Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2020/S 69-163945  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2020/S 069-163945 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego NumÈro national d'identification: 011263946 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Code postal: 31-155 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Sitko Courriel: dzp.kr@amw.com.pl TÈlÈphone: +48 122114015 Fax: +48 122114005 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.amw.com.pl https://www.amw.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do istniej?cych punktÛw odbioru energii elektrycznej w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OK.2610.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 09300000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca sprzeda energii elektrycznej dla nieruchomo?ci b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. ZamÛwienie obejmuje wy??cznie sprzeda bez dystrybucji. Cz?? 1 ñ wojewÛdztwo ?Ûdzkie: ó zamÛwienie podstawowe: dostawa energii elektrycznej do 31 punktÛw poboru energii, w szacowanej ilo?ci 104 618 kWh, ó opcja: dostawa energii elektrycznej do 9 punktÛw poboru energii, w szacowanej ilo?ci 31 385 kWh. Cz?? 2 ñ wojewÛdztwo ?wi?tokrzyskie: ó zamÛwienie podstawowe: dostawa energii elektrycznej do 22 punktÛw poboru energii, w szacowanej ilo?ci 77 422 kWh, ó opcja: dostawa energii elektrycznej do 6 punktÛw poboru energii, w szacowanej ilo?ci 23 326 kWh.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 75 174.33 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
WojewÛdztwo ?Ûdzkie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Nowy Glinnik, TomaszÛw Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca sprzeda energii elektrycznej dla nieruchomo?ci b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, na terenie wojewÛdztwa ?Ûdzkiego. ZamÛwienie obejmuje wy??cznie sprzeda bez dystrybucji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu (wykaz punktÛw poboru energii elektrycznej) zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr
   1. 2A do SIWZ. Termin realizacji umowy ñ nie wcze?niej ni od
   1. 4.2020ñ31.3.2024. Operatorem systemu dystrybucji (OSD) na terenie ww. wojewÛdztw jest PGE Dystrybucja, z ktÛrym OR AMW w Krakowie posiada zawart umow dystrybucyjn na czas nieokre?lony, na ka?dy z punktÛw uj?tych w zestawieniu. Przedmiot zamÛwienia musi by realizowany zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie z 10.4.2007 ñ Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych. Cz?? pierwsza sk?ada si z zamÛwienia podstawowego i opcji, gdzie zamÛwienie podstawowe obejmuje pobÛr energii elektrycznej w punktach istniej?cych, a opcja uwzgl?dnia ruch i zmiany zwi?zanie z wynajmowaniem nowych lokali w miar powstaj?cych potrzeb oraz zakupÛw nowych lokali Mieszkalnych z przeznaczeniem na kwatery. Cz?? pierwsza obejmuje odbiory energii elektrycznej w wojewÛdztwie ?Ûdzkim. ZamÛwienie podstawowe tej cz??ci to przewidywana wielko? dostarczonej energii do istniej?cych 31 odbiorÛw w taryfie G11 w ilo?ci 104 618 kWh, w okresie czterech lat.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja w cz??ci pierwszej to mo?liwe dodatkowe obiekty w ilo?ci 8 odbiorÛw w taryfie G11 o przewidywanej wielko?ci zu?ycia 20 185 kWh i jednego obiektu w taryfie C11 o przewidywanej wielko?ci zu?ycia 11 200 KWh, w okresie 4 lat.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
WojewÛdztwo ?wi?tokrzyskie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kielce, Sandomierz
II.2.4) Description des prestations:
Sprzeda energii elektrycznej dla nieruchomo?ci b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, na terenie wojewÛdztwa ?wi?tokrzyskiego. ZamÛwienie obejmuje wy??cznie sprzeda bez dystrybucji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu (wykaz punktÛw poboru energii elektrycznej) zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr
   1. 2B do SIWZ. Termin realizacji umowy ñ nie wcze?niej ni od
   1. 4.2020ñ31.3.2024. Operatorem systemu dystrybucji (OSD) na terenie ww. wojewÛdztw jest PGE Dystrybucja, z ktÛrym OR AMW w Krakowie posiada zawart umow dystrybucyjn na czas nieokre?lony, na ka?dy z punktÛw uj?tych w zestawieniu. Przedmiot zamÛwienia musi by realizowany zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie z 10.4.2007 ñ Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych. Cz?? druga sk?ada si z zamÛwienia podstawowego i opcji, gdzie zamÛwienie podstawowe obejmuje pobÛr energii elektrycznej w punktach istniej?cych, a opcja uwzgl?dnia ruch i zmiany zwi?zanie z wynajmowaniem nowych lokali w miar powstaj?cych potrzeb oraz zakupÛw nowych lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na kwatery. Cz?? druga obejmuje odbiory energii elektrycznej w wojewÛdztwie ?wi?tokrzyskim. ZamÛwienie podstawowe tej cz??ci to przewidywana wielko? dostarczonej energii do istniej?cych 21 odbiorÛw w taryfie G11 w ilo?ci 56 332 kWh i jednego odbioru w taryfie C11 w ilo?ci 21 090 kWh, w okresie 4 lat.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja w cz??ci drugiej to mo?liwe dodatkowe obiekty w ilo?ci 5 odbiorÛw w taryfie G11 o przewidywanej wielko?ci zu?ycia 12 126 kWh i jednego obiektu w taryfie C11 o przewidywanej wielko?ci zu?ycia 11 200 kWh, w okresie 4 lat.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 014-027839
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
WojewÛdztwo ?Ûdzkie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Entrade Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 364959321 Adresse postale: ul. Pozna?ska 86/88 Ville: Jawczyce Code NUTS: PL Code postal: 05-850 Pays: Pologne Courriel: sebastian.pawlak@entrade.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 43 202.32 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 712.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
WojewÛdztwo ?Ûdzkie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Entrade Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 364959321 Adresse postale: ul. Pozna?ska 86/88 Ville: Jawczyce Code NUTS: PL Code postal: 05-850 Pays: Pologne Courriel: sebastian.pawlak@entrade.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 972.01 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 419.31 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W sekcji V.2.4 podano ca?kowit ko?cow warto? umowy brutto: ó cz?? 1: 66 712,74 PLN brutto, w tym: 54 238,00 PLN netto, 12 474,74 PLN podatek VAT, w tym: zamÛwienie podstawowe 51 317,64 PLN brutto, opcja 15 395,10 PLN brutto, ó cz?? 2: 49 419,31 PLN brutto, w tym: 40 178,30 PLN netto, 9 241,01 PLN podatek VAT, w tym: zamÛwienie podstawowe 37 977,35 PLN brutto, opcja 11 441,96 PLN brutto.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire