Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 12/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Malles

2021/S 110-289039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Cracovie: Malles

2021/S 110-289039

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 105-275747)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Numéro national d'identification: 121390415
Adresse postale: ul. Montelupich 3
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-901
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Gnieciak
Courriel: a.gnieciak@ron.mil.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (mata samopompuj?ca, plecak patrolowy, ?piwór nieprzemakalny z wk?adk puchow?, zasobnik z tworzywa sztucznego)

Numéro de référence: 88/2021

II.1.2)
Code CPV principal
18924000 Malles

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (mata samopompuj?ca, plecak patrolowy, ?piwór nieprzemakalny z wk?adk puchow?, zasobnik z tworzywa sztucznego). Zakres zamówienia obejmuje cztery zadania, tj.: - zadanie nr 1 - mata samopompuj?ca, - zadanie nr 2 - plecak patrolowy, - zadanie nr 3 - ?piwór nieprzemakalny z wk?adk puchow?, - zadanie nr 4 - zasobnik z tworzywa sztucznego. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w odpowiednich dla zadania wymaganiach techniczno-u?ytkowych stanowi?cych dokumenty zamówienia. Przedmiot zamówienia b?dzie podlega nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131, wydanie C, wersja
   1.  Przedmiot zamówienia obj?ty jest wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 105-275747

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz?? nr: 1 - Mata samopompuj?ca

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. mat samopompuj?cych w ilo?ci 1 349 sztuk. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w wymaganiach techniczno- u?ytkowych (WTU 111/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: Wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk maty samopompuj?cej.
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. mat samopompuj?cych w ilo?ci 1 349 sztuk. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno-u?ytkowych (WTU 111/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk maty samopompuj?cej; b) wyniki bada materia?ów i surowców zasadniczych wykonane przez akredytowane laboratorium (o?rodek) badawczy posiadaj?cy akredytacje PCA wg tabeli nr 1 i 2 WTU nr 111/DKWS (stanowi?cych dokument zamówienia).
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia Wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz?? nr: 2 - Plecak patrolowy

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. plecaków patrolowych w ilo?ci 1 590 sztuk Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno- U?ytkowych (WTU 70/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: Wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk plecaka patrolowego.
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. plecaków patrolowych w ilo?ci 1 590 sztuk. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno-u?ytkowych (WTU 70/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk plecaka patrolowego; b) wyniki bada materia?u zasadniczego wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzaj?ce wymagania zawarte w tabeli nr 1 oraz wyniki bada potwierdzaj?ce wymagania zawarte w pkt II.15 (dotycz?ce IRR) WTU nr 70/DKWS (stanowi?cych dokument zamówienia).
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia Wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz?? nr: 3 - ?piwór nieprzemakalny z wk?adk puchow

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. ?piworów nieprzemakalnych z wk?adk puchow w ilo?ci 1 100 kpl. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno-u?ytkowych (WTU 25/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: Wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden komplet ?piwora nieprzemakalnego z wk?adk puchow?;
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. ?piworów nieprzemakalnych z wk?adk puchow w ilo?ci 1 100 kpl. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno-u?ytkowych (WTU 25/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden komplet ?piwora nieprzemakalnego z wk?adk puchow?; b) o?wiadczenie wystawione przez oferenta o zgodno?ci parametrów oferowanych ?piworów z zapisami zawartymi w WTU nr 25/DKWS (stanowi?cych dokument zamówienia) oraz dokumentu wystawionego przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadniczej.
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz?? nr: 4 - Zasobnik z tworzywa sztucznego

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. zasobników z tworzywa sztucznego w ilo?ci 1 360 sztuk. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno- u?ytkowych (WTU 93/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: Wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk zasobnika z tworzywa sztucznego;
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania tj. zasobników z tworzywa sztucznego w ilo?ci 1 360 sztuk. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach techniczno-u?ytkowych (WTU 93/DKWS) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Ewentualne opcje: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedn sztuk zasobnika z tworzywa sztucznego; b) o?wiadczenie wystawione przez oferenta o zgodno?ci parametrów oferowanych zasobników z zapisami zawartymi w WTU nr 93/DKWS (stanowi?cych dokument zamówienia) oraz dokumentu wystawionego przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tworzywa zasadniczego.
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia Wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   2.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w niniejszym og?oszeniu w sekcji II
   2. 4 (w zakresie ka?dego zadania) Przedmiotowe ?rodki dowodowe (o których mowa sekcji II
   2. 4 niniejszego og?oszenia) Wykonawca przekazuje na w?asny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiaj?cego w sposób i w terminie okre?lonym w dokumentach zamówienia.

Lire:


   2.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert - odpowiadaj?ce zadaniu, w zakresie którego sk?ada ofert - przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone (w zakresie ka?dego zadania) w niniejszym og?oszeniu w sekcji II
   2. 4. Przedmiotowe ?rodki dowodowe (o których mowa dla ka?dego zadania/cz??ci - w sekcji II
   2. 4 pkt 3 a niniejszego og?oszenia - tj. w?a?ciwe wzory przedmiotów umundurowania i wyekwipowania) Wykonawca przekazuje na w?asny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiaj?cego w sposób i w terminie okre?lonym w dokumentach zamówienia.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 05/07/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 12/07/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Lire:

Date: 08/10/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/07/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/07/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Cracovie: MallesType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
12/07/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
18924000 - Malles 
18931100 - Sacs à dos 
39522500 - Articles de camping en textile 
39522510 - Matelas pneumatiques