Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Cytomètres

2022/S 52-134980  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Cracovie: Cytomètres 2022/S 052-134980 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Numéro national d'identification: 00000127000040 Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-008 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zamówie? Publicznych UJ CM, ul. Skawi?ska 8, 31-066 Kraków Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl Téléphone: +48 124332730 Fax: +48 123983701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sortera nanocz?steczek w ramach realizacji projektu "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem", dla UJ CM w Krakowie. Numéro de référence: 141.2713.49.2021
II.1.2) Code CPV principal 38434510 Cytomètres
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sortera nanocz?steczek w ramach realizacji projektu "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem", dla Uniwersytetu Jagiello?skiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, nie zosta?y mu przyznane. Przedmiot zamówienia wspó?finansowany jest ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiello?skim - Collegium Medicum.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 949 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
O?rodek Genomiki Medycznej - OMICRON UJ CM, ul. Kopernika 7c, 31-034 Kraków.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
   1.  Zakup, dostaw?, transport, opakowanie, wy?adunek, wniesienie, ustawienie, instalacj? i uruchomienie we wskazanym przez Zamawiaj?cego miejscu, serwis gwarancyjny, obejmuj?cy usuwanie wad jak i ?wiadczenie us?ug gwarancyjnych,
   2.  Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obs?ugi przedmiotu zamówienia (min. 1 godzina zegarowa) dla 2 pracowników Zamawiaj?cego, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamówienia, w siedzibie U?ytkownika, tj. w O?rodku Genomiki Medycznej - OMICRON UJ CM,
   3.  Miejscem dostawy jest O?rodek Genomiki Medycznej - OMICRON UJ CM, ul. Kopernika 7c, 31 - 034 Kraków, pokój 108, parter,
   4.  Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe, nieu?ywane, niepowystawowe urz?dzenie, wyprodukowane nie wcze?niej ni? w 2021r.,
   5.  Ilo?? zgodn? z przedmiotem zamówienia,
   6.  Wykonawca zobowi?zany jest w ramach ustalonej warto?ci zamówienia do dowozu, wniesienia, ustawienia, instalacji i uruchomienia zamawianego urz?dzenia,
   7.  Dostawa musi nast?pi? w dni robocze, tj. od pon. - pt. w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez U?ytkownika. Wykonawca zobowi?zany jest do zawiadomienia Zamawiaj?cego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych,
   8.  Udzielenie minimum 12 miesi?cznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licz?c od daty podpisania bez zastrze?e? protoko?u odbioru przedmiotu zamówienia (wykonanej dostawy),
   9.  Je?eli w wykonaniu obowi?zków z gwarancji Wykonawca dostarczy? nowe urz?dzenia lub dokona? istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy równie? odpowiednio cz??ci lub elementu urz?dzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przed?u?eniu o czas, w ci?gu którego w skutek wady przedmiotu umowy Zamawiaj?cy nie móg? z niego korzysta?, 10. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowi?zany jest do wymiany tego? elementu na nowy, 11. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesi?ce w okresie gwarancji, Wykonawca zobowi?zany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na w?asny koszt, 12. Dostarczenie wraz z dostaw? nast?puj?cych dokumentów: - instrukcja obs?ugi w j?zyku angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej, - karta gwarancyjna zgodna z zapisami umowy w j?zyku polskim w wersji papierowej, 13. Wykonawca musi zapewni? ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu u?ytkowania przedmiotu zamówienia, 14. ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego szczegó?owo opisane jest w pkt. 20) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiada? certyfikat zgodno?ci lub deklaracj? zgodno?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. ustaw? z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodno?ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1344 z pó?n. zm.), potwierdzaj?ce oznakowanie CE albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim. Wykonawca musi wykaza? w tre?ci oferty równowa?no?? przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równowa?no?ci lub brak wykazania równowa?no?ci w ofercie Wykonawcy stanowi? b?dzie o niezgodno?ci tre?ci oferty z warunkami zamówienia, 16. Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zamówienia zawarte s? w SWZ i za??cznikach do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / Pondération: 90% Coût - Nom: Cena / Pondération: 10%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamówienia wspó?finansowany jest ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiello?skim - Collegium Medicum.
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 238-626585
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa sortera nanocz?steczek w ramach realizacji projektu "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem", dla UJ CM w Krakowie.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bionicum Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Che?mska 21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-724 Pays: Pologne Courriel: bionicum@bionicum.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 946 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 949 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100). Wymagania dotycz?ce wadium zosta?y opisane w pkt. 25) SWZ.
   2.  Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?:
   2. 1. szczegó?owy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowi?cego Za??cznik A do Formularza oferty, pozwalaj?cy na ocen? zgodno?ci oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposa?enia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami SWZ, jak i zawieraj?cy szczegó?owy opis techniczny i funkcjonalny okre?laj?cy elementy, funkcje i wyposa?enie oraz parametry i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, b?d? ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy,
   2. 2. karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub o?wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia, w j?zyku polskim lub obcym wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, potwierdzaj?ce, ?e oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w tre?ci SWZ,
   2. 3. certyfikat zgodno?ci lub deklaracj? zgodno?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno?ci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1344 z pó?n. zm.), potwierdzaj?cych oznakowanie CE, albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia dla przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim. Wykonawca musi wykaza? w tre?ci oferty równowa?no?? przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równowa?no?ci lub brak wykazania równowa?no?ci w ofercie Wykonawcy stanowi? b?dzie o niezgodno?ci tre?ci oferty z warunkami zamówienia,
   2. 4. dokumenty potwierdzaj?ce podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do ochrony ?rodowiska np.: Tjänstemännens Centralorganisation - dalej w skrócie TCO lub RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych (RoHS Directive: 2011/65/EU {EN50581:2012} lub WEEE (2012/19/UE), oraz rozwi?zania równowa?ne (certyfikat równowa?ny wydawany przez niezale?ny podmiot uprawniony do kontroli jako?ci). Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie tych dokumentów w j?zyku angielskim,
   2. 5. o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce, ?e serwis gwarancyjny b?dzie ?wiadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadaj?ce autoryzacj? producenta lub równowa?ne uprawnienia, a o?wiadczenia lub dokumenty musz? zosta? wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrze?eniem ?e Wykonawca samodzielnie nie mo?e tych dokumentów sobie wystawi? b?d?c autoryzowanym przedstawicielem producenta (przyk?adowo mo?e to by? list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, za?wiadczenie, o?wiadczenie dotycz?ce niniejszego post?powania, zrzut ze strony producenta z informacj? o autoryzowanych serwisach, je?li producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim,
   2. 6. zobowi?zanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   2. 7. dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze? lub gwarancji),
   2. 8. o?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,
   2. 9. odpowiednie pe?nomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika.
   3.  O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp,
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
21) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, który si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   4.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisów prawa cywilnego i je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwo?anie przys?uguje na:
   7. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   7. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,
   7. 3 zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   8.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9.  Odwo?anie wnosi si?:
   9. 1 w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a),
   9. 2 w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a). Pozosta?e informacje zawarte w pkt 21 SIWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Pologne-Cracovie: CytomètresType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38434510 - Cytomètres