Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Imprimantes et traceurs

2023/S 98-307283  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Cracovie: Imprimantes et traceurs 2023/S 098-307283 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Krakowie (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Adresse postale: ul. Wadowicka 6 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-415 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Katowicach Adresse postale: Al. W. Korfantego 117/119 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Gda?sku Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 28/29 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Energetyczna 4 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w ?odzi Adresse postale: ul. G. Narutowicza 64 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-136 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Mickiewicza 5 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Lublinie Adresse postale: ul. Obro?ców Pokoju 1 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Szczecinie Adresse postale: ul. Mickiewicza 163 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-165 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro - Centrum Zakupów dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl Téléphone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Zakupy dla s?downictwa
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Procedura wykonawcza do umowy ramowej na dostaw? drukarek typ 1 - mono A4 zespo?owych na rzecz s?dów powszechnych Numéro de référence: WZP-421-11-55/2022
II.1.2) Code CPV principal 30232100 Imprimantes et traceurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Procedura wykonawcza prowadzona jest na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z pó?n. zm.) w celu udzielenia zamówienia wykonawczego w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-37/2022 pn.: "Umowa ramowa na dostaw? drukarek na rzecz s?dów powszechnych".
   2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Drukarka typ 1 - mono A4-zespo?owa w ilo?ci sztuk: 662.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 486 190.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Jednostki wskazane w za??czniku nr 3 do Wniosku o zamówienie na obszarze RP.
II.2.4) Description des prestations:
Procedura wykonawcza prowadzona jest na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z pó?n. zm.) w celu udzielenia zamówienia wykonawczego w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-37/2022 pn.: "Umowa ramowa na dostaw? drukarek na rzecz s?dów powszechnych".
   2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Drukarka typ 1 - mono A4-zespo?owa w ilo?ci sztuk: 662.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj?cy specyfikacj? techniczn? sprz?tu stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wybór Wykonawcy, który wykona zamówienie nast?pi? na podstawie ceny - ??czna cena wykonania konkretnego zamówienia wskazana w odpowiedzi na wniosek o zamówienie, przy czym cena jednostkowa danego rodzaju sprz?tu nie mog?a by? mniej korzystna ni? cena zaoferowana przez Wykonawc? w post?powaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 220-631802
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Procedura wykonawcza do umowy ramowej na dostaw? drukarek typ 1 - mono A4 zespo?owych na rzecz s?dów powszechnych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lider konsorcjum: SUNTAR Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 8731003891 Adresse postale: ul. Boya ?ele?skiego 5b Ville: Tarnów Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cz?onek konsorcjum: MAXTO ITS Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 5130259779 Adresse postale: ul. Willowa 87 Ville: Modlniczka Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cz?onek konsorcjum: EGIDA IT Solutions Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 5252582820 Adresse postale: ul. gen. Józefa Zaj?czka 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-510 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 486 190.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 486 190.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy - S?d Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez CZdS IGB, dzia?a w imieniu w?asnym i na swoj? rzecz oraz na podstawie upowa?nienia Ministra Sprawiedliwo?ci dokonanego Zarz?dzeniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiaj?cego i zamawiaj?cego w?a?ciwego do przeprowadzania post?powa? o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówie? dla jednostek organizacyjnych podleg?ych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwo?ci oraz organizacji realizacji dostaw i us?ug w s?downictwie powszechnym ( Dz. Urz. Min. Sprawiedliwo?ci z 2021 r., poz 152) na rzecz s?dów powszechnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s?dów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z pó?n. zm.).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 22458770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z Rozdzia?em IX ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 22458770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Procedura wykonawcza do umowy ramowej na dostaw? drukarek typ 1 - mono A4 zespo?owych na rzecz s?dów powszechnych 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30232100 - Imprimantes et traceurs