01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Implants orthop╚diques

2019/S 5-006498 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Cracovie: Implants orthop╚diques 2019/S 005-006498 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej ul. Wroc?awska 1-3 (Kancelaria Szpitala) Krak█w 30-901 Pologne Point(s) de contact: Tomasz Cis?o, Aneta Mosurek T╚l╚phone: +48 126308059 Courriel: zam@5wszk.com.pl Fax: +48 126308059 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy zespole neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie Num╚ro de r╚f╚rence: 56/ZP/2018
II.1.2) Code CPV principal 33183100
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy zespole neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie w podziale na 14 pakiet█w zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 466 360.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sztuczna opona
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materia ulegaj?cy biodegradacji, posiadaj?cy w?a?ciwo?ci hemostatyczne, nie wymagaj?cy szycia i zapobiegaj?cy zrostom. 5 cm x 5 cm szt. 10; 2) Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materia ulegaj?cy biodegradacji, posiadaj?cy w?a?ciwo?ci hemostatyczne, nie wymagaj?cy szycia i zapobiegaj?cy zrostom. 7,5 cm x 7,5 cm szt. 15; 3) Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materia ulegaj?cy biodegradacji, posiadaj?cy w?a?ciwo?ci hemostatyczne, nie wymagaj?cy szycia i zapobiegaj?cy zrostom. 10,0 cm x 12,5 cm szt.
   5. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaciski po kraniotomii
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Zaciski po kraniotomii szt. 1 200. Zaciski tytanowe do mocowania p?ata kostnego czaszki po kraniotomii, na g?adkim trzpieniu o rozmiarze 11 mm, 13 mm, 18 mm, 22 mm z z?bkami lub bez (do ?r█doperacyjnego wyboru operatora) pakowane sterylnie, jednostkowo; wykonane z czystego tytanu, g█rny dysk w kszta?cie li?cia koniczyny, umo?liwiaj?cy wyprowadzenie drenu; zak?adane za pomoc jednego aplikatora zaciskaj?co-odcinaj?cego, kt█rego dynamometryczna konstrukcja umo?liwia zaci?ni?cie z du? si??, sta? dla ka?dego zacisku oraz r█wnoczesne odci?cie trzpienia. 3) Urz?dzenia do aplikacji w formie bezp?atnego u?yczenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stabilizacja p?ytowa odcinka szyjnego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) P?yta szyjna niskoprofilowa szt. 20; 2) Wkr?t kostny szyjny szt. 80. Wymagania P?yty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dost?pne w rozmiarach 23-109 mm. D?ugo? p?ytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2 mm, trzysegmentowe stopniowane co 3 mm, czterosegmentowe stopniowane co 4 mm. Szerokie otwory centralne w p?ytce poprawiaj?ce widoczno? przestrzeni poza p?ytk ?ruby dynamiczne, samonawiercaj?ce, jedno- i wieloosiowe. ?ruby d?ugo?ci 12 do 18 mm stopniowane co 2 mm, ?rednicy 4,0 i 4,5 mm (typy ?rub kodowane kolorami) Opcjonalnie dost?pne ?ruby samogwintuj?ce w d?ugo?ciach 18 mm ˝ 26 mm. Mo?liwo? jedno ˝ i wielok?towego ustawienia ?rub (28 stopni). Mo?liwo? wykonania stabilizacji hybrydowej (mo?liwo? stosowania r█wnocze?nie ?rub jedno- i wieloosiowych). P?ytki niskoprofilowe ˝ wysoko? p?ytki wraz z zablokowanymi ?rubami nie przekraczaj?ca 2,5 mm. Szeroko? p?ytek nie przekraczaj?ca 16,5 mm. Samoczynna blokada ?ruby w p?ytce, wbudowana w otw█r p?ytki (brak dodatkowych element█w blokuj?cych oraz element█w wystaj?cych ponad otwory p?ytki). Mechanizm blokowania ?ruby w p?ytce z mo?liwo?ci powt█rzenia. P?ytki wst?pnie dogi?te. Mo?liwo? zmiany krzywizny p?ytki bez utraty mo?liwo?ci blokady ?rub. Specjalne zag??bienia na spodzie p?ytki u?atwiaj?ce jej doginanie. Instrumentarium umo?liwiaj?ce odpowiednie ustawienie p?ytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalaj?ce na bezpieczne, centralne umieszczenie ?rub w otworach (specjalne szyd?o do przek?uwania ko?ci korowej trzon█w, celownik do ?rub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narz?dzie do doginania p?ytek (wyginarka z mo?liwo?ci gi?cia p?ytek na kr█tkim odcinku). W instrumentarium ?rubokr?ty w podw█jnym powt█rzeniu. Zestaw zawieraj?cy narz?dzia do ewentualnej ekstrakcji ?rub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Protezy trzon█w szyjnych
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Protezy trzon█w szyjnych kpl 10 Wymagania: ˇ implant wykonany z PEEK nie wymagaj?cy wst?pnego monta?u, sterylny, ˇ iImplant bez element█w metalowych uniemo?liwiaj?cych wykonanie bada CT, MRI, ˇ w implancie tytanowe znaczniki radiologiczne u?atwiaj?cymi ocen po?o?enia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocen stopnia dystrakcji, ˇ wysoko?ci implantu 17-70 mm, ˇ mo?liwo? zast?pienia jednego, dw█ch/trzech s?siednich trzon█w kr?gowych, ˇ mo?liwo? rozszerzania konstrukcji implantu Đin situţ, ˇ blokada implantu wykonana z PEEK, ˇ p?ytki graniczne implantu o z?bkowanej powierzchni zapobiegaj?cej migracji, ˇ mo?liwo? powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysoko?ci implantu z mechanizmem blokuj?cym, ˇ implanty posiadaj?ce trwa?e oznaczenia, ˇ instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. W instrumentarium hak Caspra i rozw█rki pow?okowe dwup?aszczyznowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Klipsy naczyniowe -neurochirurgiczne w typie Yasargil
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) klipsy naczyniowe -neurochirurgiczne w typie Yasargil (rozmiar i kszta?t do ustalenia z operatorem w zale?no?ci od charakteru zabiegu) szt. 80 Wymagania: ˇ zaciski wykonane z materia?u nieferromagnetycznego-stopu tytanowego, ˇ szcz?ki zacisk█w z r█wnomiernym dociskiem na ca?ej d?ugo?ci szcz?k, ˇ zaciski zabezpieczone przed "no?ycowaniem"przy pomocy systemu antyzmykowego, ˇ si?a ?cisku klipsa w stanie sterylnym gotowym do u?ycia deklarowana na etykiecie zawarta w tolerancji 7 % do warto?ci katalogowej, ˇ zaciski dostarczane w stanie sterylnym w opakowaniu zapewniaj?cym mo?liwo? natychmiastowego Pobrania zacisku do aplikacji, ˇ zaciski implantacyjne - wyj?te z opakowania fabrycznego, nieu?yte - niemaj?ce kontaktu z tkank pacjenta mog podlega resterylizacji i w sytuacji niewykorzystania podlegaj zwrotowi, ˇ klipsy tytanowe mini permanentne sterylne d?ugo? szcz?k 3-7 mm, ˇ klipsy omijaj?ce, ˇ klipsy tytanowe czasowe standard sterylne d?ugo? szcz?k 7-20 mm, ˇ klipsy tytanowe sta?e permanentne standard sterylne d?ugo? szcz?k 7-20 mm, ˇ klipsy tytanowe okienkowe sta?e sterylne d?ugo? szcz?k 3-10 mm, ˇ 2 imad?a do klips█w tytanowych mini, ˇ 2 imad?a do klips█w tytanowych standard, ˇ taca do magazynowania i resterylizowania klips█w, umo?liwiaj?ca ich identyfikacj?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zacisk typ Raneya
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Zaciski hemostatyczne jednorazowe, sterylne na sk█r g?owy, typ Raney d?. 16 mm Opakowanie zawiera 20 wk?ad█w po 10 szt klips█w. op. 80 Instrumentarium 2 urz?dzenia aplikacyjne.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zastawki
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Zastawki komorowe otrzewnowe typu Pudenz (nisko, ?rednio lub wysoko ci?nieniowe) z zestawem dren█w: Dokomorowy o d?ugo?ci min. 23 cm oraz dren dootrzewnowy o d?ugo?ci min. 110 cm kpl 25; 2) Zastawki komorowe otrzewnowe typu Pudenz z antysyfonem (nisko, ?rednio, lub wysoko ci?nieniowe) z zestawem dren█w: dokomorowych o d?ugo?ci min. 23 cm oraz dren dootrzewnowy o d?ugo?ci min. 110 cm kpl 1; 3) Drena komorowy zewn?trzny, zestaw: dren ??cz?cy 185 cm z wk?uciem, komora kroplowa 100 ml ze skal 1 ml, worek 700 ml z odp?ywem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, d?ugo? 30 cm, ?rednica zewn?trzna 3 mm z trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do sk█ry i plastikowym ??cznikiem kpl 20; 4) Drena l?d?wiowy zewn?trzny, zestaw: dren ??cz?cy 185 cm z wk?uciem, komora kroplowa 100 ml ze skal 1 ml, worek 700 ml z odp?ywem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren l?d?wiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, d?ugo? 80 cm, ?rednica zewn?trzna 1,5 mm z ig?a Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do sk█ry i plastikowym ??cznikiem kpl 10; 5) Dren komorowy silikonowy do drena?u zewn?trznego ze ze znacznikami co 1 cm, d?ugo? 30 cm, ?rednica zewn?trzna 3 mm z trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do sk█ry i plastikowym ??cznikiem szt. 2; 6) Dren l?d?wiowy silikonowy do drena?u zewn?trznego ze znacznikami co 1 cm, d?ugo? 80 cm, ?rednica zewn?trzna 1,5 mm z ig?a Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do sk█ry i plastikowym ??cznikiem szt. 2; 7) Zastawki l?d?wiowo-otrzewnowe bez przed zbiornika (nisko, ?rednio lub wysoko ci?nieniowe) z zestawem dren█w kpl 1; 8) zastawki l?d?wiowo-otrzewnowe z przed zbiornikiem (nisko, ?rednio lub wysoko ci?nieniowe) z zestawem dren█w kpl 1; 9) Zbiornik typ Rickhama kpl 1; 10) Plastikowy wieszak do drena?u zewn?trznego: podw█jna skala w cm H2O i mmHg, zaczep na komor kroplow z regulacj wysoko?ci, wska?nik laserowy do okre?lenia punktu odniesienia i zaczep na worek kpl
   5. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ssak
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo?
   1.  Jednorazowy, sterylny ssak stalowy neurochirurgiczny z uchwytem plastikowym, stal matowa nie powoduj?ca refleks█w ?wietlnych, z regulowana si? ssania, atraumatyczna ko?c█wka o zaokr?glonym brzegu, d?ugo? 120 mm, ?rednica 6 CH / 2 mm, ?rednica 9 CH /3 mm, ?rednica 12 CH x 20 szt. op. 15.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zastawki
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1 Zastawki komorowo-otrzewnowe programowalne posiadaj?ce w zestawie dren dokomorowy oraz dootrzewnowy, dostarczony na czas trwania umowy programator, zbiornik zintegrowany z zastawk profilowan anatomicznie, kontrola ustawienia zastawek musi odbywa si bez konieczno?ci wykonywania zdj? RTG, musz posiada urz?dzenie antysyfonowe zintegrowane z zastawk kpl
   8. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Oksydowana regenerowana celuloza, czas wch?aniania 7-14 dni, ph 2,5-3,5, zawarto? grupy karboksylowej 18-24 %, dzia?anie bakteriob█jcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE, mo?liwo? ci?cia i zwijania bez strz?pienia i innych zmian sp█jno?ci materia?u, ?atwy do usuni?cia po osi?gni?ciu hemostazy, materia o strukturze mikrow?█kienkowej z?o?onej z warstw rozmiar 2,5 x 5,1 cm a 10 szt. op. 20.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p. Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) Mikrop?ytka tytanowa 1,6; prosta z przestrzeni centraln?: 4 otwory grubo? 0,5 mm, czysty tytan szt. 10 2) Mikrop?ytka tytanowa 1,6; prosta z przestrzeni centraln?: 2 otwory, grubo? 0,5 mm, czysty tytan szt. 10 3) Mikrop?ytka tytanowa 1,6; prosta 20 otwor█w, grubo? 0,5 mm, czysty tytan szt. 10 4) Mikrop?ytka tytanowa 1,6;w kszta?cie litery Y, 5 otworowa, grubo? 0,5 mm, czysty tytan szt. 10 5) Mikrop?ytka tytanowa 1,6;w kszta?cie litery X, 6 otworowa, grubo? 0,5 mm, czysty tytan szt. 5 6) ?ruba tytanowa 1,6; czaszkowa typu pog??biony krzy?ak; samowierc?ca, d?. 3,4,5,6 mm, profil p?ytki ze ?rub 0,6 mm szt. 120. Instrumentarium do wykonania zabiegu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stabilizacja ma?oinwazyjna, przezsk█rna ?rubami transpedicularnymi z ?opatkami retrakcyjnymi zintegrowanymi z ?bem ?ruby
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) ?ruba szt 32 2) Bloker szt 32 3) Pr?t op. 12 4) Ig?a szt 12 ˇ Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezsk█rnej kr?gos?upa w odcinku piersiowo˝ l?d?wiowym z mo?liwo?ci wprowadzenia implantu mi?dzytrzonowego, ˇ Stabilizacja oparta na przezsk█rnych wieloosiowych ?rubach transpedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera, ˇ ?ruby z samonawiercaj?cym i cylindrycznym profilem gwintu i sto?kowym rdzeniu, o podw█jnym rodzaju gwintu: kor█wkowy - szerszy oraz samotn?cy - ostry na sto?ku ?ruby, ˇ Wszystkie ?ruby ze zintegrowanymi ?opatkami retrakcyjnymi o d?ugo?ciach 70 i 110 mm, posiadaj?cymi gwint redukcyjny o d?ugo?ci min. 15 mm, ˇ ?ruby kodowane kolorami o ?rednicach od 4,5 do 8,5 mm stopniowane co 1 mm oraz d?ugo?ciach w zale?no?ci od ?rednicy ?ruby i d?ugo?ci ?opatek od 25 mm do 90 mm - stopniowane co 5 mm, w wi?kszych rozmiarach (powy?ej 60 mm) co 10 mm, ˇ ?ruby umo?liwiaj?ce zastosowanie pr?t█w o dw█ch r█?nych ?rednicach 5,5 i 6 mm, ˇ Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym, ˇ Pr?ty tytanowe z heksagonalnym zako?czeniem (celem precyzyjnego uchwycenia i wprowadzenia pr?ta do ?ruby) o ?rednicach 5,5 i 6 mm i d?ugo?ci od 30 do 80 mm - stopniowane co 5 mm oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, ˇ Mo?liwo? zastosowania pr?ta prostego 480 mm i 600 mm, ˇ Dost?pne (na dom█wienie) pr?ty CoCr 6 mm w tych samych rozmiarach oraz pr?ty wygi?te fabrycznie o ?rednicy 5,5 i 6 mm i d?ugo?ciach od 30 do 130 mm, ˇ W zestawie ig?y naprowadzaj?ce, przeznasadowe z trokarem min. 3 r█?ne ?rednice, 2 d?ugo?ci oraz 2 kszta?ty ostrzy ˝ sto?kowe i jednostronnie ?ci?te oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z ko?c█wk zaostrzona b?d t?p?, ˇ Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze ?rubami retraktor umo?liwiaj?cy za pomoc jednego naci?cia miedzy ?rubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia Cage, ˇ ?opatka przy?rodkowa retraktora w d?ugo?ciach 60-120 mm, ˇ W zestawie narz?dzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji, ˇ Konieczno? zapewnienia pe?nej wizualizacji przebiegu pr?ta przez g?owy ?rub z punktu widzenia operatora. W sk?ad kompletu wchodz?: 4 ?ruby, 4 blokery, 2 pr?ty, 1 ig?a naprowadzaj?ca.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
System ma?oinwazyjnej, przezsk█rnej stabilizacji kr?gos?upa w odcinku piersiowo-l?d?wiowym, z mo?liwo?ci aplikacji cementu
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) ?ruba/hak szt. 24; 2) Bloker szt. 24; 3) Pr?t szt. 8; 4) ??cznik do cementu szt. 16; 5) Mieszalnik szt. 4; 6) Cement szt. 4; 7) ig?a szt. 8; 8) drut Kirschnera szt.
   8.  ˇ stabilizacja oparta na przezsk█rnych wieloosiowych ?rubach pedikularnych (k?t wychylenie kielicha min. 50 O), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks ?ruba-?opatki-pier?cie?, pozwalaj?cych na bezpo?redni widoczno? wprowadzanych ?rub, ˇ ?ruby wieloosiowe kodowane kolorami w rozmiarach:  
   4. 5 mm ˝ o d 25 ˝ 45 mm,  
   5. 5 mm, ˝ o d 30 ˝ 55 mm,  
   6. 5 mm i  
   7. 5 mm ˝ o d?. 30 ˝ 60 mm, d?ugo? stopniowana co 5 mm, ˇ mo?liwo? zastosowania tych samych ?rub w technice zabiegu otwartego, ˇ w zestawie sterylne ?ruby wieloosiowe, perforowane przeznaczone do augmentacji cementu kostnego, ˇ perforacja ?ruby powinna by co najmniej w trzech kierunkach, co najmniej po 3 otwory w ka?dym kierunku, ˇ ?ruby wieloosiowe, perforowane kodowane kolorami w rozmiarach:  
   5. 5 mm ˝ o d 40 mm do 60 mm,  
   6. 5 mm,  
   7. 5 mm i  
   8. 5 mm ˝ o d?. 45 mm do 65 mm, d?ugo? stopniowana co 5 mm, ˇ dost?pne specjalne ??czniki do augmentacji cementu pozwalaj?ce po??czy ?rub z podajnikiem cementu, ˇ gwint ?ruby musi zawiera cz?? samona?ynaj?c - ostr (dystalna-prowadz?ca cz?? ?ruby) oraz kor█wkow (przyg?█wkowa cz?? ?ruby), zwi?kszaj?c si? trzymania ?ruby w nasadzie trzonu, a charakteryzuj?c si du?o szerszymi zwojami, ˇ w zestawie dost?pne ?opatki retraktor█w w d?ugo?ciach od 3 cm do 13 cm pozwalaj?ce zastosowa technik przezsk█rn i na dopasowanie do anatomii pacjenta, ˇ pr?ty tytanowe o ?r. 6mm i d?. 30mm do 80mm ˝ stopniowane co 5mm, d?. 80mm do 200mm ˝ stopniowane co 10 mm oraz d?. 200 mm do 600 mm, ˇ mocowanie pr?ta ze ?rub od g█ry uniwersalnym jednoelementowym blokerem, ˇ w technice przezsk█rnej dost?pne narz?dzia (prowadnice) do okre?lania trajektorii pr?ta, jego d?ugo?ci oraz k?ta wygi?cia nad sk█r pacjenta, ˇ narz?dzia kaniulowane pozwalajace na wprowadznie bloker█w i jednoczesn korekt (dystrakcj lub kompresj?) po?o?enia pr?ta, ˇ mo?liwo? przeprowadzenia przezsk█rnie dystrakcji oraz kompresji, ˇ w zestawie dopychacz do pr?ta, pozwalaj?cy na skorygowanie po?o?enia pr?ta wzgl?dem ?ruby w przypadku kr?gozmyku, ˇ w zestawie klucz dynamometryczny warunkuj?cy precyzyjne dobranie si?y docisku pr?ta do ?ruby, ˇ w zestawie dost?pne druty Kirschnera. Trokar do nak?ucia trzonu. Ig?y do podawania masy klejowej lub cementu kostnego .Mo?liwo? wyboru kilku (min 3) r█?nych ?rednic igie?, 2 d?ugo?ci oraz r█?nych kszta?t█w ostrzy: centralne oraz jednostronnie ?ci?te (bezpieczne). Sterylne urz?dzenie mieszaj?co-podaj?ce, zasilane elektrycznie, pozwalaj?ce na automatyczne, sterylne mieszanie sk?adnik█w cementu w zamkni?tym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem b??du czynnika ludzkiego. Samoczynne wype?nianie cementem zestawu /strzykawki do jego dotrzonowego podawania. Pojemnik o pojemno?ci umo?liwiaj?cej podanie cementu do kilku trzon█w min 14 ml, w zestawie powinien znajdowa si ponad 40 cm d?ugo?ci przew█d gi?tki ??cz?cy podajnik z ig? zabezpieczaj?cy operatora przed bezpo?rednim oddzia?ywaniem promieniowania RTG Cement o podwy?szonej lepko?ci zawieraj?cy ?rodek cieniuj?cy -30 % siarczanu baru, zawieraj?cy hydrochinon op█?niaj?cy wi?zanie do 18 min po wymieszaniu sk?adnik█w - minimum 20g polimeru. Dodatkowo dost?pne ig?y biopsyjne do przesk█rnego pobrania materia?u z kr?gos?upa pakowane osobno, sterylne. Komplet: mieszad?o z podajnikiem, ig?a z trokarem szt.2, mi?kki przew█d ??cz?cy podajnik z ig??, cement kostny ze ?rodkiem cieniuj?cym -20g.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stabilizacja przednio-boczna
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'ex╚cution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Krak█w, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
L.p Nazwa materia?u j.m Ilo? 1) ?ruba szt. 8; 2) Bloker szt. 8; 3) Stapler szt. 4; 4) Pr?t szt. 4; 5) Poprzeczka szt.
   4.  ˇ ?ruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne), samogwintuj?ce (samotn?ce) o cylindrycznym profilu gwintu i sto?kowym rdzeniu, ˇ gwint przyg?owowej cz??ci ?ruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w ko?ci korowej, natomiast gwint przysto?kowy ?ruby ostry ˝ samogwintuj?cy /samotn?cy, ˇ d?ugo? ?rub w zakresie 30-60 mm ze skokiem co 5 mm, ˇ ?rednica ?rub w zakresie 5,5 ˝ 7,5 mm co 1 mm, ˇ mocowanie pr?ta do ?ruby od g█ry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem, ˇ pr?ty tytanowe ?rednicy 6 mm, o d?ugo?ci 50-480 mm doci?te na d?ugo? ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dost?pne r█wnie pr?ty o mniejszej ?rednicy 4,5 mm, kompatybilne z pr?tami o ?rednicy 6 mm poprzez specjalne ??czniki oraz Đsiod?aţ, ˇ monolityczne stabilizatory/??czniki poprzeczne, w zakresach d?ugo?ci od 15-20 mm ze skokiem co 1 mm, ˇ w celu satbilnego i bezpiecznego zakotwiczenia kostrukcji w trzonie dost?pne podk?adki jednootworowe oraz staplery jedno- i dwuotworowe (dwuotworowe w min. trzech rozmiarach), ˇ dost?pny modu pediatryczny ze zmniejszon ?rednic pr?ta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej ?rubami. blokerami, ??cznikami oraz staplerami, ˇ w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokr?cania nakr?tek z okre?lon powtarzaln si??, ˇ w zestawie wymagane narz?dzia do dopychania pr?ta do gniazda ?ruby oraz dystraktor r█wnoleg?y i kompresory r█wnoleg?y, ˇ instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z prawem opcji: Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % warto?ci umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 197-445036
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1 Intitul╚:
Sztuczna opona
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 26 950.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 26 487.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2 Intitul╚:
Zaciski po kraniotomii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 129 600.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 122 860.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3 Intitul╚:
Stabilizacja p?ytowa odcinka szyjnego
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4 Intitul╚:
Protezy trzon█w szyjnych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 45 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 48 589.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5 Intitul╚:
Klipsy naczyniowe -neurochirurgiczne w typie Yasargil
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 26 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 017.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6 Intitul╚:
Zacisk typ Raneya
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 25 600.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 104.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7 Intitul╚:
Zastawki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38 Warszawa 04-563 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 36 550.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 499.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8 Intitul╚:
Ssak
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38 Warszawa 04-563 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 212.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9 Intitul╚:
Zastawki
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10 Intitul╚:
Pakiet nr 10
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38 Warszawa 04-563 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 264.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11 Intitul╚:
Pakiet nr 11
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. I??ecka 24 Warszawa 02-135 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 18 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 16 038.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12 Intitul╚:
Stabilizacja ma?oinwazyjna, przezsk█rna ?rubami transpedicularnymi z ?opatkami retrakcyjnymi zintegrowanymi z ?bem ?ruby
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 Warszawa 02-822 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 040.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 694.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13 Intitul╚:
System ma?oinwazyjnej, przezsk█rnej stabilizacji kr?gos?upa w odcinku piersiowo-l?d?wiowym, z mo?liwo?ci aplikacji cementu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 Warszawa 02-822 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 32 360.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 164.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14 Intitul╚:
Stabilizacja przednio-boczna
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 Warszawa 02-822 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 10 560.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 11 188.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych z dnia 29.1.2004 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p█?n. zm.), przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w postaci odwo?ania i skargi do s?du, na zasadach okre?lonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179˝198g).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopÚdiques