Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Jeux éducatifs

2021/S 179-465351  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Jeux éducatifs 2021/S 179-465351 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ma?opolskie Centrum Nauki Cogiteon Adresse postale: ul. Lubelska 23 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-003 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Jasi?ska Courriel: zamowienia@cogiteon.pl Téléphone: +48 123957063 Fax: +48 123957060 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.malopolska.pl/mcn/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://platrormazakupowa.pl/pn/cogiteon Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja kultury
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WRAZ Z DOSTAW I MONTA?EM ELEMENTÓW ARAN?ACJI PRZESTRZENI AKADEMII DZIECI W MA?OPOLSKIM CENTRUM NAUKI COGITEON Numéro de référence: MCN.2.261.30.2021
II.1.2) Code CPV principal 37524100 Jeux éducatifs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostaw?, monta?em i uruchomieniem scenografii oraz eksponatów (w tym: elementów zast?pczych wzgl?dem zmiany tematyki) w przestrzeni wystawienniczej oraz zaaran?owanie, zakup, dostawa, monta i uruchomienie elementów wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych: sal zaj??, magazynu podr?cznego, pokoju rodzica z dzieckiem oraz sanitariatów dla dzieci, stanowi?cych przestrze Akademii Dzieci w Ma?opolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: 1)Zaprojektowanie, wykonanie, dostaw?, monta i uruchomienie elementów scenograficznych i eksponatów. 2)Aran?acj?, zakup, dostaw?, monta i uruchomienie elementów wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 300 813.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39154000 Équipements d'exposition
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostaw?, monta?em i uruchomieniem scenografii oraz eksponatów (w tym: elementów zast?pczych wzgl?dem zmiany tematyki) w przestrzeni wystawienniczej oraz zaaran?owanie, zakup, dostawa, monta i uruchomienie elementów wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych: sal zaj??, magazynu podr?cznego, pokoju rodzica z dzieckiem oraz sanitariatów dla dzieci, stanowi?cych przestrze Akademii Dzieci w Ma?opolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: 1)Zaprojektowanie, wykonanie, dostaw?, monta i uruchomienie elementów scenograficznych i eksponatów. 2)Aran?acj?, zakup, dostaw?, monta i uruchomienie elementów wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: gwarancja / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: próbka fizyczna / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: próbka: projekt graficzny / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 300 813.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr RPMP.12.02.00-12-0144/18 pt. Ma?opolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany.
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do 15 miesi?cy od podpisania umowy.
   2.  W ramach realizacji zamówienia Zamawiaj?cy wyró?nia nast?puj?ce etapy w odniesieniu do ka?dego z eksponatów: Etap I - od dnia podpisania umowy do 4 miesi?cy Etap II - do 4 miesi?cy od zako?czenia etapu I Etap III - do up?ywu terminu okre?lonego w pkt.1.
   3.  Kryteria oceny ofert szczegó?owo opisano w SWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i w ci?gu ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa co najmniej: a) jedn wystaw dla dzieci lub sal zabaw o powierzchni nie mniejszej ni 50 m2, w zakres której wchodzi?y minimum: architektura wn?trz; grafika; wykonanie, dostawa i monta elementów scenograficznych*; instalacje elektryczne, w tym o?wietleniowe, oraz b) 3 ró?nych eksponatów interaktywnych** (sensoryczny, multimedialny lub scenograficzny). Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wykazania spe?nienia ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia. W przypadku, gdy wymagana us?uga jest cz??ci wi?kszych zamówie dotycz?cych szerszego zakresu prac, nale?y poda czy w ramach tej us?ugi zrealizowany zosta wymagany przez Zamawiaj?cego zakres oraz w jakim dok?adnie terminie.? * Elementy scenograficzne pozwalaj?ce na interakcj z u?ytkownikiem za pomoc du?ej motoryki. ** Przez?eksponat interaktywny Zamawiaj?cy rozumie urz?dzenie (stanowisko) edukacyjne, przy pomocy którego Zwiedzaj?cy samodzielnie przeprowadza do?wiadczenie. Stanowisko multimedialne z?o?one z urz?dzenia wej?ciowego pozwalaj?cego na interakcj z u?ytkownikiem (np. ekran dotykowy, klawiatura, zestaw przycisków?lub?uk?ad?mechaniczny). Stanowisko sensoryczne pozwalaj?ce na interakcj z u?ytkownikiem z pomoc zmys?ów: w?ch, s?uch, dotyk (np. faktura, wibracje) lub propriocepcja (np. hu?tanie, równowa?nie).
   2.  Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa na etapie realizacji zamówienia: jedn osob?, która b?dzie pe?ni?a funkcj Specjalisty ds. scenografii i grafiki, która by?a autorem lub wspó?autorem projektów elementów graficznych wykorzystanych w co najmniej jednej zrealizowanej wystawie dla dzieci lub sali zabaw.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/10/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon). Wykonawca jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 10.000,00 z https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w sytuacji, gdy wyst?pi przes?anki wskazane w art.255-257 ustawy Pzp. II.Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy oraz art. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. III.Wykaz o?wiadcze i dokumentów, które Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: a) formularz oferty;b) pe?nomocnictwo (je?li dotyczy);c) o?wiadczenie JEDZ;d) zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, e) próbki. Wykonawca sk?ada zgodnie z wymaganiami i w sposób okre?lony w SWZ. Dokumenty na potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy sk?adane b?d zgodnie z pkt VII SWZ. IV.Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zastosuje procedur przewidzian w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
37524100 - Jeux éducatifs 
39154000 - Équipements d'exposition