Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Gants

2022/S 150-430924  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Cracovie: Gants 2022/S 150-430924 Avis d'attribution de marchÈ pour des marchÈs dans le domaine de la dÈfense et de la sÈcuritÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna NumÈro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: KrakÛw Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Jantas E-mail: m.jantas@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261137870 Adresse(s) internet: Adresse gÈnÈrale du pouvoir adjudicateur/de l'entitÈ adjudicatrice: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog m.jantas@ron.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Jednostka sektora finansÛw publicznych
I.3) ActivitÈ principale DÈfense
I.4) Attribution de marchÈ pour le compte díautres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marchÈ
II.1) Description
II.1.1) IntitulÈ attribuÈ au marchÈ Dostawa w latach 2022-2024 przedmiotÛw umundurowania i wyekwipowania ñ r?kawic taktycznych
II.1.2) Type de marchÈ et lieu díexÈcution, de livraison ou de prestation Fournitures Lieu principal díexÈcution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Zgodnie z Planem dostaw PUiW ñ odbiorc? przedmiotÛw zamÛwienia b?d? sk?ady materia?owe zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Code NUTS PL Polska PL Polska
II.1.3) Information sur líaccord-cadre
II.1.4) Description succincte du marchÈ ou de líacquisition/des acquisitions:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w latach 2022-2024 przedmiotÛw umundurowania i wyekwipowania (PUiW) ñ r?kawic taktycznych. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 2 zadania.
W ramach umowy Wykonawca b?dzie obowi?zany do dostarczenia przedmiotÛw zamÛwienia do miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego.
Przedmioty zamÛwienia musz? by? wyprodukowane wed?ug wymaga? okre?lonych w odpowiedniej Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT): WDTT 619/MON.
System zarz?dzania jako?ci? wykonawcy musi spe?nia? wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015. Przedmioty zamÛwienia b?d? podlega?y nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja
   1. 
PoszczegÛlne przedmioty oraz opakowania powinny by? znakowane kodami kreskowymi zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okre?laj?cych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobÛw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywo?anym w jej tre?ci standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dost?pne s? na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org. TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA :
w zakresie zada? 1-2  - w 2022 r.:
zako?czenie ñ 90 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2022 r. ñ w zale?no?ci od tego ktÛry z terminÛw up?ynie wcze?niej; ewentualne opcje: 60 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2022 r. ñ w zale?no?ci od tego, ktÛry z terminÛw up?ynie wcze?niej.
 - w 2023 r.:
zako?czenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu si? warunku zawieszaj?cego realizacj? umowy.
ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2023 r. ñ w zale?no?ci od tego, ktÛry z terminÛw up?ynie wcze?niej.
 - w 2024 r.:
zako?czenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu si? warunku zawieszaj?cego realizacj? umowy.
 - ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2024 r. ñ w zale?no?ci od tego, ktÛry z terminÛw up?ynie wcze?niej.
www.gs1.org www.gs1pl.org
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchÈs publics) 18424000 Gants 18424000 Gants
II.2) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure Restreinte
IV.2) CritËres díattribution
IV.2.1) CritËres díattribution Prix le plus bas
IV.2.2) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) NumÈro de rÈfÈrence attribuÈ au dossier par le pouvoir adjudicateur 96/2022
IV.3.2) Publication(s) antÈrieure(s) concernant le mÍme marchÈ Avis de marchÈ NumÈro de l'avis au JOUE: 2022/S 121-345535 du 27.6.2022 2022/S 121-345535
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 - IntitulÈ: R?kawice taktyczne
V.1) Date d'attribution du marchÈ:
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opÈrateur Èconomique auquel le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ
V.4) Informations sur le montant du marchÈ
V.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le marchÈ s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de líUnion europÈenne: non
VI.2) Informations complÈmentaires:
W zakresie zadania nr 1 do up?ywu terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wyznaczonego w przedmiotowym post?powaniu na dzie? 25.07.2022 r. godz. 08:00 nie z?o?ono ?adnego wniosku. Post?powanie w zakresie zadania nr 1 zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
VI.3) ProcÈdures de recours
VI.3.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.3.2) Introduction des recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction des recours: lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pÛ?n. zm.) - art. 505ñ590
VI.3.3) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:

   2. 8.2022 Pologne-Cracovie
:
GantsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Fournitures 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
18424000 - Gants