Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Fournitures pour diagnostic

2023/S 97-302327  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Cracovie: Fournitures pour diagnostic 2023/S 097-302327 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II NumÈro national d'identification: 6771694570 Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Gorgo? Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126142534 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finansÛw publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw laboratoryjnych NumÈro de rÈfÈrence: DZ.271.6.2023
II.1.2) Code CPV principal 33124130 Fournitures pour diagnostic
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacj? warunkÛw zamÛwienia
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 152 058.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Odczynniki diagnostyczne
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? Odczynniki diagnostyczne.Opis wymaga? zawarty w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-cenowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu towarÛw w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego.W przypadku zmniejszenia zamÛwienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem towarÛw w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci towarÛw wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Testy mikrobiologiczne
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33694000 Agents diagnostiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? Testy mikrobiologiczne.Opis wymaga? zawarty w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-cenowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu towarÛw w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego.W przypadku zmniejszenia zamÛwienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem towarÛw w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci towarÛw wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Testy diagnostyczne (do u?ytku laboratoryjnego)
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124130 Fournitures pour diagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? Testy diagnostyczne (do u?ytku laboratoryjnego). Opis wymaga? zawarty w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-cenowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu towarÛw w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego.W przypadku zmniejszenia zamÛwienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem towarÛw w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci towarÛw wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Inne akcesoria do PCR
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? Inne akcesoria do PCR. Opis wymaga? zawarty w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-cenowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu towarÛw w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego.W przypadku zmniejszenia zamÛwienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem towarÛw w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci towarÛw wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 026-074427
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12 IntitulÈ:
Odczynniki diagnostyczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O.
NumÈro national d'identification: 8992364659 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 170 886.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 117 986.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 13 IntitulÈ:
Testy mikrobiologiczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bio - Rad Polska sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9510028953 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 661.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 232.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 29 IntitulÈ:
Testy diagnostyczne (do u?ytku laboratoryjnego)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 37 IntitulÈ:
Inne akcesoria do PCR
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A-BIOTECH - M. ZEMANEK-ZBOCH, SP"?KA JAWNA NumÈro national d'identification: 8942939460 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 209.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 840.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pakiet nr 29 - Zamawiaj?cy na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia. Wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu. Poniewa? dwie pierwotnie z?o?one oferty zawiera?y identyczne ceny co uniemo?liwia?o wybÛr oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj?cy wezwa? tych wykonawcÛw na podstawie art. 249 ustawy PZP do z?o?enia ofert dodatkowych. W odpowiedzi na powy?sze wezwanie jeden wykonawca nie z?o?y? oferty w ogÛle, natomiast drugi z?o?y? ofert? w sposÛb nieprawid?owy co skutkowa?o odrzuceniem tej oferty dodatkowej. W takiej sytuacji Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci wyboru oferty najkorzystniejszej, poniewa? dwie pierwotnie z?o?one oferty otrzyma?y identyczn? ilo?? punktÛw, natomiast post?powanie zwi?zane ze sk?adaniem ofert dodatkowych rÛwnie? nie doprowadzi?o do wy?onienia oferty najkorzystniejszej ze wzgl?du na przytoczone w/w okoliczno?ci.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:- niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;- zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;- zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DzUUE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: -imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);- nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego;- numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku;- numer w KRS, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;- okre?lenie przedmiotu zamÛwienia;- wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w DzUUE;- wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; -zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; -??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania;-wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci;- podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;-wykaz za??cznikÛw. Do odwo?ania do??cza si?:- dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa odczynnikÛw laboratoryjnych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33124130 - Fournitures pour diagnostic 
33694000 - Agents diagnostiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires