Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 26/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Machines industrielles

2023/S 97-302290  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Cracovie: Machines industrielles

2023/S 097-302290

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 075-226523)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie
NumÈro national d'identification: REGON 351118089
Adresse postale: Jana Bro?ka
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-347
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@khk.krakow.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie Instalacji Waloryzacji ?u?la w Zak?adzie Termicznego Przekszta?cania OdpadÛw w Krakowie

NumÈro de rÈfÈrence: KZP-271-PN-3/2023

II.1.2)
Code CPV principal
42000000 Machines industrielles

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta? i uruchomienie Instalacji Waloryzacji ?u?la w Zak?adzie Termicznego Przekszta?cania OdpadÛw w Krakowie
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 075-226523

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe (VI.3) Informacje dodatkowe)

Au lieu de:

16.1. Oferta zawieraj?ca ca?o?? przedmiotu zamÛwienia powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 300 000,00 z? (trzysta tysi?cy z?otych 00/100). SZCZEG"?OWE INFORMACJE NA TEMAT WADIUM ZNAJDUJ? SI? W DZIALE 16 SWZ. 12.1. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 12.1.1. Dokumenty z ktÛrych wynika umocowanie do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do z?o?enia oferty) ñ np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Je?eli Wykonawca dzia?a przez pe?nomocnika nale?y dodatkowo za??czy? stosowne pe?nomocnictwo dla danej osoby. 12.1.2. Wype?niony formularz ofertowy - stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ 12.1.3. O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce ParametrÛw Gwarantowanych przez Wykonawc? zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SWZ ÑParametry Gwarantowane przez Wykonawc?î. Zamawiaj?cy informuje, ?e niespe?nienie ParametrÛw Wymaganych przez Zamawiaj?cego spowoduje odrzucenie oferty. 12.1.4. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (o ile dotyczy), wraz z o?wiadczeniem, o ktÛrym mowa w pkt. 12.1.5 SWZ od tego podmiotu. 12.1.5. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w pkt. 13.1 SWZ. 12.1.6. O?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia w zakresie wskazanym w art. 117 ust. 4 PZP (je?li dotyczy). 12.1.7. Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 SWZ.3.1. Z post?powania wyklucza si? Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodz? przes?anki wykluczenia z post?powania okre?lone w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2- 4, 6, 8-10 PZP.
   3. 2. Dodatkowo, z post?powania wyklucza si? Wykonawc? (a tak?e podwykonawc?, dostawc? lub podmiot, na ktÛrego zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia), wobec ktÛrego zachodz? przes?anki wykluczenia wynikaj?ce bezpo?rednio z przepisÛw art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, tj.:
   3. 2.1. Zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; b) osÛb prawnych, podmiotÛw lub organÛw, do ktÛrych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia.
   3. 2.2. Na zasadzie odst?pstwa od pkt. 10.7.1. SZCZEG"?OWE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENT"W WYMAGANYCH ORAZ PODSATW WYLKUCZENIA ZNADUJ? SI? W DZIA?ACH 10, 12 i 13 SWZ

Lire:

16.1. Oferta zawieraj?ca ca?o?? przedmiotu zamÛwienia powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 300 000,00 z? (trzysta tysi?cy z?otych 00/100). SZCZEG"?OWE INFORMACJE NA TEMAT WADIUM ZNAJDUJ? SI? W DZIALE 16 SWZ. 12.1. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 12.1.1. Dokumenty z ktÛrych wynika umocowanie do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do z?o?enia oferty) ñ np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Je?eli Wykonawca dzia?a przez pe?nomocnika nale?y dodatkowo za??czy? stosowne pe?nomocnictwo dla danej osoby. 12.1.2. Wype?niony formularz ofertowy - stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ 12.1.3. O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce ParametrÛw Gwarantowanych przez Wykonawc? zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SWZ ÑParametry Gwarantowane przez Wykonawc?î. Zamawiaj?cy informuje, ?e niespe?nienie ParametrÛw Wymaganych przez Zamawiaj?cego spowoduje odrzucenie oferty. 12.1.4. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (o ile dotyczy), wraz z o?wiadczeniem, o ktÛrym mowa w pkt. 12.1.5 SWZ od tego podmiotu. 12.1.5. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w pkt. 13.1 SWZ. 12.1.6. O?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia w zakresie wskazanym w art. 117 ust. 4 PZP (je?li dotyczy). 12.1.7. Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 SWZ.3.1. Z post?powania wyklucza si? Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodz? przes?anki wykluczenia z post?powania okre?lone w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2- 4, 6, 8-10 PZP.
   3. 2. Dodatkowo, z post?powania wyklucza si? Wykonawc? (a tak?e podwykonawc?, dostawc? lub podmiot, na ktÛrego zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia), wobec ktÛrego zachodz? przes?anki wykluczenia wynikaj?ce bezpo?rednio z przepisÛw art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, tj.:
   3. 2.1. Zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; b) osÛb prawnych, podmiotÛw lub organÛw, do ktÛrych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia.
   3. 2.2. Na zasadzie odst?pstwa od pkt. 10.7.1. SZCZEG"?OWE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENT"W WYMAGANYCH ORAZ PODSATW WYLKUCZENIA ZNADUJ? SI? W DZIA?ACH 10, 12 i 13 SWZ przed wszcz?ciem post?powania przeprowadzono wst?pne konsultacje rynkowe

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 26/06/2023

Heure locale: 09:15

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?)

Au lieu de:

Date: 26/08/2023

Lire:

Date: 23/09/2023

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u)

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 26/06/2023

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa, monta? i uruchomienie Instalacji Waloryzacji ?u?la w Zak?adzie Termicznego Przekszta?cania OdpadÛw w Krakowie 26/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
44110000 - Matériaux de construction 
45000000 - Travaux de construction 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45350000 - Installations mécaniques 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique 
51540000 - Services d'installation de machines et d'équipements à usage spécifique 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
80500000 - Services de formation