Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 26/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Jeux Èducatifs

2021/S 199-519083  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Cracovie: Jeux Èducatifs

2021/S 199-519083

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 179-465351)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ma?opolskie Centrum Nauki Cogiteon
Adresse postale: ul. Lubelska 23
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-003
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Jasi?ska
Courriel: zamowienia@cogiteon.pl
TÈlÈphone: +48 123957063
Fax: +48 123957060
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.malopolska.pl/mcn/
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WRAZ Z DOSTAW I MONTA?EM ELEMENT"W ARAN?ACJI PRZESTRZENI AKADEMII DZIECI W MA?OPOLSKIM CENTRUM NAUKI COGITEON

NumÈro de rÈfÈrence: MCN.2.261.30.2021

II.1.2)
Code CPV principal
37524100 Jeux Èducatifs

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostaw?, monta?em i uruchomieniem scenografii oraz eksponatÛw (w tym: elementÛw zast?pczych wzgl?dem zmiany tematyki) w przestrzeni wystawienniczej oraz zaaran?owanie, zakup, dostawa, monta i uruchomienie elementÛw wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych: sal zaj??, magazynu podr?cznego, pokoju rodzica z dzieckiem oraz sanitariatÛw dla dzieci, stanowi?cych przestrze Akademii Dzieci w Ma?opolskim Centrum Nauki Cogiteon. ZamÛwienie obejmuje swoim zakresem: 1)Zaprojektowanie, wykonanie, dostaw?, monta i uruchomienie elementÛw scenograficznych i eksponatÛw. 2)Aran?acj?, zakup, dostaw?, monta i uruchomienie elementÛw wyposa?enia przestrzeni towarzysz?cych

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 179-465351

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Szacunkowa ca?kowita warto?

Au lieu de:

Warto? bez VAT: 1 300 813.00 PLN

Lire:

Warto? bez VAT: 1 067 650.00 PLN

NumÈro de section: II.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Szacunkowa warto?

Au lieu de:

Warto? bez VAT: 1 300 813.00 PLN

Lire:

Warto? bez VAT: 1 067 650.00 PLN

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 26/10/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Lire:

Date: 24/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 26/10/2021

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
37524100 - Jeux éducatifs 
39154000 - Équipements d'exposition