0-07a4d44007cb. Elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiaj?cego ePuap: /ZTPK/SkrytkaESP 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za??cznikami jest dost?pna na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136655 pod nazw niniejszego zamówienia ("Zakup 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym w ramach rozwoju systemu Park-e-Bike" - pozycja 21). https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136655
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej. Wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówieni (w tym specyfikacji warunków zamówienia) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Odwo?anie przys?uguje na niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, na zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy oraz na zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?a przekazana w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub tre?ci dokumentów zamówienia (w tym specyfikacji warunków zamówienia) wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego wniesione w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Szczegó?owe zasady wnoszenia ?rodków ochrony prawnej s opisane w dziale IX ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34422000 - Cycles à moteur auxiliaire