Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques

2022/S 52-134923  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Cracovie: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques 2022/S 052-134923 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko?ciuszki NumÈro national d'identification: 00000156003300 Adresse postale: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-155 Pays: Pologne Point(s) de contact: Roman Juroszek Courriel: zampub@pk.edu.pl TÈlÈphone: +48 126282220 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pk.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Stanowisko do bada? dyfuzyjno?ci i przewodno?ci cieplnej NumÈro de rÈfÈrence: KA-2/108/2021
II.1.2) Code CPV principal 38400000 Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa stanowiska do bada? dyfuzyjno?ci i przewodno?ci cieplnej. Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw? stanowiska, wniesienie, ustawienie, monta?, uruchomienie urz?dzenia i przeprowadzenie pomiarÛw sprawdzaj?cych oraz przeprowadzenie minimum 2 dni szkolenia aplikacyjnego oddelegowanych pracownikÛw Politechniki Krakowskiej obejmuj?cego wykorzystanie analizatora i zasad? jego pracy. Szkolenie prowadzone po instalacji analizatora obejmuj?ce sprawdzenie umiej?tno?ci obs?ugi sprz?tu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 699 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Krakowska, Wydzia? In?ynierii ?rodowiska i Energetyki, ul. Warszawska 24, 31-155 KrakÛw.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa stanowiska do bada? dyfuzyjno?ci i przewodno?ci cieplnej, Minimalne wymagane parametry i funkcje : ? mo?liwo?? badania w zakresie temp. od -100 st.C. do 500 st.C., ? szybko?? nagrzewania: przynajmniej 40K/min ? ch?odzenie zewn. urz?dzeniem za pomoc? ciek?ego azotu (w ca?ym zakresie temperatur) ? dyfuzyjno?? cieplna: 0,01 mm2/s do przynajmniej 1000 mm2/s ? przewodno?? cieplna: 0,1 W/(m*K) do przynajmniej 2000 W/(m*K) ? dok?adno?? pomiaru: dyfuzyjno?? cieplna +-3%, pojemno?? cieplna w?a?ciwa +-5% ? powtarzalno??: dyfuzyjno?? cieplna: +-2%, pojemno?? cieplna w?a?ciwa: +-3% ? ksenonowa lampa b?yskowa: energia impulsu do co najmniej 10 J/impuls (zmienna), kontrolowana za pomoc? oprogramowania, czas trwania impulsu od 20 ?s do przynajmniej 1200 ?s ? atmosfera: oboj?tna, utleniaj?ca, statyczna i dynamiczna ? prÛ?nia: minimum 150 mbar (ci?nienie absolutne) ? akwizycja danych ? uchwyty na prÛbki: dla okr?g?ych i kwadratowych, dla cieczy, past, ?ywic, proszkÛw, w?Ûkien, laminatÛw, prÛbek anizotropowych, do bada? pod ci?nieniem mechanicznym ? zintegrowany automatyczny zmieniacz prÛbek. ? pomiar zgodny z ISO18755, ? dodatkowy zewn?trzny modu? do wyznaczania ciep?a w?a?ciwego metod? DSC (typ: heat ñ flow) w zakresie temperatur od -100 st.C. do 500 st.C o poni?szych parametrach: ï wyposa?ony w system ch?odzenia ciek?ym i gazowym azotem wyposa?onym w zbiornik czynnika ch?odz?cego o pojemno?ci przynajmniej 50l ï stosunek wysoko?ci po?Ûwkowej piku topnienia materia?u wzorcowego ñ indu nie mniejszy ni? 100mW/C ï czujnik DSC wykonany ze stopu metalu np. NiCr-CuNi ï sta?a czasowa czujnik 0,8s lub krÛtsza ï wbudowane minimum dwa masowe kontrolery przep?ywu gazu ï wyposa?one w pras? mechaniczn? do przygotowywania prÛbek ? stacja steruj?ca sk?adaj?ca si? z jednostki obliczeniowej z oprogramowaniem kompatybilnym z urz?dzeniem oraz monitorem o przek?tnej minimum 23î, ? wk?adka do holdera dla co najmniej 4 okr?g?ych prÛbek, wk?adka do holdera dla jednej okr?g?ej prÛbki, wk?adka do holdera dla co najmniej 4 kwadratowych prÛbek, wk?adka do holdera na jedn? kwadratow? prÛbk?, podstawa dla prÛbek laminar sample, pojemnik dla cieczy, holder dla foli z adapterem, holder dla p?ynÛw, past, ?ywic i polimerowych topnikÛw, holder dla prÛbek ci?nieniowych, ? zestaw prÛbek referencyjnych z przynajmniej czterech rÛ?nych materia?Ûw. Inne wymagania: - minimalny wymagany okres gwarancji : 24 miesi?ce - dostarczone urz?dzenie powinno by? fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcze?niej ni? w 2021 r., nie nosz?ce ?ladÛw wcze?niejszego u?ytkowania), spe?nia? wymagane normy, posiada? stosowne aprobaty certyfikaty, by? dopuszczonym do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. - nie dopuszcza si? w ofercie urz?dze? demonstracyjnych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Pomiar dyfuzyjno?ci cieplnej oraz pomiar przewodno?ci cieplnej / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Detektor wyposa?ony w soczewk? germanow? oraz detektor MCT / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Minimalny czas pomiaru dyfuzyjno?ci cieplnej dla materia?Ûw wysoko - przewodz?cych / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Maksymalny czas pomiaru dyfuzyjno?ci cieplnej dla materia?Ûw nisko - przewodz?cych / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt pt. ÑUtworzenie Regionalnego Zespo?u Akredytowanych LaboratoriÛw Badawczych i Wzorcuj?cych Politechniki Krakowskiejî nr RPMP.01.01.00-12-0077/19-00-XVII/20/FE/20
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 225-589742
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : KA-2/108/2021 IntitulÈ:
Stanowisko do bada? dyfuzyjno?ci i przewodno?ci cieplnej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Netzsch Ger tebau GmbH NumÈro national d'identification: DE811186548 Adresse postale: Wittelsbacherstrasse 42 Ville: Selb Code NUTS: DE Deutschland Code postal: D95100 Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 584 203.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 699 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224584740 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224584740 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224584740 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Cracovie: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38400000 - Instruments de contrôle de propriétés physiques