Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 18-043282  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2022/S 018-043282 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Numéro national d'identification: 00000127000040 Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-008 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urszula Korlacka Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl Téléphone: +48 124332730 Fax: +48 123983701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem" dla UJ CM. Numéro de référence: 141.2713.37.2021
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem", dla Uniwersytetu Jagiello?skiego - Collegium Medicum w Krakowie.
   1. 1 Przedmiot zamówienia wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiello?skim - Collegium Medicum.
   1. 2 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 259 350.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000 Instruments de mesure 38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques 38434500 Analyseurs biochimiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Katedra Farmakobiologii, Wydzia? Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (budynek A, pomieszczenie 0111/0112).
II.2.4) Description des prestations:

   1. 3 Zakres zamówienia obejmuje w szczególno?ci
:

   1. 3.1 zakup, dostaw?, transport, opakowanie, wy?adunek, wniesienie, ustawienie, instalacj?, uruchomienie i kalibracj? we wskazanym przez Zamawiaj?cego miejscu,
   1. 3.2 ?wiadczenie przegl?dów gwarancyjnych, konserwacji w miejscu u?ytkowania zgodnie z zaleceniem producenta w terminie uzgodnionym z U?ytkownikiem. Ilo?? przegl?dów gwarancyjnych w roku - zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty przegl?dów gwarancyjnych wraz z potrzebnymi dodatkowymi elementami (np. materia?y zu?ywalne, odczynniki) wymaganymi do przegl?du - pokrywa Wykonawca,
   1. 3.3 ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów,
   1. 3.4 czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze (tj. od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od
   7. 30-15.30); od momentu zg?oszenia wys?ania e-maila z informacj? o usterce. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 30 dni roboczych (tj. od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od
   7. 30-15.30) od chwili zg?oszenia usterki. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty zwi?zane z napraw?, wysy?k?, uruchomieniem sprz?tu ponosi Wykonawca,
   1. 3.5 przeprowadzenie min. 2 dniowego szkolenia (min. 2 godziny zegarowe) dla min. 6 pracowników Zamawiaj?cego z zakresu obs?ugi sprz?tu w siedzibie U?ytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamówienia,
   1. 3.6 dostawa nast?pi do Katedry Farmakobiologii, Wydzia?u Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (budynek A, pomieszczenie 0111/0112),
   1. 3.7 dostawa wraz z ustawieniem, instalacj?, uruchomieniem, kalibracj? b?d? realizowane w dni robocze, tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 13:00, z wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
   1. 3.8 Wykonawca deklaruje, ?e urz?dzenie nie wymaga kalibracji po przeniesieniu sprz?tu do nowej lokalizacji w Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem oraz deklaruje, ?e sprz?t nie wymaga specjalnych warunków do przeniesienia i ponownego, poprawnego dzia?ania,
   1. 3.9 przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenie, nieu?ywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcze?niej ni? w 2021 roku.
   1. 4 Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
   1. 4.1 nale?a? do najwy?szej klasy efektywno?ci energetycznej dost?pnej dla danej kategorii produktu,
   1. 4.2 nie wytwarza? niekorzystnych dla ?rodowiska odpadów radioaktywnych,
   1. 4.3 charakteryzowa? si? wysok? trwa?o?ci?, w tym równie? w odniesieniu do cz??ci zamiennych,
   1. 4.4 zapewnia? mo?liwie najni?szy poziom emisji lub wykorzystania substancji niekorzystnych dla ?rodowiska,
   1. 4.5 charakteryzowa? si? mo?liwie najni?szym poziomem emisji ha?asu,
   1. 4.6 instrukcja u?ytkownika i domy?lne ustawienia przedmiotu zamówienia zapewnia?y mo?liwo?? maksymalnego wykorzystania jego potencja?u w zakresie efektywno?ci energetycznej.
   1. 5 Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?laj?cy funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, b?d? ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy zawiera Za??cznik A do Formularza oferty stanowi?cy integraln? cz??? SWZ. Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawc? elementy systemu by?y ze sob? kompatybilne i zapewnia?y pe?n? funkcjonalno?? systemu bez konieczno?ci dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiaj?cego.
   1. 6 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiada? certyfikat zgodno?ci lub deklaracje zgodno?ci, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno?ci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z pó?n. zm.), albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce oznakowanie CE. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim. Wykonawca musi wykaza? w tre?ci oferty równowa?no?? przedstawionych dokumentów.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 80 Coût - Nom: Gwarancja na system SPR zintegrowany z mikroskopem optycznym, autosampler, pomp? automatycznej wymiany buforów i odgazowania / Pondération: 15 Coût - Nom: Gwarancja na stolik antywibracyjny, autoklaw, myjk? ultrad?wi?kow?, mieszad?o magnetyczne, wytrz?sark? oraz pH metr / Pondération: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamówienia wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiello?skim - Collegium Medicum.
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 192-499084
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 141.2713.37.2021 Intitulé:
Dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem" dla UJ CM.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spantech Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 1231319498 Adresse postale: Al. Krakowska 1 Ville: Wola Mrokowska Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-552 Pays: Pologne Courriel: info@spantech.pl Téléphone: +49 224879844 Adresse internet: https://www.spantech.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 254 463.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 259 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
   2.  Wykonawca wnosi wadium najpó?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100).
   3.  Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   3. 1 pieni?dzu,
   3. 2 gwarancjach bankowych,
   3. 3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
   3. 4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z pó?n. zm.).
   4.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym w z?otych polskich na konto Zamawiaj?cego: Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum w Krakowie, ul. ?w. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Post?powanie nr: 141.2713.37.2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.
   5.  Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?:
   5. 1 szczegó?owy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowi?cego Za??cznik A do Formularza oferty, pozwalaj?cy na ocen? zgodno?ci oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposa?enia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami SWZ,
   5. 2 certyfikaty zgodno?ci lub deklaracje zgodno?ci, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno?ci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z pó?n. zm.), albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce oznakowanie CE - dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wykaza? w tre?ci oferty równowa?no?? przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równowa?no?ci lub brak wykazania równowa?no?ci w ofercie Wykonawcy stanowi? b?dzie o niezgodno?ci tre?ci oferty z warunkami zamówienia. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim,
   5. 3 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub o?wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia, w j?zyku polskim lub obcym wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, potwierdzaj?ce, ?e oferowane urz?dzenia i elementy (przedmiot zamówienia), odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w tre?ci SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim,
   5. 4 o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce, ?e serwis gwarancyjny b?dzie ?wiadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadaj?ce autoryzacj? producenta lub równowa?ne uprawnienia, a o?wiadczenia lub dokumenty musz? zosta? wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrze?eniem ?e Wykonawca samodzielnie nie mo?e tych dokumentów sobie wystawi? b?d?c autoryzowanym przedstawicielem producenta (przyk?adowo mo?e to by? list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, za?wiadczenie, o?wiadczenie dotycz?ce niniejszego post?powania, zrzut ze strony producenta z informacj? o autoryzowanych dystrybutorach, je?li producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim,
   5. 5 zobowi?zanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   5. 6 o?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,
   5. 7 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze? lub gwarancji),
   5. 8 odpowiednie pe?nomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika.
   6.  O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
21) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, który si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   4.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisów prawa cywilnego i je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwo?anie przys?uguje na:
   7. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   7. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,
   7. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   8.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9.  Odwo?anie wnosi si?:
   9. 1. w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   9. 2. w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. Pozosta?e informacje zawarte w pkt 21 SIWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)Type d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38300000 - Instruments de mesure 
38400000 - Instruments de contrôle de propriétés physiques 
38434500 - Analyseurs biochimiques