Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Gaz naturel

2022/S 18-043082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Gaz naturel 2022/S 018-043082 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski NumÈro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Molczyk Courriel: piotr.molczyk@uj.edu.pl TÈlÈphone: +48 126633902 Fax: +48 126633914 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celÛw opa?owych, obejmuj?cej sprzeda? oraz dystrybucj? do obiektÛw Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: 80.272.219.2021
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem post?powania i zamÛwienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celÛw opa?owych, obejmuj?cej sprzeda? oraz dystrybucj? do obiektÛw Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie oraz w pozosta?ych miejscowo?ciach woj. ma?opolskiego i woj. ?l?skiego.
   1. 1. Zestawienie obiektÛw UJ oraz szacunkowe zu?ycie gazu okre?la za??cznik A do SWZ, b?d?cy jej integraln? cz??ci?, tj. jeden plik w formacie Excel licz?cy 1 stron?.
   1. 2. Profil charakterystyki poboru gazu w rozbiciu na poszczegÛlne miesi?ce w podanych taryfach ñ zawiera za??cznik B do SWZ b?d?cy jej integraln? cz??ci?, tj. jeden plik w formacie Excel licz?cy 1 stron?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 828 338.33 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo ma?opolskie i ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania i zamÛwienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celÛw opa?owych, obejmuj?cej sprzeda? oraz dystrybucj? do obiektÛw Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie oraz w pozosta?ych miejscowo?ciach woj. ma?opolskiego i woj. ?l?skiego.
   1. 1. Zestawienie obiektÛw UJ oraz szacunkowe zu?ycie gazu okre?la za??cznik A do SWZ, b?d?cy jej integraln? cz??ci?, tj. jeden plik w formacie Excel licz?cy 1 stron?.
   1. 2. Profil charakterystyki poboru gazu w rozbiciu na poszczegÛlne miesi?ce w podanych taryfach ñ zawiera za??cznik B do SWZ b?d?cy jej integraln? cz??ci?, tj. jeden plik w formacie Excel licz?cy 1 stron?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 203-529511
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celÛw opa?owych, obejmuj?cej sprzeda? oraz dystrybucj? do obiektÛw Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGNiG ObrÛt Detaliczny spÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 147003421 Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code postal: 01-248 Pays: Pologne Courriel: przetargiod@pgnig.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 296 374.08 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 828 338.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz stosownie do tre?ci art. 109 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe warunki dotycz?ce wykluczenia zawiera SWZ. Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw na potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z za??cznikami. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenie zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. Rozliczenia pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym b?d? dokonywane w z?otych Polskich (PLN). Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej
   1.  Wykonawca, najpÛ?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci 30 000,00 PLN i utrzyma? go nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w ust.
   5. 2 lub
   5. 3 lub w ust. 6 poni?ej.
   2.  Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   2. 1 pieni?dzu;
   2. 2 gwarancjach bankowych;
   2. 3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
   2. 4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
   3.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto zamawiaj?cego: nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 Nr IBAN: PL98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 Nr SWIFT: PKOPPLPW Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si? dat? uznania ?rodkÛw na koncie zamawiaj?cego (dzie?, godzina).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Gaz naturelType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes