Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Gaz de pétrole liquéfié (LPG)

2022/S 18-043285  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 2022/S 018-043285 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowohucka 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-580 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Wolnik Courriel: zp@mpo.krakow.pl Téléphone: +48 126462202 Fax: +48 126462350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpo.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego gazu p?ynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie Numéro de référence: TZ/TT/40/2021
II.1.2) Code CPV principal 09133000 Gaz de pétrole liquéfié (LPG)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Zakres przedmiotu zamówienia
:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 1 600 000 dm3 gazu p?ynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za?. nr 1a) do SWZ.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Stacja Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 31 - 580 Kraków
   3.  Termin wykonania przedmioty zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesi?cy od daty podpisania umowy - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09133000 Gaz de pétrole liquéfié (LPG)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Stacja Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 31 - 580 Kraków
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 1 600 000 dm3 gazu p?ynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za?. nr 1a) do SWZ.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Stacja Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 31 - 580 Kraków
   3.  Termin wykonania przedmioty zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesi?cy od daty podpisania umowy - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmioty zamówienia:sukcesywnie w okresie 12 miesi?cy od daty podpisania umowy - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 220-577020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego gazu p?ynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy dzia?aj?c zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustaw? Pzp" uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie o udzielnie zamówienia, gdy? wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 5) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, za? wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 7) Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Gaz de pétrole liquéfié (LPG)Type d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09133000 - Gaz de pétrole liquéfié (LPG)