Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Gaz naturel

2023/S 188-587078  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Cracovie: Gaz naturel 2023/S 188-587078 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie Adresse postale: ul. Jana Bro?ka 3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-347 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Urba?czyk Courriel: przetargi@khk.krakow.pl Téléphone: +48 122691505 Fax: +48 123957734 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.khk.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa gazu w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu Numéro de référence: KZP-271-PN-15/2023
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w ilo?ci 50 181 024 kWh do 358 Punktów Poboru zgodnie z poni?sz? tabel? (cz??? I zamówienia) oraz dostawa gazu w butlach - 24 butle po 11 kg (cz??? II zamówienia).
   3. 2. Oko?o 81,7% wolumenu gazu ziemnego obj?tych jest tzw. ochrona taryfow? wynikaj?c? z art. 62 bb lub 62 ba ustawy prawo energetyczne.
   3. 3. W okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy zobowi?zuj? si? do odbioru Minimalnego Wolumenu Umownego (MWU) Paliwa gazowego w wysoko?ci 75% szacunkowej ilo?ci paliwa gazowego. Je?eli w okresie umownym Zamawiaj?cy nie odbierze MWU, zobowi?zany b?dzie wówczas do zap?aty Wykonawcy kary umownej za ka?d? 1 kWh paliwa gazowego, stanowi?c? ró?nic? mi?dzy MWU, a ilo?ci? faktycznie odebran? w wysoko?ci 75 % ceny za paliwo gazowe, obliczon? zgodnie z zapisami umowy.
   3. 4. Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 328 006.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Miejsce realizacji umowy: Kraków, Gmina Skawina, Rabka-Zdrój, ?azy ko?o Bochni, Go?kowice Górne, Modlnica, Ustro?, Bytom, Zakopane
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w ilo?ci 50 938 663 kWh do 364 Punktów Poboru (cz??? I zamówienia) oraz dostawa gazu w butlach - 24 butle po 11 kg (cz??? II zamówienia).
   3. 2. Oko?o 81,7% wolumenu gazu ziemnego obj?tych jest tzw. ochrona taryfow? wynikaj?c? z art. 62 bb lub 62 ba ustawy prawo energetyczne.
   3. 3. W okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy zobowi?zuj? si? do odbioru Minimalnego Wolumenu Umownego (MWU) Paliwa gazowego w wysoko?ci 70% szacunkowej ilo?ci paliwa gazowego. Je?eli w okresie umownym Zamawiaj?cy nie odbierze MWU, zobowi?zany b?dzie wówczas do zap?aty Wykonawcy kary umownej za ka?d? 1 kWh paliwa gazowego, stanowi?c? ró?nic? mi?dzy MWU, a ilo?ci? faktycznie odebran? w wysoko?ci 75 % ceny za paliwo gazowe, obliczon? zgodnie z zapisami umowy.
   3. 4. Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja zosta?a szczegó?owo opisana w za??cznikach nr 1 oraz 3a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Miejsce realizacji umowy: Kraków
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w ilo?ci 50 938 663 kWh do 364 Punktów Poboru (cz??? I zamówienia) oraz dostawa gazu w butlach - 24 butle po 11 kg (cz??? II zamówienia).
   3. 2. Oko?o 81,7% wolumenu gazu ziemnego obj?tych jest tzw. ochrona taryfow? wynikaj?c? z art. 62 bb lub 62 ba ustawy prawo energetyczne.
   3. 3. W okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy zobowi?zuj? si? do odbioru Minimalnego Wolumenu Umownego (MWU) Paliwa gazowego w wysoko?ci 70% szacunkowej ilo?ci paliwa gazowego. Je?eli w okresie umownym Zamawiaj?cy nie odbierze MWU, zobowi?zany b?dzie wówczas do zap?aty Wykonawcy kary umownej za ka?d? 1 kWh paliwa gazowego, stanowi?c? ró?nic? mi?dzy MWU, a ilo?ci? faktycznie odebran? w wysoko?ci 75 % ceny za paliwo gazowe, obliczon? zgodnie z zapisami umowy.
   3. 4. Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja zosta?a szczegó?owo opisana w za??cznikach nr 1 oraz 3a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 127-405305
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 14 666 383.08 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2023 Dostawa gazu w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes